eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brodnica › Świadczenie usług psychologicznych dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu "Senior+" w ramach projektu "Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy (...)"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług psychologicznych dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w ramach projektu „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382558849

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ustronie 2B

1.5.2.) Miejscowość: Brodnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564982742

1.5.8.) Numer faksu: 564984933 wew. 223

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.brodnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.brodnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług psychologicznych dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w ramach projektu „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0af7375c-d1ba-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028479/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług psychologicznych dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu „Senior+”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0af7375c-d1ba-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0af7375c-d1ba-11ee-a3b5-e25d731b0da9
Zgodnie z art. 61 ust.1 PZP, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Środkiem komunikacji elektronicznej, w niniejszym postępowaniu, jest „Platforma e-Zamówienia”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje i wymagania techniczne i organizacyjne na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl (link bezpośredni do treści Regulaminu - https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu) oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” oraz „FAQ”, dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ oraz https://ezamowienia.gov.pl/soz/faqs .
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
W przedmiotowym postępowaniu ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Rodzaj dostępnych formularzy umożliwiających elektroniczną komunikację zależy od posiadanego na Platformie konta.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, który stanowi m.in. że w celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1) Komputer PC o minimalnych parametrach:
a) Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD;
b) zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy lub OSX/Mac OS 10.10 lub Ubuntu 14.04;
c) zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza lub Firefox 59.0 lub nowszy lub Safari 11.1 lub nowsza lub Edge 14.0 i nowsze
albo
2) Tablet/Telefon o minimalnych parametrach:
a) 4 rdzenie procesora,
b) 2GB RAM,
c) Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
d) Przeglądarka Chrome 61 lub nowsza.
3) Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
4) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy,
5) posiadanie ważnego (aktualnie obowiązującego): kwalifikowanego podpisu elektronicznego do podpisywania plików w formie elektronicznej lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego do podpisywania plików w postaci elektronicznej.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Magdalena Piotrowska, e-mail: zamowienia@mops.brodnica.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy (dane kontaktowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2 B, 87-300 Brodnica, woj. Kujawsko-Pomorskie).
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2 B, 87-300 Brodnica, woj. Kujawsko-Pomorskie lub telefonicznie 564983349 lub drogą elektroniczną iod@mops.brodnica.pl
3) Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Dz.Urz.UE.L.2016.119 z 04 maja 2016 r. ze zm.) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 18, art. 74), jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora lub okresu trwałości projektu w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
6) Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie wskazanym w otrzymanej ofercie, dokumentach składanych przez wykonawcę oraz w publicznie dostępnych rejestrach i bazach danych np. CEIDG, KRS (art. 14 ust. 1 lit. d, art. 14 ust. 2 lit. f).
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, które są niekompletne. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani / Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych, przed okresem o którym mowa w Rozdziale I ust. 10 pkt 5 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych dla 30 osób dorosłych, korzystających z usług Dziennego Domu Pobytu „Senior+” (dalej zwany „DDP”) w ramach projektu pn. „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy”.
2. Usługi będą świadczone dla podopiecznych DDP w wymiarze po 20 godzin miesięcznie przez okres trwania projektu, z zastrzeżeniem m.in. zapisów niniejszej SWZ dotyczących wznowień i opcji.
3. Zamawiający informuje, że w pierwszym okresie realizacji umowy zawartej z Wykonawcą, dopuszcza zwiększenie miesięcznej liczby godzin ponad wskazany w ust. 2 wymiar 20 h, w celu wykonania całego limitu godzin wskazanego w realizowanym przez Zamawiającego projekcie. Zwiększony miesięczny wymiar nie przekroczy 40 godzin miesięcznie.
4. Przez godzinę świadczenia usługi, każdorazowo należy rozumieć pełną godzinę zegarową, tj. 60 minut.
5. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, Zamawiający może zmniejszyć ilość zleconych godzin w danym miesiącu z jednoczesnym zwiększeniem ilości zleconych godzin w kolejnym/kolejnych miesiącach, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
6. W ramach zamówienia podstawowego, planuje się zlecić Wykonawcy realizację maksymalnie 720 godzin usług przez cały okres realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, z zastrzeżeniem prawa do zmniejszenia liczby godzin do gwarantowanej ilości 300 godzin w ramach prawa opcji o której mowa w ust. 32-34 rozdziału III SWZ.
