eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli stalowych i laboratoryjnych oraz krzeseł na potrzeby Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w podziale na 2 części.Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli stalowych i laboratoryjnych oraz krzeseł na potrzeby Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w podziale na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126633905

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mateusz.zielinski@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli stalowych i laboratoryjnych oraz krzeseł na potrzeby Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w podziale na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aff0f973-d217-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do kontaktów z wykonawcami

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.44.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa mebli stalowych i laboratoryjnych (cz. 1) oraz krzeseł (cz. 2) na potrzeby Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (adres dostawy: NCPS SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98, Kraków) o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych opisanych w SWZ oraz jej załącznikach.
Dostawa obejmuje również uprzednie (przed realizacją dostawy) zmontowanie mebli stalowych u Wykonawcy oraz ich wniesienie do wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego pomieszczeń NCPS Solaris zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A (cz.1) oraz załącznik B (cz. 2) do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39141100-3 - Regały

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa mebli stalowych i laboratoryjnych (cz. 1) oraz krzeseł (cz. 2) na potrzeby Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (adres dostawy: NCPS SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98, Kraków) o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych opisanych w SWZ oraz jej załącznikach.
Dostawa obejmuje również uprzednie (przed realizacją dostawy) zmontowanie mebli stalowych u Wykonawcy oraz ich wniesienie do wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego pomieszczeń NCPS Solaris zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A (cz.1) oraz załącznik B (cz. 2) do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39112100-1 - Krzesła stołowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty.
1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.1 w części dotyczącej podwykonawców,
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Szczegółowe regulacje w rozdziale IV SWZ: (dotyczy części 1 i 2 zamówienia):
1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.: kart katalogowych lub innych specyfikacji technicznych potwierdzających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik A lub załącznik B do SWZ (w zależności od części, na którą składana jest oferta), a przede wszystkim rodzaj użytych materiałów, wymiary, które dotyczą oferowanego modelu (model, lub w przypadku braku modelu – jakiekolwiek inne oznaczenie pozwalające na jednoznaczną identyfikację danego elementu wyposażenia meblowego należy jednoznacznie podać w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik do formularza oferty oraz musi być określony w karcie katalogowej lub innej specyfikacji technicznej).
Uwaga:
Wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym, zgodnie z zasadami niniejszej SWZ.
2. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego w SWZ wymagania.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Przedmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu równoważności, nie podlegają uzupełnieniu jako potwierdzające zgodność z kryteriami i cechami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert i pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający dopuszcza złożenie wyżej wskazanych przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Uzupełnieniu podlegają przedmiotowe środki dowodowe, które nie potwierdzają równoważności co do kryteriów i cech określonych w opisie kryteriów oceny ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:
8.1. formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:
8.1.1. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców
8.1.2. indywidualną kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ (załącznik 2 do Formularza oferty)
8.1.3. przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z rozdziałem IV SWZ,
8.1.4. pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
8.1.5. wykaz podwykonawców – o ile dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo określone w rozdziale VIII SWZ ust. 2.1. - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

Szczegółowo określone w rozdziale XII ust. 6 - W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy bez obowiązku przeprowadzenia nowego postępowania poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących przypadkach:
1.1 zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 9;
1.2 zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 3 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty,
1.3 aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
1.4 zmiany podwykonawcy, w szczególności ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego,
1.5 zmiany kolorów i odcieni mebli na wniosek Wykonawcy w sytuacji, gdy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie przez niego mebli w kolorystyce uzgodnionej (§2 ust. 4) z zastrzeżeniem, że zmiany te mogą nastąpić na żądanie Zamawiającego i wówczas aneks do umowy nie jest wymagany zgodnie z §2 ust. 4 umowy.
1.6 Zmiany terminów realizacji Umowy, o których mowa w §1 poprzez ich wydłużenie ze względu na opóźnienia po stronie podwykonawców w realizacji ich zobowiązań wobec Wykonawcy. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym zakresie dokonywana jest na wniosek Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający może odmówić akceptacji w przypadku, gdy zmiana terminu narazi go na niedogodności związane z użytkowaniem synchrotronu, lub naraża na straty związane np. z ryzykiem utracenia finansowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejsce składania ofert określone w są w Rozdziale IX SWZ ust. 2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie finansowane ze środków MEiN przyznanych na podstawie umowy nr 1/SOL/2021/2 z dnia 17 grudnia 2021 r., zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki.

2. Dodatkowo, zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.