eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpożywczychOgłoszenie z dnia 2023-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015294620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 98

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48222557800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ijhars.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/ijhars

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/745915

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3530264e-cc93-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00152076/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa szkła i drobnego sprzętu dla laboratoriów.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152725

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BAD.241.2.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 463607,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 1 – dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 1 stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437100-8 - Pipety

38437110-1 - Końcówki pipet

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

44164310-3 - Rurki i osprzęt

33157200-7 - Zestawy tlenowe

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.5.5.) Wartość części: 62217,52 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 2 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 2 stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437110-1 - Końcówki pipet

33141310-6 - Strzykawki

31711140-6 - Elektrody

15994200-4 - Bibuła filtracyjna

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.5.5.) Wartość części: 58642,54 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 3 stanowiącym załącznik nr 2C do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437110-1 - Końcówki pipet

38437100-8 - Pipety

42955000-5 - Części maszyn filtrujących

33141310-6 - Strzykawki

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.5.5.) Wartość części: 131453,69 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 4 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 4 stanowiącym załącznik nr 2D do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

15994200-4 - Bibuła filtracyjna

33141310-6 - Strzykawki

38437100-8 - Pipety

38437110-1 - Końcówki pipet

44316400-2 - Drobne artykuły metalowe

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

39224200-0 - Szczotki

33152000-0 - Inkubatory

4.5.5.) Wartość części: 120476,47 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 5 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 5 stanowiącym załącznik nr 2E do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

15994200-4 - Bibuła filtracyjna

33141310-6 - Strzykawki

39224200-0 - Szczotki

4.5.5.) Wartość części: 41569,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 6 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 6 stanowiącym załącznik nr 2F do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437110-1 - Końcówki pipet

33192500-7 - Probówki

33141310-6 - Strzykawki

4.5.5.) Wartość części: 31975,72 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 7 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 7 stanowiącym załącznik nr 2G do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

15994200-4 - Bibuła filtracyjna

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

31711140-6 - Elektrody

4.5.5.) Wartość części: 17272,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87196,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110070,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87196,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017381150

7.3.3) Ulica: Polna 21

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87196,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64603,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79588,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64603,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017381150

7.3.3) Ulica: Polna 21

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64603,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 150385,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 160118,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 150385,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALFACHEM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 302328735

7.3.3) Ulica: Unii Lubelskiej 3

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-249

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 150385,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146662,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 151128,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146662,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017381150

7.3.3) Ulica: Polna 21

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146662,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45435,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55405,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45435,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALFACHEM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 302328735

7.3.3) Ulica: Unii Lubelskiej 3

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-249

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45435,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32816,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38081,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32816,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALFACHEM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 302328735

7.3.3) Ulica: Unii Lubelskiej 3

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-249

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32816,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22483,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22920,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22483,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 014957253

7.3.3) Ulica: Duchnice, ul. Boczna 10

7.3.4) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-850

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22483,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Realizacja umowy odbywać się będzie przez 6 miesięcy od dnia jej podpisania,
chyba że wartość umowy zostanie wyczerpana przed tym terminem, wówczas
umowa obowiązywać będzie do daty wyczerpania środków.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.