eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowale › 3/TP/2024 Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ochron osobistych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
3/TP/2024 Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ochron osobistych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190042880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jabłoniowa 55

1.5.2.) Miejscowość: Kowale

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-180

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zut@zut.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

3/TP/2024 Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ochron osobistych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00cc5151-c5b0-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214908

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/884762

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/884762

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.. Wykonawcy mogą się z nami kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Zakład Utylizacyjny Sp. Z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk
- poprzez e-mail: zut@zut.com.pl
- telefonicznie: (58) 326 01 00
b. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – iod@zut.com.pl
c. Cel przetwarzania danych Wykonawcy oraz podstawy prawne
Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
d. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać właściwe organy (w tym np. odpowiednie organy Unii Europejskiej, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa) oraz podmioty (w tym wykonawcy oraz każdy kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem (dane powierzane będą w szczególności firmie Open Nexus Sp. z o.o. udostępniającej platformę zakupową pod adresem platformazakupowa.pl na której Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego).
e. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio:
- 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania,
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,
- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji.
f. Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g. Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
h. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)
i. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG.
j. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ochron osobistych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18830000-6 - Obuwie ochronne

18815400-9 - Gumiaki

18141000-9 - Rękawice robocze

18142000-6 - Okulary ochronne

18220000-7 - Odzież przeciwdeszczowa

18113000-4 - Odzież przemysłowa

18143000-3 - Akcesoria ochronne

18310000-5 - Bielizna osobista

18330000-1 - Koszulki i koszule

18443320-5 - Czapki

18444000-3 - Ochronne nakrycia głowy

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy p.z.p. w zakresie 20 % wartość netto zamówienia objętego niniejszym postępowaniem

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena waga kryterium 60%, jakość waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia na dostawy, których przedmiot odpowiada niniejszemu zamówieniu o wartości netto minimum 100.000,00 PLN każdego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
3) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
4) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1705), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone na podstawie załącznika nr 6 do niniejszej SWZ). (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw (sporządzony na podstawie załącznika nr 8 do niniejszej SWZ) wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączenia dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci wizualizacji odzieży określonej w punktach: (1,2,3,4,5) opisu przedmiotu zamówienia oznaczonej logo Zamawiającego oraz po 1 egzemplarzu lub 1 komplecie lub 1 parze wzorów odzieży oraz obuwia do pozycji z tabeli (pozycje 1,2,4,11,19-24, 30-39, 41,42,68,69) opisu przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi certyfikatami i deklaracjami zgodności.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 9.000 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.11.5. niniejszej SWZ, dla każdego z partnerów osobno.
2. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
3. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty, każdy z Partnerów mus podpisać się nadokumencie pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 3 powyżej pod rygorem nieważności musi być złożone
w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Zamawiający dopuszcza złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym muszą one być zgodne z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) i są one możliwe w zakresie:
a) zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego na nazwę zgodną z treścią właściwego rejestru na wniosek którejkolwiek ze stron,
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie dla wynagrodzenia Wykonawcy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy w taki sposób, aby część wynagrodzenia Wykonawcy bez podatku VAT pozostała na niezmienionym poziomie – ze skutkiem od daty złożenia przez którąkolwiek ze stron wniosku o dokonanie takiej zmiany,
c) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku gdy Zamawiający nie wypłacił Wykonawcy z tytułu wykonania umowy całkowitej kwoty wynagrodzenia wskazanej w §5 ust. 1 . powyżej,
d) zmiany rachunku bankowego wskazanego w §7 ust. 3 powyżej w przypadku zmiany rachunku rozliczeniowego Wykonawcy ujawnionego w rejestrze podatników VAT na nowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy – Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie takiej zmiany na wniosek Wykonawcy,
e) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
f) zmiany wynagrodzenia, z wyłączeniem części odpowiadającej kosztom pracy pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawcy zatrudnionych przy wykonywaniu niniejszej umowy z minimalnym wynagrodzeniem, o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w komunikacie Prezesa GUS w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy czym zmiany te są możliwe po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy;
g) zmiany o których mowa w ust. 5 lit. f powyżej mogą dotyczyć części niewypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 5 lit. f i zostaną wprowadzone w razie zmiany kosztów wykonania umowy na skutek zmiany poziomu cen i usług w roku poprzedzającym przekraczającego +/-1%. Zmiana części wynagrodzenia podlegającej waloryzacji nastąpi jednorazowo przy zastosowaniu wartości procentowej wynikającej ze wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ale nie więcej niż +/-5%.
h) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy zostało skalkulowane przy założeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia na poziomie:
- w okresie 01.01.2024-30.06.2024r. 4242 zł miesięcznie
- w okresie 01.07.2024-31.12.2024r. 4300 zł miesięcznie
przy czym zmiany te są możliwe od dnia 01.01.2025 r.
i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w stosunku do stanu obowiązującego w terminie składania ofert;
- jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany, o których mowa w lit. g)-i) powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie niniejszego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/884762

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.