eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mys這wice › Termomodernizacja budynku po這穎nego w Mys這wicach przy ul. Robotniczej numer 17-19Og這szenie z dnia 2022-06-20

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku po這穎nego w Mys這wicach przy ul. Robotniczej numer 17-19

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miasto Mysowice

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Miejski Zarz康 Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271570799

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Partyzant闚 21

1.5.2.) Miejscowo嗆: Mys這wice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://mzgk.myslowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samorz康owy zak豉d bud瞠towy

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku po這穎nego w Mys這wicach przy ul. Robotniczej numer 17-19

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f623fa53-f09c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00215251

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-06-20

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00014195/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.5 Termomodernizacja budynku po這穎nego w Mys這wicach przy ul. Robotniczej numer 17-19

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez popraw efektywno軼i energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mys這wice – etap IV” wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej ze 鈔odk闚 Programu Operacyjnego Infrastruktura i 字odowisko 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://mzgk.nowybip.pl/article/zamowienia-publiczne-48

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/10f3138c-dac6-441a-be79-5633763c4682

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚), zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem og這szenia (BZP lub ID post瘼owania).
2. Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej, email: mzgk@mzgk.myslowice.pl, za wyj徠kiem oferty i dokument闚 o kt鏎ych mowa w pkt IX SWZ, kt鏎a powinna zosta z這穎na za po鈔ednictwem wskazanych w pkt IX i pkt XII narz璠zi do komunikacji elektronicznej (zob. tak瞠: pkt 9 niniejszej sekcji).
3. Dokumenty elektroniczne, sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem „Formularza do komunikacji” jako za陰czniki. Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania dokument闚 elektronicznych za pomoc poczty elektronicznej, na wskazany powy瞠j adres email (za wyj徠kiem oferty, kt鏎a musi by z這穎na za po鈔ednictwem platformy MiniPortal).
4. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do zamawiaj帷ego z wnioskiem o wyja郾ienie tre軼i SWZ.
6. Zamawiaj帷y jest obowi您any udzieli wyja郾ie niezw這cznie, jednak nie p騧niej ni na 2 dni przed up造wem terminu sk豉dania ofert, pod warunkiem, 瞠 wniosek o wyja郾ienie tre軼i SWZ wp造n掖 do zamawiaj帷ego nie p騧niej ni na 4 dni przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
7. Je瞠li zamawiaj帷y nie udzieli wyja郾ie w terminie, o kt鏎ym mowa w pkt. 6 przed逝瘸 termin sk豉dania ofert o czas niezb璠ny do zapoznania si wszystkich zainteresowanych wykonawc闚 z wyja郾ieniami niezb璠nymi do nale篡tego przygotowania i z這瞠nia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyja郾ienie tre軼i SWZ nie wp造n掖 w terminie, o kt鏎ym mowa w pkt. 6 Zamawiaj帷y nie ma obowi您ku udzielania wyja郾ie SWZ oraz obowi您ku przed逝瞠nia terminu sk豉dania ofert.
8. Przed逝瞠nie terminu sk豉dania ofert nie wp造wa na bieg terminu sk豉dania wniosku o wyja郾ienie tre軼i SWZ.
9. Spos鏏 z這瞠nia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w „Instrukcji u篡tkownika”, dost瘼nej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
10. Osoby wskazane do porozumiewania si z wykonawcami:
Anna W鎩cik, e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiaj帷y - Miejski Zarz康 Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach - informuje, 瞠:
1. administratorem danych osobowych jest Miejski Zarz康 Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach, ul. Partyzant闚 21, 41-400 Mys這wice – reprezentowane przez Dyrektora
2. dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie niniejszego zam闚ienia publicznego,
3. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; ponadto dane osobowe mog zosta przekazane na zasadach wynikaj帷ych z ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej.
4. dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres obowi您ywania Umowy, a nast瘼nie przez 2 lata licz帷 od dnia 31 grudnia nast瘼uj帷ego po z這瞠niu zestawienia wydatk闚 do Komisji Europejskiej, w kt鏎ym uj皻o ostatecznie wydatki dotycz帷e zako鎍zenia projektu. Termin ten mo瞠 zosta wyd逝穎ny w uzasadnionych przypadkach przez IZ. Okresy te dotycz r闚nie wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty i nie zosta造 one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami Umowy).
5. obowi您ek podania danych osobowych bezpo鈔ednio dotycz帷ych os鏏 fizycznych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. osoba fizyczna posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych jej dotycz帷ych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 瞠 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
8. osobie fizycznej nie przys逝guje:
1) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W przypadku, gdy dla nale篡tej realizacji zam闚ienia, konieczne b璠zie przetwarzanie danych osobowych, Strony zachowaj w tym zakresie wszelkie wymagania wynikaj帷e z przepis闚 prawa polskiego oraz z przepis闚 bezpo鈔ednio stosowanego prawa Unii Europejskiej w tym z przepis闚 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Jednocze郾ie w przypadku, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim Strony zawartych Um闚 zawr dodatkowe umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wykonawcy i podwykonawc闚 bez dodatkowego (tj. wykraczaj帷ego poza wskazane w zawartych Umowach) wynagrodzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia s roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu termomodernizacji obiektu budowlanego po這穎nego w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 17-19
2. Kody Przedmiotu Zam闚ienia wed逝g CPV:
GRUPY ROB紘:
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budow
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty w zakresie in篡nierii l康owej i wodnej
45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach.
45400000-1: Roboty wyko鎍zeniowe w zakresie obiekt闚 budowlanych.
KLASY ROB紘:
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych, roboty ziemne
45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne
45320000-6: Roboty izolacyjne
45450000-6: Roboty budowlane wyko鎍zeniowe, pozosta貫.
KATEGORIE ROB紘:
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45261000-4: Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45321000-3: Izolacja cieplna
45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
3. Przedmiotem zam闚ienia jest termomodernizacja obiektu po這穎nego w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 17-19
1) Roboty budowlane b璠 polega造 w szczeg鏊no軼i na termomodernizacji budynku, w tym wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie 軼ian i fundament闚,
2) Obiekt, w kt鏎ym b璠 wykonywane prace to budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany w 1936 roku, zlokalizowany przy ul. Robotniczej 17-19 w Mys這wicach.
3) Prace b璠 wykonywane w zamieszka造m obiekcie (69 lokali mieszkalnych) i musz by prowadzone w spos鏏 niezak堯caj帷y normalnego funkcjonowania mieszka鎍闚 obiektu.
4) Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 1 – Dokumentacja techniczna, kt鏎a obejmuje: projekt przebudowy i zmiany ogrzewania budynku, przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych dla ka盥ego z obiekt闚 obj皻ych przedmiotem zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 - Roboty wzakresie wykonywania pokry ikonstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistycze

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wyko鎍zeniowe, pozosta貫

45111000-8 - Roboty wzakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 - Wykonywanie pokry ikonstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 8 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilo嗆 punkt闚 jakie mo瞠 otrzyma oferta za dane kryterium
1. Cena oferty (C) 60% 60
2. Gwarancja (G) 10% 10
3. Termin realizacji rob鏒 (T) 30% 30
Cena ofert (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokr庵lon do dw鏂h miejsc po przecinku zgodnie z przybli瞠niem dziesi皻nym ilo嗆 punkt闚 wynikaj帷 z dzia豉nia:

Oferta z najni窺z cen
------------------------------------- x 60 pkt.
Cena oferty badanej
Przez „cen” nale篡 rozumie cen w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towar闚 i us逝g (Dz. U. z 2019 r., poz. 178)
Wyd逝瞠nie okresu gwarancji (G)
W przypadku kryterium "wyd逝瞠nie okresu gwarancji" do oceny b璠zie brana pod uwag gwarancja zadeklarowana przez wykonawc w Formularzu ofertowym - Za陰cznik nr 3 do SWZ.
Ka盥y z wykonawc闚 zobowi您any jest do udzielenia minimum 48 miesi璚y gwarancji.
Zamawiaj帷y przyzna punkty za wyd逝瞠nie okresu gwarancji w nast瘼uj帷y spos鏏:
G = 0, je瞠li wykonawca zaoferuje 48 miesi璚y gwarancji (termin minimalny wymagany),
G = 5, je瞠li wykonawca zaoferuje 54 miesi璚y gwarancji,
G = 10, je瞠li wykonawca zaoferuje 60 miesi璚y gwarancji.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancj, pomi璠zy przedzia豉mi okre郵onymi powy瞠j zamawiaj帷y przyzna punkty w ilo軼i odpowiadaj帷ej dolnej warto軼i przedzia逝 (np. w przypadku zaoferowania 25 miesi璚y gwarancji wykonawca otrzyma 0 pkt, w przypadku zaoferowania 50 miesi璚y gwarancji wykonawca otrzyma 5 pkt, 54 i powy瞠j 10 pkt)
Do umowy przyj皻y zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez wykonawc w ofercie. Niewpisanie 瘸dnego okresu gwarancji spowoduje uznanie, 瞠 okres gwarancji b璠zie zgodny z wymaganiami okre郵onymi w SWZ.
Udzielana przez wykonawc gwarancja winna by bezwarunkowa i wykonalna. Wz鏎 karty gwarancyjnej stanowi integraln cz窷 Za陰cznika nr 2 do SWZ.
Termin realizacji rob鏒 (T)
W przypadku kryterium "termin realizacji rob鏒" do oceny b璠zie brany pod uwag termin zadeklarowany przez wykonawc w Formularzu ofertowym - Za陰cznik nr 3 do SWZ. Ka盥y z wykonawc闚 zobowi您any jest do wykonania rob鏒 w maksymalnym terminie 8 miesi璚y od dnia podpisania Umowy.
Zamawiaj帷y przyzna punkty za skr鏂enie terminu realizacji rob鏒 w nast瘼uj帷y spos鏏:
T = 0, je瞠li wykonawca zaoferuje 8 miesi璚y (termin maksymalny wymagany),
T = 15, je瞠li wykonawca zaoferuje 7,5 miesi帷a,
T = 30, je瞠li wykonawca zaoferuje 7 miesi璚y,
Zamawiaj帷y nie dopuszcza wskazywania termin闚 realizacji rob鏒 innych ni wskazane powy瞠j. Wykonawca, kt鏎y zaoferuje inne ni wskazane powy瞠j warto軼i, otrzyma 0 punkt闚 w niniejszym kryterium.
W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z這穎nej na wykonanie zam闚ienia w powi您aniu z przedstawionymi wy瞠j kryteriami zamawiaj帷y pos逝篡 si nast瘼uj帷ym wzorem:
PO = C + G + T
gdzie:
PO – liczba punkt闚 przyznanych ofercie
C – liczba punkt闚 w kryterium „cena oferty”
G – liczba punkt闚 w kryterium „gwarancja”
T – liczba punkt闚 w kryterium „termin”

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej. Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, wyka瞠, 瞠:
a) wykona nale篡cie i prawid這wo uko鎍zy co najmniej:
- dwie roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 3 000 000,00 z brutto ka盥a.
UWAGA: W przypadku, gdy warto嗆 zam闚ie wykazanych przez wykonawc celem potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wyra穎na b璠zie w walucie obcej, zamawiaj帷y przeliczy t warto嗆 na walut polsk w oparciu o 鈔edni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszcz璚ia post瘼owania. Je瞠li w tym dniu nie b璠zie opublikowany 鈔edni kurs NBP, zamawiaj帷y przyjmie kurs 鈔edni z ostatniej tabeli przed wszcz璚iem post瘼owania.
UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres rob鏒 budowlanych b璠zie stanowi cz窷 rob鏒 o szerszym zakresie, Wykonawca zobowi您any jest wyodr瑿ni rodzajowo i kwotowo roboty, o kt鏎ych mowa powy瞠j.
b) dysponuje lub b璠zie dysponowa i skieruje do realizacji zam闚ienia:
- co najmniej 1 osob w roli kierownika budowy - posiadaj帷 uprawnienia bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym upowa積iaj uprawnienia budowlane w tej specjalno軼i.
UWAGA: W przypadku Wykonawc闚 zagranicznych dopuszcza si kwalifikacje r闚nowa積e do zdobytych w innych pa雟twach, na zasadach okre郵onych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz – zgodnie z odr瑿nymi przepisami wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, potwierdzony za鈍iadczeniem wydanym przez t izb, z okre郵onym w nim terminem wa積o軼i.
UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 陰czenia funkcji, w przypadku os鏏, kt鏎e posiadaj uprawnienia w wi璚ej ni jednej specjalno軼i.
UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆, by jedna osoba pe軟i豉 funkcj w stosunku do poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia w przypadku, kiedy oferta sk豉dana jest na wi璚ej ni jedn cz窷 zam闚ienia.

