eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ, ZAKUP KOMPUTERÓW ORAZ STACJI OPISOWYCH WRAZ Z SYSTEMEM DO UTRWALANIA BADAŃ I NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM BIUROWYM

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ, ZAKUP KOMPUTERÓW ORAZ STACJI OPISOWYCH WRAZ Z SYSTEMEM DO UTRWALANIA BADAŃ I NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM BIUROWYM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000898946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Karola Chodkiewicza 44

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-667

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523262104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-pub@wsd.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsd.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ, ZAKUP KOMPUTERÓW ORAZ STACJI OPISOWYCH WRAZ Z SYSTEMEM DO UTRWALANIA BADAŃ I NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM BIUROWYM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c529249-d092-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00060779/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.28 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ, ZAKUP KOMPUTERÓW ORAZ STACJI OPISOWYCH WRAZ Z SYSTEME DO UTRWALANIA BADAŃ I NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM BIUROWYM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/885426

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się w języku polskim, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa
w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz
3. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
4. Komunikacja w postepowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności w zakresie:
1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ (także w wersji edytowalnej);
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z Ustawy;
7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
8) przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
5. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania platformy zakupowej Zamawiający będzie udostępniał wszelkie informację, w tym m.in informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje, w tym wezwania do złożenia wyjaśnień, wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych itp. w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
9. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy, za pośrednictwem zakładki „Wiadomości-wiadomości prywatne”. C.D. w Rozdziale XV "INFORMACJA O SPOSOBIE I ŚRODKACH KOMUNIKACJI, PRZY
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul: Chodkiewicza 44, kod pocztowy 85-667, adres e-mail: sekretariat@wsd.org.pl, tel. 52 32 62 200;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy jest Pan Przemysław Wojciechowski, kontakt: iod@wsd.org.pl, tel.: 513 403 201;
3. Dane osobowe (w postaci imienia i nazwiska, danych kontaktowych) będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. - dalej "ustawa Pzp"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres do przedawnienia roszczeń z Umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/2024/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego: komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnych w ilości i asortymencie określonym w załącznikach nr 3.1 do SWZ - Opisie przedmiotu zamówienia – Parametry techniczne i pozostałe wymagania (dalej „OPZ - Parametry”) dla Część 1 - Komputery.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla Części 1 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium Ranga
1. Cena (Pc) 70
2. Okres gwarancji (Pg)
(poz.1, poz.2, poz.3) 15
3. Wydajność procesora (Pp)
(poz.1, poz.2, poz.3) 15
RAZEM 100 pkt

Wartość punktową poszczególnych kryteriów określa się na podstawie poniższych wzorów:
1. Cena (Pc)

Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 70%, gdzie:
Pc – wartość punktowa za kryterium ceny
Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert
Co – cena zaproponowana przez Wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium cena: 70 pkt

2. Okres gwarancji (Pg)

1) dla pozycji nr 1 – maksymalnie 5%
okres gwarancji – od 73 miesięcy i więcej – 5 pkt.
okres gwarancji – od 61 miesięcy do 72 miesięcy – 2,5 pkt.
okres gwarancji – do 60 miesięcy – 0 pkt

2) dla pozycji nr 2 – maksymalnie 5%
okres gwarancji – od 73 miesięcy i więcej – 5 pkt.
okres gwarancji – od 61 miesięcy do 72 miesięcy – 2,5 pkt.
okres gwarancji – do 60 miesięcy – 0 pkt

3) dla pozycji nr 3 – maksymalnie 5%
okres gwarancji – od 73 miesięcy i więcej – 5 pkt.
okres gwarancji – od 61 miesięcy do 72 miesięcy – 2,5 pkt.
okres gwarancji – do 60 miesięcy – 0 pkt

UWAGA!
Jeśli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty okres gwarancji równy 0 (zero) lub nie zostanie podany w ogóle żaden okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium gwarancja jakości: 15 pkt

3. Wydajność procesora (Pp)

1) dla pozycji nr 2 – maksymalnie 5%
od 30 001 pkt i więcej w teście PassMark CPU Mark – 5 pkt.
od 23 001 do 30 000 pkt w teście PassMark CPU Mark – 2,5 pkt.
od 19 000 pkt do 23 000 pkt w teście PassMark CPU Mark – 0 pkt.

2) dla pozycji nr 2 – maksymalnie 5%
od 30 001 pkt i więcej w teście PassMark CPU Mark – 5 pkt.
od 23 001 do 30 000 pkt w teście PassMark CPU Mark – 2,5 pkt.
od 19 000 pkt do 23 000 pkt w teście PassMark CPU Mark – 0 pkt.