7. Świadczenie usług będzie się odbywało, w formie stacjonarnej w obiekcie Dziennego Domu Pobytu „Senior+”, pod adresem ul. Tatrzańska 8, 87-300 Brodnica, w godzinach jego pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych uprzednio zgłoszonych przez Zamawiającego przerw w realizowanych usługach.
8. Usługa obejmuje realizację zamówienia polegającą w szczególności na:
1) doradztwie psychologicznym grupowym i indywidualnym,
2) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej, w ramach prowadzonych indywidualnych i grupowych konsultacji,
3) zapewnieniu profesjonalnej pomocy psychologicznej, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i wymagających fachowej pomocy,
4) świadczenie poradnictwa psychologicznego, według zgłaszanych bieżących potrzeb Zamawiającego,
5) sporządzanie diagnoz i opinii psychologicznych dla podopiecznych DDP. Sporządzanie diagnoz i opinii nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu, a czas przeznaczony na ich sporządzenie należy uwzględnić w czasie pracy na rzecz Zamawiającego,
6) prowadzeniu dokumentacji osób objętych wsparciem. Zamawiający dopuszcza prowadzenie dokumentacji na formularzach opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dopuszcza, w trakcie realizacji umowy zawartej z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zamówienia, skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 PZP, polegającego na:
1) zmianie liczby podopiecznych objętych projektem,
2) zmniejszeniu ilości godzin świadczonych usług psychologicznych w ramach zamówienia podstawowego z planowanych 720 godzin do gwarantowanej ilości 300 godzin przez cały okres realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Opcja zmniejszająca zostanie uruchomiona, jeśli cena jednostkowa brutto za godzinę świadczenia usługi wskazana w formularzu ofertowym Wykonawcy przekroczy cenę jednostkową, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia,
3) zwiększeniu ilości godzin ponad planowany maksymalny limit 720 godzin, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w celu świadczeniu dodatkowych usług psychologicznych w formie doradztwa grupowego i indywidualnego w obiektach Zamawiającego mieszczących się pod adresami:
a) ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica,
b) ul. św. Jakuba 22, 87-300 Brodnica,
c) ul. Gen. Władysława Sikorskiego 62/1, 87-300 Brodnica,
d) ul. Tatrzańska 8, 87-300 Brodnica
- w celu realizacji zadań statutowych Zamawiającego lub zleconych z zakresu działalności Zamawiającego. W przypadku skorzystania z tego prawa, Wykonawca będzie realizował usługi psychologiczne maksymalnie do kwoty 20.000,00 zł brutto.

Opcja zwiększająca, o której mowa w ust. 32 pkt 3 powyżej, może zostać zlecona Wykonawcy do realizacji zarówno w trakcie wykonywania zamówienia podstawowego, opisanego w Rozdziale III w ustępach 1-28, jak również w okresie wznowienia, o którym mowa w ust. 30-31 powyżej.
Realizacja opcji, jeśli Zamawiający z niej skorzysta, będzie realizowana przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami i zasadami jakościowymi opisanymi w SWZ i warunkach cenowych takich samych jak dla zamówienia podstawowego lub zamówienia rozszerzonego w ramach wznowienia, z zastrzeżeniem że Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszał Wykonawcy ilość godzin, miejsce i termin realizacji usług psychologicznych, kategorię odbiorców usług, rodzaj porady – grupowa czy indywidualna.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o uruchomienie opcji ani jej kontynuację.
W ramach opcji Zamawiający dopuszcza m.in. zwiększenie lub zmniejszenie ilości godzin świadczonych usług o bieżące potrzeby do wysokości limitów posiadanych środków finansowych na dany rok budżetowy i warunków realizowanego projektu. Maksymalny termin realizacji opcji będzie tożsamy z okresem realizacji projektu.
