eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpożywczychOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015294620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 98

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48222557800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ijhars.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/ijhars

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3530264e-cc93-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00152076/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa szkła i drobnego sprzętu dla laboratoriów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/745915

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platforma zakupowa Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/ijhars
poczta elektroniczna: przetargi@ijhars.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korzystania z Platformy, w szczególności w zakresie logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w Instrukcjach dla Wykonawców dostępnych pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów, przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt, .xls, .xlsx. Zamawiający dopuszcza formaty archiwów .zip, .7z, .rar i inne, pod warunkiem możliwości ich otwarcia programem .seven.zip. Ofertę wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi dokumentami i oświadczeniami składanymi wraz z ofertą (np. oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy; zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby; pełnomocnictwem – jeżeli dotyczy) Wykonawca składa na Platformie w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, za pośrednictwem dostępnego na Platformie Formularza do składania oferty lub wniosku. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
Po zakończeniu etapu składania oferty system zaszyfruje ofertę Wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert zgodnie z art. 221 ustawy Pzp. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. Z uwagi na to, że oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem wyznaczonego w postępowaniu na składanie ofert terminu. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym dopuszczono złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu składania ofert powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej. Za datę złożenia oferty (wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi dokumentami i oświadczeniami składanymi wraz z ofertą) przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. Czas wyświetlany na Platformie synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą zostać złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Należy podpisać każdy załączany plik osobno (zalecane) lub podpisać plik zawierający skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych działając zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Szczegółowe informacje na temat RODO zostały zamieszczone w pkt 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych działając zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Szczegółowe informacje na temat RODO zostały zamieszczone w pkt 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAD.241.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 463607,59 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 1 – dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 1 stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 62217,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437100-8 - Pipety

38437110-1 - Końcówki pipet

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

44164310-3 - Rurki i osprzęt

33157200-7 - Zestawy tlenowe

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Punkty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z tabelą poniżej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie według kryterium ceny zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 17.7. SWZ oferta będzie podlegała odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że będą zachodziły przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 2 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 2 stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 58642,54 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437110-1 - Końcówki pipet

33141310-6 - Strzykawki

31711140-6 - Elektrody

15994200-4 - Bibuła filtracyjna

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Punkty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z tabelą poniżej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie według kryterium ceny zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 17.7. SWZ oferta będzie podlegała odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że będą zachodziły przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 3 stanowiącym załącznik nr 2C do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 131453,69 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437110-1 - Końcówki pipet

38437100-8 - Pipety

42955000-5 - Części maszyn filtrujących

33141310-6 - Strzykawki

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Punkty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z tabelą poniżej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie według kryterium ceny zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 17.7. SWZ oferta będzie podlegała odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że będą zachodziły przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 4 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 4 stanowiącym załącznik nr 2D do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 120476,47 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

15994200-4 - Bibuła filtracyjna

33141310-6 - Strzykawki

38437100-8 - Pipety

38437110-1 - Końcówki pipet

44316400-2 - Drobne artykuły metalowe

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

39224200-0 - Szczotki

33152000-0 - Inkubatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Punkty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z tabelą poniżej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie według kryterium ceny zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 17.7. SWZ oferta będzie podlegała odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że będą zachodziły przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 5 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 5 stanowiącym załącznik nr 2E do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 41569,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

15994200-4 - Bibuła filtracyjna

33141310-6 - Strzykawki

39224200-0 - Szczotki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Punkty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z tabelą poniżej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie według kryterium ceny zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 17.7. SWZ oferta będzie podlegała odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że będą zachodziły przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 6 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 6 stanowiącym załącznik nr 2F do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 31975,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437110-1 - Końcówki pipet

33192500-7 - Probówki

33141310-6 - Strzykawki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Punkty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z tabelą poniżej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie według kryterium ceny zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 17.7. SWZ oferta będzie podlegała odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że będą zachodziły przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 7 - dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SWZ oraz w formularzu cenowym dla Rozdziału 7 stanowiącym załącznik nr 2G do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 17272,65 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

