eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 安iadczenie ca這dobowej fizycznej ochrony os鏏 i mienia w budynku DPTiW Wrzos przy ul. Kiry 36 w Ko軼ieliskuOg這szenie z dnia 2024-02-22

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie ca這dobowej fizycznej ochrony os鏏 i mienia w budynku DPTiW Wrzos przy ul. Kiry 36 w Ko軼ielisku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Uniwersytet Warszawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmie軼ie 26/28

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mariolak@adm.uw.edu.pl oraz dzp@adm.uw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie ca這dobowej fizycznej ochrony os鏏 i mienia w budynku DPTiW Wrzos przy ul. Kiry 36 w Ko軼ielisku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d8d66842-cb0c-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00215370

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8d66842-cb0c-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
3. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a „Regulamin Platformy
e-Zam闚ienia”, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
4. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
5. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych
w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
6. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji”
w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie
e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
7. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez Wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a „Regulamin Platformy e-Zam闚ienia”.
10. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.
11. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj Wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: mariolak@adm.uw.edu.pl oraz dzp@adm.uw.edu.pl z zastrze瞠niem, 瞠 bezwzgl璠nie nie dotyczy to sk豉dania ofert.
12. We wszelkich kontaktach z Zamawiaj帷ym Wykonawcy powinni powo造wa si na numer post瘼owania podany na stronie tytu這wej niniejszej SWZ.
13. Zamawiaj帷y pracuje od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 8.00 – 16.00 z wyj徠kiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni okre郵onych w Zarz康zeniu nr 165 z dnia 17 listopada 2023 r. opublikowanym pod adresem:
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6768/M.2023.387.Zarz.165.pdf

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L127/2018 z dnia 23.05.2018 r.), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie軼ie 26/28, 00-927 Warszawa;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl tel: 22 55 22 042;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego
o numerze podanym na stronie tytu這wej niniejszej SWZ;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane
w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych <Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚>;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
<Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego>;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: POUZ-361/414/2023/DZP

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest ca這dobowa fizyczna ochrona os鏏 i mienia w obiekcie - Dom Pracy Tw鏎czej i Wypoczynku „Wrzos” przy ul. Kiry 36 w Ko軼ielisku (dalej” DPTiW Wrzos).
2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia okre郵a „Opis przedmiotu zam闚ienia” stanowi帷y za陰cznik nr 2 do SWZ oraz wz鏎 umowy - projektowane postanowienia umowy stanowi帷e za陰cznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 36 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Je瞠li w okresie realizacji Umowy, okre郵onym w 2 ust. 1 (36 miesi璚y) nie zostanie wyczerpana kwota, o kt鏎ej mowa w 13 ust. 1 Umowy, Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 przed逝瞠nia okresu obowi您ywania Umowy maksymalnie o kolejne 6 miesi璚y. Zmiana taka wymaga sporz康zenia pisemnego aneksu.

