eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa krzeseł pracowniczych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa krzeseł pracowniczych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007021519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Barska 28/30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-315

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@gip.pip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pip.gov.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nadzór nad warunkami pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa krzeseł pracowniczych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc74b6f1-c1b9-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216092

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc74b6f1-c1b9-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bc74b6f1-c1b9-11ee-a84d-d63fc4d19e65
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem strona internetowa Zamawiającego. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto
podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej strona internetowa Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Szczegółowe informacje w swz.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W zależności od
rodzaju użytego podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych zgodnie z swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Pracy, z siedzibą przy ul. Barskiej 28/30, 02-315 Warszawa;
1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy jest pan Robert Ruciński,
mailto:iod@gip.pip.gov.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIP-GOZ.213.20.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zmontowanych krzeseł pracowniczych w liczbie 138 szt. (w tym 98 szt. z zamówienia podstawowego i maksymalnie 40 szt. z zamówienia opcjonalnego) wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, rozładunkiem i wniesieniem ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Krzesła muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z załącznikiem nr 2 do swz „Opis przedmiotu zamówienia” i załącznikiem nr 5 do swz „Wzór umowy”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opcja przewiduje dostawę zmontowanych krzeseł pracowniczych maksymalnie w liczbie 40 szt. wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, rozładunkiem i wniesieniem ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Opcja będzie realizowana, na zasadach określonych w Umowie, w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych oraz od liczby nowo zatrudnionych osób, jak również liczby krzeseł pracowniczych wymagających wymiany na podstawie zamówień przekazanych przez Zamawiającego, w których określi liczbę zamawianych krzeseł. Termin wykonania opcji ─ 60 dni od przekazania zamówienia przez Zamawiającego. Ostatnie zamówienie Zamawiający może przekazać Wykonawcy do dnia 02.09.2024 r. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części Umowy w zakresie opcji w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z całości lub części opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową, oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w swz. Wykonawca zaoferuje jedną maksymalną łączną cenę oferty w złotych polskich obejmującą podatek VAT, zwaną dalej „ceną oferty” lub „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 168). Wykonawca jest zobowiązany podać cenę w „Formularzu ofertowym”, o którym mowa w pkt 13.4 swz , obliczoną zgodnie z pkt 16.3 swz.
2.Cena oferty ma być podana w złotych (PLN).
3.Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2 do swz) oraz na warunkach określonych we „Wzorze umowy”, stanowiącym załącznik nr 5 do swz.
4.Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
5.Zamawiający oświadcza, że nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę krzeseł lub foteli za kwotę co najmniej 60 000 zł z podatkiem VAT. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie dostawy wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert wykonana część dostawy spełnia warunek udziału w postępowaniu, tj. w ramach trwającej umowy dostarczono krzesła lub fotele za kwotę co najmniej 60 000 zł z podatkiem VAT.
1.3. W przypadku, gdy wartość dostawy określona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP), na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1.2 może w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Brak powołania się na zasoby podmiotu udostępniającego w dniu składania ofert uniemożliwi późniejsze powołanie się na te zasoby i konieczność samodzielnego wykazania warunku doświadczenia (art. 123 ustawy Pzp).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
5.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
5.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń:
1.1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do swz) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
1.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 swz, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia odpowiednio na dzień składania ofert.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 swz, składa ponadto na zasadach określonych w poniższym punkcie:
1.2.1. Oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
1.2.2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
2.1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale 8 swz. Oświadczenie o którym mowa powyżej składa ponadto na zasadach określonych w poniższym punkcie:
2.1.1. Oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia;
2.1.2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń:
1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do swz) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
1.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1, stanowi dowód potwierdzający spełniania warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert. 1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1, składa ponadto na zasadach określonych w poniższym punkcie:
1.2.1. Oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych).
Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 1.2.2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
2.1. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 4 do swz).
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2.1, dotyczy dostaw w których wykonaniu ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
7. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 700 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp należy wnieść oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem - na numer konta 16 1010 1010 0083 5413 9120 0000 Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 prowadzonego przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, gdy do upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia wskazanych w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, dokument wadialny gwarancji/poręczenia musi zostać złożony w sposób i w formie opisanej w pkt 11.2 swz i zawierać następujące informacje:
4.1. nazwę postępowania;
4.2. numer postępowania nadany przez Zamawiającego GIP-GOZ.213.20.2024;
4.3. pełną nazwę i adres podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie;
4.4. pełną nazwę i adres beneficjenta gwarancji;
4.5. pełną nazwę i dokładny adres Wykonawcy, na rzecz którego wystawiona jest gwarancja/poręczenie;
4.6. określenie kwoty gwarancji/poręczenia – musi ona odpowiadać kwocie wadium wskazanej przez Zamawiającego; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich;
4.7. gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego, w przypadku gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp – pod groźbą odrzucenia oferty Wykonawcy;
4.8. termin ważności gwarancji/poręczenia – okres ten nie może być krótszy niż termin związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1 swz;
4.9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wymagania dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym w zdaniu pierwszym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
w rozdziale 8 swz. Oświadczenie o którym mowa powyżej składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
4. Wraz z ofertą składają pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Jeżeli za najkorzystniejszą będzie uznana oferta podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) Zamawiający może żądać dostarczenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia
1. Zamówienie podstawowe ─ 60 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Opcja ─ w terminie 60 dni od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego. Ostatnie zamówienie Zamawiający może przekazać Wykonawcy do dnia 02.09.2024 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.