c) posiada 鈔ednioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, w wysoko軼i co najmniej:20 pracownik闚.
UWAGA: Przez zatrudnienie rozumie si stosunek pracy zdefiniowany w art. 22 . 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
2. Ocena spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zostanie dokonana wg formu造 spe軟ia - nie spe軟ia, w oparciu o z這穎ne dokumenty i o鈍iadczenia.
3. W celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, wykonawca mo瞠 polega na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencja, kt鏎ego wykonawca powo逝je si w celu wykazania spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument winien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem;
2) od wykonawcy, kt鏎y powo逝je si na zasoby podmiot闚 trzecich, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiot闚, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych okre郵onych w ust. 6 pkt 1) powy瞠j oraz spe軟ienia - w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby - warunki udzia逝 w post瘼owaniu – je瞠li wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
3) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, por闚nywalnych z robotami budowlanymi stanowi帷ymi przedmiot zam闚ienia, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - za陰cznik nr 5 do SWZ;
4) wykaz os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnie niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – za陰cznik nr 6 do SWZ;
5) o鈍iadczenie na temat wielko軼i 鈔edniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3 latach, a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie – za陰cznik nr 7 do SWZ.
6) o鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝
w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – wz鏎 stanowi za陰cznik nr 8 do SWZ.
7. Je瞠li Wykonawca nie z這篡 podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub z這穎ne podmiotowe 鈔odki dowodowe b璠 niekompletne, Zamawiaj帷y wezwie do ich z這瞠nia lub uzupe軟ienia w wyznaczonym w wezwaniu terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawc闚 wniesienia wadium w wysoko軼i: 35 000 z
2. Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego PKO S.A. 55 1240 4315 1111 0000 5295 8180 z opisaniem przelewu: „Wadium – ZP.271.2.12.2022 ” lub “Wadium – ZP.271.2.12.2022 – Robotnicza 17-19”. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
UWAGA: Wadium w tej formie uwa瘸 si za wniesione w spos鏏 prawid這wy, gdy 鈔odki pieni篹ne wp造n na konto Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dnia ofert.
4. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji musi by z這穎ne jako orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej i spe軟ia co najmniej poni窺ze wymagania:
1) musi obejmowa odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc okre郵one w ustawie PZP.
2) z jej tre軼i powinno jednoznacznej wynika zobowi您anie gwaranta do zap豉ty ca貫j kwoty wadium;
3) powinno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe oraz p豉tne na pierwsze 膨danie;
4) termin obowi您ywania por璚zenia lub gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin zwi您ania ofert (z zastrze瞠niem i pierwszym dniem zwi您ania ofert jest dzie sk豉dania ofert);
5) w tre軼i por璚zenia lub gwarancji powinna znale潭 si nazwa oraz numer przedmiotowego post瘼owania;
6) beneficjentem por璚zenia lub gwarancji jest: Miasto Mys這wice – Miejski Zarz康 Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach.
5. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 Ustawy PZP

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

14. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do wsp鏊nej reprezentacji (wszyscy uczestnicy ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia w charakterze Wykonawcy) w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
c) W przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia zobowi您ani s do陰czy do oferty o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zosta造 okre郵one w za陰czniku nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-05 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-05 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-08-04

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza stosowa w celu ograniczenia liczby wykonawc闚:

7. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 ograniczenia liczby wykonawc闚, kt鏎ych zaprosi do negocjacji, stosuj帷 kryteria oceny ofert. Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji wynosi 3 wykonawc闚. Do negocjacji Zamawiaj帷y zaprosi trzech wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li w odpowiedzi na zam闚ienie najkorzystniejsze oferty niepodlegaj帷e odrzuceniu, zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w pkt XV SWZ.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.