Maksymalną wartość opcji zwiększającej, tj. ponad limit 720 godzin, ustala się na poziomie nieprzekraczającym 20.000,00 złotych brutto.
Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym.
Skorzystanie z opcji będzie uzależnione od decyzji Zamawiającego, w tym m.in. od: warunków projektu, bieżących potrzeb, sytuacji rynkowej oraz posiadanych środków finansowych Zamawiającego.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, realizacja usług stanowiących przedmiot niniejszego postępowania będzie się odbywała zgodnie z warunkami i zasadami jakościowymi opisanymi w niniejszej SWZ i po takiej samej cenie jednostkowej jak realizacja zamówienia podstawowego lub rozszerzonego w ramach dokonanych wznowień, wskazanej w umowie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania z wyłonionym Wykonawcą.
Cena jednostkowa brutto w ramach opcji będzie tożsama z ceną zamówienia podstawowego lub rozszerzonego w ramach dokonanych wznowień wskazaną w umowie. Cena jest ceną wyrażoną w PLN, gdyż Zamawiający dopuszcza rozliczenia wyłącznie w PLN
Szczegółowy opis opcji zawarto w rozdziale III SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2027-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający dopuszcza skorzystanie z prawa do wznowienia, o którym mowa w art. 31 ust. 2 PZP, polegającego na przedłużeniu terminu realizacji zamówienia podstawowego, opisanego w Rozdziale III SWZ, po zakończeniu realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Realizacja zamówienia rozszerzonego w postaci wznowienia będzie się odbywała, przez cały okres wznowienia zgodnie z wymaganiami oraz zasadami jakościowymi opisanymi w SWZ oraz w takiej samej cenie jak realizacja zamówienia podstawowego.
Zamawiający dopuszcza zamówienie rozszerzone w ramach wznowień w postaci przedłużenia realizacji umowy w wymiarze nieprzekraczającym 20 h miesięcznie przez okres maksymalnie 6 miesięcy, liczonych od momentu zakończeniu realizacji umowy zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem, że okres wznowienia będzie trwał nie dłużej niż do czasu zakończenia realizacji projektu dofinansowującego przedmiot niniejszego zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość wznowienia przedmiotowego zamówienia na okres wskazany w Rozdziale III ust. 30 SWZ, na warunkach określonych w umowie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania z wyłonionym Wykonawcą.
Jeśli Zamawiający zdecyduje się na skorzystanie ze wznowień, zostaną one uruchomione na podstawie jednostronnej decyzji Zamawiającego w formie oświadczenia woli złożonego Wykonawcy, przed końcem realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wznowienie zamówienia.
Skorzystanie ze wznowienia będzie uzależnione od decyzji Zamawiającego, w tym m.in. od: warunków projektu, bieżących potrzeb, sytuacji rynkowej oraz posiadanych środków finansowych Zamawiającego.
W przypadku skorzystania z prawa do wznowienia, realizacja usług stanowiących przedmiot niniejszego postępowania będzie się odbywała zgodnie z wymaganiami i zasadami jakościowymi opisanymi w niniejszej SWZ i w takiej samej cenie jak realizacja zamówienia podstawowego, ujętych w umowie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania z wyłonionym Wykonawcą.
Cena jednostkowa brutto wznowienia będzie tożsama z ceną zamówienia podstawowego wskazaną w umowie. Cena wznowienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest ceną wyrażoną w walucie polskiej (PLN), gdyż Zamawiający dopuszcza rozliczenia wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
W związku z powyższym, skorzystanie ze wznowień nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego ani z jakimikolwiek roszczeniami ze strony Wykonawcy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert wg wzoru LP = C +K+D, gdzie:
LP - to całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C - liczba punktów przyznana ofercie za kryterium „Cena”,
K – to liczba punktów przyznana ofercie za kryterium „Dodatkowe kwalifikacje psychologa skierowanego do realizacji zamówienia”,
D – to liczba punktów przyznana ofercie za kryterium „Doświadczenie psychologa skierowanego do realizacji zamówienia”,
końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kwalifikacje psychologa skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie psychologa skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej –
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie posiadała łącznie co najmniej: ukończone studia wyższe na kierunku psychologia potwierdzone dyplomem magistra oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa w pracy z osobami dorosłymi.