15994200-4 - Bibuła filtracyjna

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

31711140-6 - Elektrody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Punkty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z tabelą poniżej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie według kryterium ceny zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 17.7. SWZ oferta będzie podlegała odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że będą zachodziły przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 14.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
14.4.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
14.4.2. oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
14.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 14.4.1. SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
14.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 14.5. SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
14.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14.5. SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania zawarte w pkt. 14.6. SWZ stosuje się.
14.8. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57), o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
14.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
14.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.6. Oferta bezwzględnie musi zawierać:
9.6.1. wypełniony formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zawierający wszelkie informacje określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru formularza oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane we wzorze formularza oferty.
9.6.2. wypełniony formularz cenowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – sporządzony według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2A-2G do SWZ.
9.7. Wraz z ofertą musi zostać złożone:
9.7.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XII i XIII SWZ (dla każdego podmiotu z osobna),
9.7.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Wykonawca w ofercie wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający uzyskuje je samodzielnie oraz jeżeli dotyczy:
9.7.3. pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7.2. SWZ,
9.7.4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13.9. W oparciu o art. 7 ustawy, o której mowa w pkt. 13.8. SWZ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
13.9.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;
13.9.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;
13.9.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 14.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 8 ust. 1. KUPUJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w przypadkach wskazanych w umowie lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w szczególności w następujących przypadkach:
1) wycofania sprzętu z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw sprzętu z powodu braku produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji – w takim przypadku SPRZEDAJĄCY przedstawi KUPUJĄCEMU ofertę produktu równoważnego pod względem składu, właściwości fizyko-chemicznych, parametrów, pod warunkiem wyrażenia przez KUPUJĄCEGO zgody na piśmie na dokonanie zmiany. Zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik sprzętu przy tej samej cenie będzie równoważny ze sprzętem oferowanym – sprawdzenie równoważności sprzętu będzie przeprowadzone według zasad przyjętych na etapie wyboru oferty, tj. opisanych w SWZ;
2) zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej lub wielkości opakowania oferowanego sprzętu, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze Stron umowy oraz o ile zamiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej wielkości opakowania);
3) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – w takim przypadku Strony sporządzą aneks określający ceny jednostkowe oraz całkowitą wartość umowy według aktualnych stawek podatku od towarów i usług (VAT). Do momentu wejścia w życie postanowień aneksu mają zastosowanie ceny brutto zapisane w obowiązującej przed zmianą umowie. Ceny netto wskazane w formularzu cenowym nie mogą ulec zmianie;
4) w przypadku gdy będzie to uzasadnione i spowodowane koniecznością wynikającą z liczby przeprowadzanych kontroli oraz ich wpływem na liczbę badanych próbek poddanych kontroli, KUPUJĄCY może zamówić mniejszą ilość sprzętu niż określona w załączniku nr 1 do umowy, wielkość przewidywanej przez KUPUJĄCEGO zmiany nie będzie większa niż 30% wartości przedmiotu umowy.
2. Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i § 2 ust. 4 umowy i będą następowały na podstawie decyzji KUPUJĄCEGO opartych na wcześniejszych ustaleniach, o czym SPRZEDAJĄCY będzie informowany na bieżąco na piśmie. Zmiany niniejszej umowy w pozostałych przypadkach określonych w ust. 1 będą wymagały uprzedniego uzasadnionego wniosku KUPUJĄCEGO lub SPRZEDAJĄCEGO i zawarcia przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9 ust. 1-11 szczegóły zmian zostały zamieszczone w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/ijhars za pośrednictwem Formularza do składania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Realizacja umowy odbywać się będzie przez 6 miesięcy od dnia jej podpisania, chyba że wartość umowy zostanie wyczerpana przed tym terminem, wówczas umowa obowiązywać będzie do daty wyczerpania środków przez KUPUJĄCEGO.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.