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one przez Zamawiaj帷ego dotycz帷e:
1) Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
W niniejszym post瘼owaniu Zamawiaj帷y nie okre郵a warunk闚 w tym zakresie.
2) Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Wykonawca spe軟i warunek je瞠li:
 瞠 jest uprawniony do wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, zgodnie z Ustaw o ochronie os鏏 i mienia (Dz. U. 2020 r. poz. 838);
Powy窺zy warunek jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷y si udzielenie zam闚ienia publicznego posiada ww uprawnienia do realizacji us逝gi dla kt鏎ej decyzje s wymagane. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W niniejszym post瘼owaniu Zamawiaj帷y nie okre郵a warunk闚 w tym zakresie.
4) Zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠 us逝gi wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie. Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona (tj. 鈍iadczy, zrealizowa, zako鎍zy) a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch wykonuje (鈍iadczy, realizuje) co najmniej dwie us逝gi ochrony os鏏 i mienia o warto軼i brutto nie ni窺zej ni 130.000,00 z rocznie ka盥a, w obiektach noclegowych lub/i nieruchomo軼iach wielolokalowych lub/i budynkach biurowych lub/i dydaktycznych lub/i us逝gowych lub/i socjalnych, przeznaczony dla wymiaru sprawiedliwo軼i, kultury, o鈍iaty, opieki zdrowotnej, opieki spo貫cznej i socjalnej, obs逝gi bankowej, handlu, gastronomii, us逝g, turystyki, sportu, obs逝gi pasa瞠r闚 w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz innych og鏊nodost瘼nych budynkach przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji.
W przypadku, gdy Wykonawca jest w trakcie realizacji us逝gi, do dnia otwarcia ofert us逝ga ma by wykonana na kwot brutto nie ni窺z ni 130.000,00 z.
Do dnia otwarcia ofert Wykonawca musi realizowa ka盥 z wykazanych us逝g co najmniej przez 1 rok. Uwaga: termin (1 rok) nie b璠zie liczony w niniejszym post瘼owaniu zgodnie z art. 112 KC, czyli rok b璠zie oznacza np. od dnia 05.05.2021 r. do dnia 04.05.2022 r. (a nie od dnia 05.05.2021 r. do 05.05.2022 r. jak by這by to liczone zgodnie z KC).
Informacje dodatkowe: Zamawiaj帷y dopuszcza nie tylko zam闚ienia zako鎍zone, ale r闚nie wykonywane. W takim przypadku cz窷 zam闚ienia ju faktycznie wykonana musi spe軟i w/w warunek.
UWAGA: W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia wymagana liczba us逝g nie sumuje si, tj. co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia musi wykonywa dwie wymagane ww. us逝gi. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y b璠zie wymaga z這瞠nia:
1) nast瘼uj帷ego podmiotowego 鈔odka dowodowego – aktualnej koncesji na dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, zgodnie z Ustaw o ochronie os鏏 i mienia (Dz. U. 2020 r. poz. 838);. .
2) WYKAZU USΣG wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te d us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn od niego niezale積ych nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane w okresie ostatnich 3 miesi璚y .
Tre嗆 o鈍iadczenia „Wykaz us逝g” - zgodna z wymaganiami okre郵onymi w w art. 5 1 pkt 4 ppkt 4.1. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wraz z ofert przygotowan przy pomocy „Formularza ofertowego” Wykonawca zobowi您any jest z這篡:
1. 字odki dowodowe okre郵one w art. 6 1 i 3 niniejszej SWZ.
2. Informacje na temat podwykonawstwa, sporz康zone zgodnie z tre軼i za陰cznika nr 4 do SWZ (w przypadku, gdy Wykonawca nie b璠zie korzysta z podwykonawc闚, nie sk豉da tego formularza).
3. O鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zgodnie z tre軼i za陰cznika nr 5 do SWZ (w przypadku oferty wsp鏊nej).
4. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, potwierdzaj帷e, 瞠 stosunek 陰cz帷y Wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz okre郵aj帷e w szczeg鏊no軼i:
1) zakres dost瘼nych Wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby;
2) spos鏏 i okres udost瘼niania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia zgodnie z tre軼i za陰cznika nr 6 do SWZ.
(Ww. zobowi您anie sk豉da Wykonawca polegaj帷y na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby).
5. Pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym post瘼owaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym post瘼owaniu i zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokument闚 rejestracyjnych).
6. Formularz cenowy sporz康zony zgodnie z tre軼i za陰cznika nr 7 do SWZ.
7. Do „Formularza ofertowego” nale篡 za陰czy wszystkie o鈍iadczenia oraz dokumenty wymagane postanowieniami SWZ – w formie okre郵onej w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Oferta musi by zabezpieczona wadium na ca造 okres zwi您ania ofert, w wysoko軼i: 4 000,00 z (s這wnie: cztery tysi帷e z這tych zero groszy). Zamawiaj帷y nie przewiduje wnoszenia wadium w walucie innej ni PLN.
2. Wadium mo瞠 by wniesione w nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego nr: 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191.
W tytule przelewu nale篡 wpisa „Wadium” i numer niniejszego post瘼owania (na przelewach nr rachunku nale篡 pisa w spos鏏 ci庵造 - bez spacji).
4. Wadium w pieni康zu uznane b璠zie za wniesione w terminie, je瞠li przed up造wem terminu sk豉dania ofert rachunek bankowy Zamawiaj帷ego b璠zie uznany kwot wadium.
5. Wykonawca wnosz帷y wadium w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w ust. 2 pkt 2-4 przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej razem z ofert.
6. Gwarancja lub por璚zenie musi zawiera w swojej tre軼i nieodwo豉lne
i bezwarunkowe zobowi您anie wystawcy dokumentu do zap豉ty na rzecz Zamawiaj帷ego kwoty wadium, p豉tne na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. Do oferty wsp鏊nej nale篡 do陰czy pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika ustanowionego zgodnie z ust.1.
Konsorcjum do陰cza ww. pe軟omocnictwo lub umow reguluj帷 wsp馧prac konsorcjum, z kt鏎ej wynika ustanowione pe軟omocnictwo.
Sp馧ka cywilna do陰cza ww. pe軟omocnictwo lub dokument, z kt鏎ego wynika ustanowione pe軟omocnictwo.
3. Formularz oferty podpisuje pe軟omocnik Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie Formularza oferty nale篡 wpisa informacje dotycz帷e wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
4. Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za niewykonanie lub nienale篡te wykonanie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y dopuszcza nast瘼uj帷e zmiany w Umowie:
1) z uwagi na zmiany obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj Umowy;
2) gdy konieczno嗆 zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno軼iami, kt鏎ych Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i nie m鏬 przewidzie;
3) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, numer rachunku bankowego), danych niezb璠nych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego;
4) zmiany os鏏 nadzoruj帷ych Umow, wymienionych w 19 Umowy;
5) zmiany za陰cznik闚 do Umowy, z wy陰czeniem za陰cznika nr 5;
6) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nale篡tego wykonania Umowy;
7) zmiany zatrudnionych os鏏 w Wykazie os鏏 na warunkach okre郵onych w 7 Umowy;
8) zmiany podwykonawcy na warunkach okre郵onych w 8 Umowy;
9) zmiany wysoko軼i wynagrodzenia w przypadkach i na warunkach okre郵onych w 18 Umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-05 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferta musi zosta z這zona za po鈔ednictwem Platformy e-zam闚ienia dost瘼nej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-04-03

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.