Uwaga - W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 PZP polegających na: świadczeniu usług psychologicznych, sporządzaniu opinii psychologicznych, wykonywaniu poradnictwa i doradztwa psychologicznego zarówno grupowego jak i indywidualnego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, będzie wymagane przedłożenie podmiotowego środka dowodowego w postaci oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP, w celu wykazania minimalnych zdolności, będzie wymagane przedłożenie podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (…) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, w tym uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zawarto w załączniku nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
a) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie psycholog, osoby o której mowa w Rozdziale III ust. 12 SWZ, tj. osoby wykazywanej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, potwierdzone dyplomem ukończonych studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia lub zaświadczeniem z ukończonej uczelni stwierdzającym ukończone studia wyższe na kierunku psychologia oraz prawo posługiwania się tytułem zawodowym magistra psychologii.
b) Dokumentów w postaci zaświadczeń lub świadectw pracy wystawionych przez pracodawcę/-ów, potwierdzających co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego na stanowisku psychologa w pracy z osobami dorosłymi, osoby o której mowa w Rozdziale III ust. 12 SWZ, tj. osoby wykazywanej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczonych usług psychologicznych, wymagane jest złożenie oświadczenia o posiadanym co najmniej trzyletnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku psychologa w pracy z osobami dorosłymi wraz z odpisem z właściwego rejestru handlowego lub zawodowego np. CEIDG, KRS. Zamawiający dopuszcza samodzielne pobranie odpisów z bezpłatnych baz danych publicznie dostępnych, a zawartych w rejestrach KRS i CEIDG.
c) Dokumentów potwierdzających deklarowane w Formularzu ofertowym dodatkowe kwalifikacje psychologa skierowanego do realizacji zamówienia, tj. osoby wykazywanej w kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 3 SWZ. W tym celu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające deklarowane dodatkowe kwalifikacje psychologa skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia w postaci: dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez niezależne od Wykonawcy jednostki, potwierdzające ukończone przez tego psychologa odpowiednio:
• studia podyplomowe z obszaru: psychogerontologii lub psychologii lub psychoterapii lub psychiatrii,
• uprawnienia psychoterapeuty potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
• kursy/szkolenia/seminaria: z zakresu TSR (Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - ang. solution focused brief therapy) lub z zakresu psychologicznego wsparcia seniorów lub osób z niepełnosprawnościami.
Uwaga: Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w lit. c powyżej, nie podlegają uzupełnieniu.
W przypadku niedołączenia przedmiotowych środków dowodowych wymaganych wraz z ofertą lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych niepotwierdzających zadeklarowanych w Formularzu ofertowym informacji, Zamawiający nie przyzna punktów za to kryterium oceny ofert.
d) Dokumentów potwierdzających deklarowane w Formularzu ofertowym doświadczenie zawodowe psychologa skierowanego do realizacji zamówienia, tj. osoby wykazywanej w kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 3 SWZ. W tym celu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe psychologa skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia w postaci np.: zaświadczeń lub świadectw pracy wystawionych przez pracodawców lub zleceniodawców, potwierdzających udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest złożenie oświadczenia o posiadanym doświadczeniu zawodowym (stażu pracy na stanowisku psycholog) na potwierdzenie kryterium oceny ofert wraz z odpisem z właściwego rejestru handlowego lub zawodowego np. CEIDG, KRS.
Uwaga: Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w lit. d powyżej, nie podlegają uzupełnieniu!
