eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Filii Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowanie i dostarczanie
posiłków dla dzieci uczęszczających do Filii Żłobka Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŻŁOBEK MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272712830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JAWOROWA 4

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 322625012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zmdg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmdg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

opieka nad dziećmi do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowanie i dostarczanie
posiłków dla dzieci uczęszczających do Filii Żłobka Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23fcf7c0-d16f-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00055354/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Filii Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23fcf7c0-d16f-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zawiera SWZ rozdział II

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zawiera SWZ rozdział II

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZMDG.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków do Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Łęknice 35 - Filia nr 3 Dostawa posiłków odbywać się będzie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem świąt, w okresie od 01.04.2024 do 31.08.2024 oraz w okresie od 01.07.2024 do 31.07.2024 i od 01.08.2024-31.08.2024 r. w zależności od filii:
Filia nr 1 – Tysiąclecia 23 - maksymalna ilość posiłków/dzień – 28 – miesiąc sierpień 2024,
Filia nr 4 – Aleja Józefa Piłsudskiego 28 - maksymalna ilość posiłków/dzień – 32 – miesiąc lipiec 2024
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie do żłobka następujących posiłków:
a. Śniadania i II śniadania,
b. Obiadu składającego się z dwóch dań wraz z kompotem z owoców,
c. Podwieczorka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w następujący sposób: Kryterium I cena- maksymalna ilość punktów 60 (Waga kryterium wynosi 60%). Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. Obliczenia: ilość punktów = cena najtańszej oferty w kwocie brutto/cena badanej oferty w kwocie brutto x 100x60%. Kryterium II – Czas zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na zmienioną liczbę posiłków – maksymalna ilość punktów 20. Waga kryterium wynosi 20%. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt. Kryterium III: Odległość Wykonawcy (kuchni, w której przygotowywane będą posiłki) od miejsca dostarczania posiłków (ul. Łęknice 35, 41-300 Dąbrowa Górnicza) - maksymalna liczba punktów: 20. Waga kryterium wynosi 20%. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt
Ostateczna liczba punktów = liczba punktów I kryterium + liczba punktów II kryterium +liczba punktów III kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na zmienioną liczbę posiłków

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość Wykonawcy (kuchni, w której przygotowywane będą posiłki) od miejsca dostarczania posiłków (ul. Łęknice 35, 41-300 Dąbrowa Górnicza)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj.:
1. nie podlegają wykluczeniu
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie usług cateringowych/przygotowania i dostarczenia żywności dla odbiorców zewnętrznych i w zakresie transportu żywności wydane przez właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł. na okres obowiązującej umowy. c) zdolności technicznej lub zawodowej tj. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
- Wymagane jest zrealizowanie lub realizacja co najmniej jednej usługi cateringowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł w skali zamówienia oraz załączenie dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie- Załącznik nr 7

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Zamawiający nie określa dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców. c) Zapisy w SWZ oraz załącznikach dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. d) Po złożeniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wyznaczonym do reprezentowania Wykonawców. e) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 6) i przepisami ustawy pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:10

8.2.) Miejsce składania ofert: eZamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:50

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.