eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbkowice Śląskie › Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze od km 5+795 do km 6+137

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze od km 5+795 do km 6+137

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890723841

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Daleka 19

1.5.2.) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.nowak@zdp-zabkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ww.zdp-zabkowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze od km 5+795 do km 6+137

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e04616fe-d181-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00055319/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 D w miejscowości Grodziszcze od km 5+795 do km 6+137

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e04616fe-d181-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.
a) poczty elektronicznej na adres e-mail : sekretariat@zdp-zabkowice.pl w zakresie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wezwań do złożenia wyjaśnień / dokumentów i oświadczeń, informacji o wyniku postępowania
b) Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/), w szczególności w zakresie ogłoszeń, dokumentów zamówienia, w tym SWZ, informacji dla wykonawców i składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Przekazanie oferty może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
2.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
4.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e- Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
7.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e- Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia.
9.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".
10.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego); Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich ul. Daleka nr 19; 57-200 Ząbkowice Śląskie.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email, pisemnie na adres siedziby:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka nr 19; 57-200 Ząbkowice Śl.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ - dział XXXVII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.251.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1396118,28 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze na odcinku 342 m, km 5+795 – 6+137
Podstawowy zakres robót obejmuje:
1.1. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz podbudowy.
1.2. Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych.
1.3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.4. Ustawienie krawężników.
1.5. Przebudowę zjazdów.
1.6. Roboty ziemne.
1.7. Remont przepustów.
1.8. Wykonanie kanalizacji deszczowej.
1.9. Montaż barier energochłonnych.
1.10 Wymiana istniejącego oznakowania pionowego na nowe.
1.11 Wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu.
Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej.
W zakresie robót do wykonania są:
- prace zabezpieczające miejsca prowadzonych robót przed osobami postronnymi wraz z właściwym oznakowaniem,
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem- Starostę Ząbkowickiego oraz wdrożenie na czas realizacji zadania,
- organizacja placu budowy m.in. uzyskania zgody na zajecie ulic i chodników na czas budowy oraz korzystanie z nieruchomości sąsiedniej należy do obowiązków wykonawcy i stanowi jego koszt,
- w przypadku kolizji z istniejącym drzewostanem do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie zezwolenia na jego usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowi jego koszt,
- wszystkie prace kolizyjne i związane z odbiorami technicznymi w stosunku do infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz drogowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi wskazanymi w uzgodnieniach branżowych zawartych w dokumentacji technicznej. Prace te należy do obowiązków wykonawcy i stanowią jego koszt.
Z uwagi, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty będzie opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej. Przedmiar ma charakter pomocniczy. Niedopuszczalne jest stosowanie upustów i rabatów. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia jeżeli roboty te były ujęte w dokumentacji lub STWIORB.
 Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art3 ust.1 pkt. 32 o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniając koszt składowania, wywozu i utylizacji mas ziemnych i odpadów w cenie ryczałtowej.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik do specyfikacji warunków zamówienia, a materiałem pomocniczym jest przedmiar robót.
3. Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie. Roboty nie ujęte opisem a niezbędne do wykonania zadania należy wykonać zgodnie wymogami sztuki budowlanej.
4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji 96 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
Z uwagi, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w interaktywnym formularzu ofertowym ceny brutto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena – znaczenie 60% (0,6)
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „ceny”
L cena = ( C min/C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C-cena w ofercie ocenianej
b) okres gwarancji – znaczenie 40% (0,4)
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „gwarancji”
LOG = (OG/OG max) x 0,4 x 100pkt.
LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres Gwarancji” ocenianej oferty
OG -okres gwarancji w ofercie ocenianej
OG max- okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Wykonawca w Formularzu ofertowym zobowiązany jest podać w miesiącach okres gwarancji
na oferowane roboty budowlane. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
UWAGA: Brak wpisu dotyczącego długości okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie traktowany przez Zamawiającego jako 36 miesięczny okres gwarancji.
W przypadku oferowanych okresów gwarancji dłuższych niż 72 miesiące, za liczbę podstawioną do wzoru będzie wartość 72 miesiące, ale Wykonawca będzie związany okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych powyżej w Dziale XVI, XVII, XVIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: wymagane jest posiadać przez Wykonawcę ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,- zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zadania w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 miliony złotych, w tym minimum jedno zadanie z ułożeniem nawierzchni z betonów asfaltowych na całej szerokości jezdni o długości min. 0,7 km.
b) wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą/osobami lub będzie dysponować osobą/osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) w zakresie branży drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający żąda: zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. W przypadku jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał zadania w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 miliony złotych, w tym minimum jedno zadanie z ułożeniem nawierzchni z betonów asfaltowych na całej szerokości jezdni o długości min. 0,7 km wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – Formularz nr 7
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą/osobami lub będzie dysponować osobą/osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) w zakresie branży drogowej - Formularz nr 8

2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Formularz nr 10.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzory oświadczeń o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowią odpowiednio Formularze nr 5 lub 6;
2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
e) art. 109 ust. 1 pkt 5-8 i 10 Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) wskazane powyżej oświadczenia
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby własne (jeżeli dotyczy)
c) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia( jeśli dotyczy)
d) dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty (odpowiednie pełnomocnictwa).
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 50.000,- zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 „ustawy PZP”.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej wraz ze złożoną ofertą.
Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium art. 98 ust. 5 pzp.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
42 9533 0004 2001 0011 6600 0007 Bank Spółdzielczy z dopiskiem wadium na przetarg pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze od km 5+795 do km 6+137”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenia wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3„ ustawy PZP”, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z wzorem - Formularz nr 10.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem projektowane postanowienia umowy załącznik nr 1

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W tym przypadku Zamawiający nie dokonuje podziału na części, gdyż jest to podyktowane charakterem zamówienia i warunkami dofinansowania inwestycji, która będzie realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze od km 5+795 do km 6+137”
Główne powody niedokonania podziału zamówienia na części [art. 91 ust. 2 ustawy pzp]:
- zamówienie nie ogranicza udziału w nim małych i średnich przedsiębiorstw;
- podzielenie zamówienia na części spowodowuje jego zbyt duże rozdrobnienie, co mogło by zniechęcić do udziału w nim lokalnych przedsiębiorców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.