W przypadku niedołączenia przedmiotowych środków dowodowych wymaganych wraz z ofertą lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych niepotwierdzających zadeklarowanych w Formularzu ofertowym informacji, Zamawiający nie przyzna punktów za to kryterium oceny ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

4) Przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
a) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie psycholog, osoby o której mowa w Rozdziale III ust. 12 SWZ, tj. osoby wykazywanej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, potwierdzone dyplomem ukończonych studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia lub zaświadczeniem z ukończonej uczelni stwierdzającym ukończone studia wyższe na kierunku psychologia oraz prawo posługiwania się tytułem zawodowym magistra psychologii.
b) Dokumentów w postaci zaświadczeń lub świadectw pracy wystawionych przez pracodawcę/-ów, potwierdzających co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego na stanowisku psychologa w pracy z osobami dorosłymi, osoby o której mowa w Rozdziale III ust. 12 SWZ, tj. osoby wykazywanej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczonych usług psychologicznych, wymagane jest złożenie oświadczenia o posiadanym co najmniej trzyletnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku psychologa w pracy z osobami dorosłymi wraz z odpisem z właściwego rejestru handlowego lub zawodowego np. CEIDG, KRS. Zamawiający dopuszcza samodzielne pobranie odpisów z bezpłatnych baz danych publicznie dostępnych, a zawartych w rejestrach KRS i CEIDG.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w tym na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP. Wzory oświadczeń zawarto odpowiednio w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do SWZ;
3) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. pełną nazwę, NIP, REGON, itp.).
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z KRS lub CEIDG lub innego właściwego rejestru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub odpowiednio: do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;
4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (jeśli dotyczy).
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółki cywilne (jeśli dotyczy).
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na których zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną Wykonawca się powołuje w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy). Wzór zobowiązania zawarto w załączniku nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy).
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP (jeśli dotyczy). Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 5 do SWZ.
8) Informacje dot. tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie, w tym spełniania przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1 PZP – nie dotyczy,
2) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP – nie dotyczy,
3) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 PZP – nie dotyczy,
4) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, tj. warunek określony w rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ, musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają (…) usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które (…) usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 5 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 2 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje zawiera paragraf 8 załącznika nr 6 do SWZ. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej lub formy elektronicznej, pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy, i będą dopuszczalne w granicach unormowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z obopólnym ustaleniem Stron w zakresie wybranej formy podpisywania dokumentów.
2. Strony ustalają, że zmianie mogą podlegać w szczególności postanowienia dotyczące:
1) terminów obowiązywania niniejszej umowy w przypadku cofnięcia dofinansowania lub jego wstrzymania lub zmiany terminów realizacji projektu, które wskazano w umowie zawartej z instytucją zarządzającą na okoliczność realizowanego projektu,
2) ilości zleconych Wykonawcy godzin świadczonych usług z uwagi na bieżące możliwości finansowe Zamawiającego oraz warunki projektu,
3) rozliczeń między Stronami i zmiany warunków realizowanej z Wykonawcą umowy w związku z aktualną treścią umowy zawartej na realizację projektu będącego źródłem finansowania niniejszej umowy,
4) przedłużenia terminu obowiązywania umowy z uwzględnieniem wznowień lub opcji
5) wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego dokonaną waloryzacją lub możliwościami finansowymi Zamawiającego wynikającymi z budżetu projektu,
6) oznaczenia stron umowy zarówno wykonawcy jak i zamawiającego, w tym ich nazwy oraz danych teleadresowych względem danych wskazanych w komparycji niniejszej umowy, a wynikających z: sukcesji, przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
7) wykazu osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy,
8) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
10) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonywania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego,
11) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
12) wynagrodzenia Wykonawcy związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby podopiecznych Zamawiającego korzystających z usług psychologicznych w ramach niniejszej umowy,
13) konieczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które mają wpływ na należytą realizację umowy,
14)okoliczności niezależnych od Stron, gdzie wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego pierwotnie określonego,
15)gdy Wykonawcę musi zastąpić nowy Wykonawca, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, sukcesji, zmiany formy prawnej, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
16)podjęcie przez Wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcy/com realizacji części zamówienia, która miała być zrealizowana siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
17) gdy wykonanie umowy wynika ze zmiennych potrzeb Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, zakres godzinowo-rzeczowy umowy może zostać zmieniony przez Zamawiającego bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, (...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia na dedykowanej stronie prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 PZP polegających na: świadczeniu usług psychologicznych, sporządzaniu opinii psychologicznych, wykonywaniu poradnictwa i doradztwa psychologicznego zarówno grupowego jak i indywidualnego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.