eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Swarzędz › Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów) będących w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu w 2024 roku.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów) będących w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu w 2024 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632025580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Marcina 1

1.5.2.) Miejscowość: Swarzędz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 616511541

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgk.swarzedz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.swarzedz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

oczyszczanie miasta i gminy, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, cmentarz

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów) będących w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu w 2024 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72e369fd-d1bb-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00022432/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów) będących w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72e369fd-d1bb-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w Rozdziale VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w Rozdziale XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DUK.ZP.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, sprzętów i zbiorników metalowych (kanistrów) będących w użytkowaniu Zamawiającego realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w obrębie max 10 km od siedziby Zamawiającego - ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz.
2. Maksymalne zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
- olej napędowy w ilości 28 000 l
- benzyna bezołowiowa Pb95 3 500 l
3. Miejscem odbioru paliw (tankowania) będzie stacja paliw Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III SWZ.
5.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w projekcie umowy stanowiącym
Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
3.Sposób oceny w ramach kryteriów oceny ofert
1) Sposób oceny w kryterium „Cena brutto oferty” (C) w którym Zamawiającemu zależy , aby Wykonawca przedstawił jak najniższy
wskaźnik (Cena), punkty zostaną przyznane w/g następującego wzoru:
C = Cmin/Co x 100 x 40%,
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena brutto oferty badanej
100 – wskaźnik stały
40% - procentowe znaczenie kryterium „Cena”
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” obliczona zostanie ustalona przez podzielenie najniższej ceny
brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100
punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 40%.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „Cena” otrzyma 40 punktów.
Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, obliczoną na podstawie kalkulacji przedstawionej w
tabeli formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, podając ją w zapisie liczbowym w formularzu oferty.
2) Sposób oceny w kryterium „ Upust ceny brutto” (U)
w kryterium Upust ceny brutto, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (Upust),
punkty zostaną przyznane wg. następującego wzoru: U = Ub/Umax x 100 x 60%,
gdzie:
U – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium
„Upust ceny brutto”
Ub – upust oferty badanej %
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium „Upust ceny brutto”
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Upust ceny brutto” obliczona zostanie przez podzielenie upustu
badanego przez najwyższy upust spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez
100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „Upust” otrzyma 60 punktów.
4. Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta w bilansie kryterium oceny ofert zostanie wyliczona ze wzoru: P= C + U,
gdzie:
P - łączna liczba punktów
C – liczba punktów w kryterium „cena oferty brutto”
U – liczba punktów w kryterium „upust ceny brutto”
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP
oraz SWZ i otrzyma największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów
oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 7, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
9 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych. niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust ceny brutto (niezmienny w okresie obowiązywania umowy) %

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający następująco formułuje warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót
paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1385 ze zm.)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną stacją paliw
znajdującą się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego - ul. św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz oraz
zapewni możliwość tankowania z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1385 ze zm.)
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną stacją paliw znajdującą się
w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego – ul. św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz oraz zapewni możliwość
tankowania z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Uwaga:
Odległość należy liczyć jako długość trasy przejazdu od siedziby Zamawiającego, do wskazanej stacji paliw Wykonawcy po drogach
publicznych. Odległość liczona trasą – mierzona samochodem, według „Google maps” na stronie internetowej:
https://www.google.pl/maps

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji
zamówienia – dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 500 PLN.
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BNP Paribas Bank Polska S.A, numer rachunku 74-1600-1084-1849-8439-5000- 0001
W tytule przelewu należy podać numer i nazwę postępowania.
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze, oferta musi spełniać wymagania
określone w art. 58 ustawy PZP, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu
Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do
oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów zgodnie zapisami Rozdziału VI dla każdego wspólnie wnioskującego
Wykonawcy oddzielnie.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga, aby w przypadku
powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie, części zamówienia których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art.439 ustawy PZP, art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności na platformie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z podstaw wykluczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1497 ze zm.), tj. Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww.
ustawy z dnia 12 kwietnia 2022 r. ;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00057855/01 z dnia 2024-01-23
2024-01-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 12 kwietnia 2022 r.;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.
Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.