3) dla pozycji nr 3 – maksymalnie 5%
od 20 001 pkt i więcej w teście PassMark CPU Mark – 5 pkt.
od 18 001 do 20 000 pkt w teście PassMark CPU Mark – 2,5 pkt.
od 16 000 pkt do 18 000 pkt w teście PassMark CPU Mark – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium wydajność procesora: 15 pkt

W części 1 zamówienia za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny oferty uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pg +Pp spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (Pg)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydajność procesora (Pp)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego: Stacji opisowej badań RTG w ilości i asortymencie określonym w załącznikach nr 3.2 do SWZ - Opisie przedmiotu zamówienia – Parametry techniczne i pozostałe wymagania (dalej „OPZ - Parametry”) dla Część 2 - Stacja opisowa badań RTG.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33111200-3 - Rentgenowskie stacje robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla Części 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium Ranga
1. Cena (Pc) 60
2. Okres gwarancji (Pg) 40
RAZEM 100 pkt

Wartość punktową kryterium określa się na podstawie poniższego wzoru:
1. Cena (Pc)
Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 60%, gdzie:
Pc – wartość punktowa za kryterium ceny
Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert
Co – cena zaproponowana przez wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium cena: 60 pkt

2. Okres gwarancji (Pg) – maksymalnie 40%
okres gwarancji – od 73 miesięcy i więcej – 40 pkt.
okres gwarancji – od 61 miesięcy do 72 miesięcy – 20 pkt.
okres gwarancji – do 60 miesięcy – 0 pkt

UWAGA!
Jeśli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty okres gwarancji równy 0 (zero) lub nie zostanie podany w ogóle żaden okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium gwarancja jakości: 40 pkt

W części 2 zamówienia za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pg spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (Pg)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego: Robota do wypalania płyt CD/DVD w ilości i asortymencie określonym w załącznikach nr 3.3 do SWZ - Opisie przedmiotu zamówienia – Parametry techniczne i pozostałe wymagania (dalej „OPZ - Parametry”) dla Część 3 - Robot do wypalania płyt CD/DVD.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233153-8 - Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w zakresie Części 3 zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Kryterium Ranga
1. Cena (Pc) 60
2. Okres gwarancji (Pg)
(dot. poz.1, poz.2) 20
3. Wydajność procesora (Pp)
(dot. poz.1) 20
RAZEM 100 pkt

Wartość punktową poszczególnych kryteriów określa się na podstawie poniższych wzorów:
1. Cena (Pc)
Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 60%, gdzie:
Pc – wartość punktowa za kryterium ceny
Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert
Co – cena zaproponowana przez Wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium cena: 60 pkt

2. Okres gwarancji (Pg)

1) dla pozycji nr 1 – maksymalnie 10%
okres gwarancji – od 73 miesięcy i więcej – 10 pkt.
okres gwarancji – od 61 miesięcy do 72 miesięcy – 5 pkt.
okres gwarancji – do 60 miesięcy – 0 pkt

2) dla pozycji nr 2 – maksymalnie 10%
okres gwarancji – od 49 miesięcy i więcej – 10 pkt.
okres gwarancji – od 37 miesięcy do 48 miesięcy – 5 pkt.
okres gwarancji – do 36 miesięcy – 0 pkt

UWAGA!
Jeśli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty okres gwarancji równy 0 (zero) lub nie zostanie podany w ogóle żaden okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium gwarancja jakości: 20 pkt

3. Wydajność procesora (Pp) – maksymalnie 20%

1) dla pozycji nr 1 – maksymalnie 20%
od 15 001 i więcej w teście PassMark CPU Mark – 20 pkt.
od 13 001 do 15 000 pkt w teście PassMark CPU Mark – 10 pkt.
od 12 000 pkt do 13 000 pkt w teście PassMark CPU Mark – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium wydajność procesora: 20 pkt

W części 3 zamówienia za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pg +Pp spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (Pg)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydajność procesora (Pp)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów oprogramowania Office w ilości i asortymencie określonym w załącznikach nr 3.4 do SWZ - Opisie przedmiotu zamówienia – Parametry techniczne i pozostałe wymagania (dalej „OPZ - Parametry”) dla Część 4 - Pakiet oprogramowania Office.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla Części 4 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium Ranga
1. Cena (Pc) 100

Wartość punktową poszczególnych kryteriów określa się na podstawie poniższych wzorów:

Cena (Pc)

Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 100%, gdzie:
Pc – wartość punktowa za kryterium ceny
Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert
Co – cena zaproponowana przez Wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium cena: 100 pkt

UWAGA!
Jeśli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty okres gwarancji równy 0 (zero) lub nie zostanie podany w ogóle żaden okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

W części 4 zamówienia za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego - Switch-y w ilości i asortymencie określonym w załącznikach nr 3.5 do SWZ - Opisie przedmiotu zamówienia – Parametry techniczne i pozostałe wymagania (dalej „OPZ - Parametry”) dla Część 5 - Switch- moduły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla Części 5, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium Ranga
1. Cena (Pc) 60
2. Gwarancja jakości (Pg) 40
RAZEM 100

Wartość punktową poszczególnych kryteriów określa się na podstawie poniższych wzorów:

1. Cena (Pc)

Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 60%, gdzie:
Pc – wartość punktowa za kryterium ceny
Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert
Co – cena zaproponowana przez Wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium cena: 60 pkt

2. Gwarancja jakości (Pg) – maksymalnie 40%

okres gwarancji – od 25 miesięcy i więcej – 40 pkt.
okres gwarancji – od 13 miesięcy do 24 miesięcy – 20 pkt.
okres gwarancji – do 12 miesięcy – 0 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium okres gwarancji: 40 pkt.

UWAGA!
Jeśli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty okres gwarancji równy 0 (zero) lub nie zostanie podany w ogóle żaden okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

W części 5 zamówienia za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pg spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości (Pg)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego - Switch-y konfigurowalnych w ilości i asortymencie określonym w załącznikach nr 3.6 do SWZ - Opisie przedmiotu zamówienia – Parametry techniczne i pozostałe wymagania (dalej „OPZ - Parametry”) dla Część 6 - Switch konfigurowalny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla Części 6, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Kryterium Ranga
1. Cena (Pc) 60
2. Gwarancja jakości (Pg) 40
RAZEM 100

Wartość punktową poszczególnych kryteriów określa się na podstawie poniższych wzorów:

1. Cena (Pc)

Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 60%, gdzie:
Pc – wartość punktowa za kryterium ceny
Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert
Co – cena zaproponowana przez Wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium cena: 60 pkt

2. Gwarancja jakości (Pg) – maksymalnie 40%

okres gwarancji – od 73 miesięcy i więcej – 40 pkt.
okres gwarancji – od 61 miesięcy do 72 miesięcy – 20 pkt.
okres gwarancji – do 60 miesięcy – 0 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium okres gwarancji: 40 pkt.

UWAGA!
Jeśli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty okres gwarancji równy 0 (zero) lub nie zostanie podany w ogóle żaden okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

W części 6 zamówienia za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pg spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości (Pg)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego - Switch-wkładka SFP w ilości i asortymencie określonym w załącznikach nr 3.7 do SWZ - Opisie przedmiotu zamówienia – Parametry techniczne i pozostałe wymagania (dalej „OPZ - Parametry”) dla Część 7 - Switch wkładka SFP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla Części 7, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium Ranga
1. Cena (Pc) 60
2. Gwarancja jakości (Pg) 40
RAZEM 100

Wartość punktową poszczególnych kryteriów określa się na podstawie poniższych wzorów:

1. Cena (Pc)

Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 60%, gdzie:
Pc – wartość punktowa za kryterium ceny
Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert
Co – cena zaproponowana przez Wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium cena: 60 pkt

2. Gwarancja jakości (Pg) – maksymalnie 40%

okres gwarancji – od 25 miesięcy i więcej – 40 pkt.
okres gwarancji – od 13 miesięcy do 24 miesięcy – 20 pkt.
okres gwarancji – do 12 miesięcy – 0 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium okres gwarancji: 40 pkt.

UWAGA!
Jeśli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty okres gwarancji równy 0 (zero) lub nie zostanie podany w ogóle żaden okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

W części 7 zamówienia za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pg spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości (Pg)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, żąda:

oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada określonym wymaganiom, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych:
1.1 Na potwierdzenie parametrów jakościowych oferowanych urządzeń i ich zgodność z wymogami Zamawiającego:
1) dla część 1:
a) poz. 1 - CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie starszy niż 25/01/2024r. Na potwierdzenie spełnienia parametru wydajność karty graficznej z poz. 6 OPZ - Parametry Część 1 poz. 1 - dopuszcza się wydruk ze strony (podpisany przez wykonawcę);
b) poz. 2 - CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie starszy niż 25/01/2024r. Na potwierdzenie spełnienia parametru wydajność karty graficznej z poz. 6 OPZ – Parametry Część 1 poz. 2 - dopuszcza się wydruk ze strony (podpisany przez wykonawcę);
c) poz. 3 - CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie starszy niż 25/01/2024r. Na potwierdzenie spełnienia parametru wydajność karty graficznej z poz. 6 OPZ – Parametry Część 1 poz.3 - dopuszcza się wydruk ze strony (podpisany przez wykonawcę).
d) dokument potwierdzający, że oferowany w poz. 1, 2 i 3 sprzęt spełnia wymagania dotyczące jakości i niezawodności tj. posiada dokument potwierdzający, że oferowane urządzenia są zgodne z normami dotyczącymi oznakowania CE (deklaracja zgodności CE) oraz spełniają wymagania normy ISO 9001.
e) wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80 plus na potwierdzenie spełnienia parametru określonego z poz. 9 OPZ – Parametry Część 1 poz. 2
2) dla część 2:
a) CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie starszy niż 25/01/2024r. Na potwierdzenie spełnienia parametru wydajności procesora z pkt. 3 OPZ – Parametry Część 2 - dopuszcza się wydruk ze strony.(podpisany przez wykonawcę);
b) CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie starszy niż 25/01/2024r. Na potwierdzenie spełnienia parametru wydajność karty graficznej z pkt. 6 OPZ - Parametry Część 2 - dopuszcza się wydruk ze strony (podpisany przez wykonawcę).
c) Dokument potwierdzający, że oferowane urządzenia spełniają wymagania normy ISO 9001.
3) dla część 3:
a) Poz. 1 CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie starszy niż 25/01/2024r. Na potwierdzenie spełnienia parametru wydajności karty graficznej z pkt. 6 OPZ - Parametry Część 3 poz. 1 - dopuszcza się wydruk ze strony (podpisany przez wykonawcę).
b) dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt spełnia wymagania dotyczące jakości i niezawodności tj. posiada dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie jest zgodne z normami dotyczącymi oznakowania CE (deklaracja zgodności CE) oraz spełniają wymagania normy ISO 9001.
4) Dla części 6:
dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt spełnia wymagania dotyczące jakości i niezawodności tj. posiada dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie jest zgodne z normami dotyczącymi oznakowania CE (deklaracja zgodności CE) oraz spełniają wymagania normy ISO 9001.
5) Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:
Oryginalne ilustrowane foldery i/lub karty katalogowe producenta i/lub karty techniczne - sporządzone w języku polskim wydane przez producenta, zawierające czytelne zaznaczenie odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia, potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ-Parametry odpowiednio dla Części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zamówienia.
Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych tylko w zakresie wskazanym w Rozdziale V pkt. 1.1

1.2 (...)
Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie wskazanym w Rozdziale V pkt. 1.2.

C.D w Rozdziale V INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych tylko w zakresie wskazanym w Rozdziale V pkt. 1.1. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdziale V pkt 1.1 ppkt 1, 2, 3, 4 i 5 SWZ wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 2.1 - 2.7 do SWZ odpowiednio dla każdej części zamówienia;
3) Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia – Parametry techniczne (OPZ
- Parametry) - stanowiący Załącznik nr 3.1 - 3.7 do SWZ odpowiednio dla każdej części zamówienia;
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ;
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo;
7) Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z Rozdziałem V pkt 1.1 oraz 1.2 SWZ odpowiednio dla każdej części zamówienia;
8) Oświadczenia dotyczące art. 117 ust. 4 Pzp – Załącznik nr 5 do SWZ - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 Pzp.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6) Wypełniając formularz ofertowy: w miejscach: „nazwa i adres Wykonawcy”, „NIP, tel. należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty OŚWIADCZENIE dotyczące art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej tj. wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Kwestie dotyczące zmiany umowy zawiera projekt umowy - załącznik nr 6.1 - 6.7 do SWZ (odpowiedni dla każdej części zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz, https://platformazakupowa.pl/transakcja/88542

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawa sankcyjna” - Dz.U. 2023 poz. 129 z późn. zm.).
3. Okres realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
1) Część 1 - Komputery: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
2) Część 2 - Stacje opisowe badań RTG: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
3) Część 3 - Robot do wypalania płyt CD/DVD: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
4) Część 4 - Pakiet oprogramowania Office: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
5) Część 5 - Switch - moduły: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
6) Część 6 - Switch konfigurowalny: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
7) Część 7 - Switch – wkładka SFP: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.