eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowiec › Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZYDŁOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Konopnickiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 617 70 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cf5f77e-cf2d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00026047/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remonty cząstkowe dróg powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4cf5f77e-cf2d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4cf5f77e-cf2d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
a) Magdalena Kisiel, tel. 48 617 70 00, email: powiat@szydlowiecpowiat.pl
b) Anna Nowocień, tel. 48 617 70 83, email: powiat@szydlowiecpowiat.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4cf5f77e-cf2d-11ee-a3b5-e25d731b0da9
5. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
6. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-4cf5f77e-cf2d-11ee-a3b5-e25d731b0da9
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty (określone w Rozdz. IX ust. 15 SWZ), inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4cf5f77e-cf2d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikających z rozporządzenia RODO znajduje się w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikających z rozporządzenia RODO znajduje się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.272.10.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu szydłowieckiego przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowanej na gorąco, emulsji asfaltowej, masy zalewowej, grysów.
Szacunkowy zakres robót:
1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową wbudowaną na gorąco bez względu na głębokości ubytku - 2 000,00 m2 obejmuje:
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania remontu,
-obrysowanie ubytku liniami prostymi i wycięcie uszkodzonych miejsc prostopadle do nawierzchni,
-usunięcie wyciętego materiału,
-wywiezienie wyciętego materiału wraz z utylizacją,
-dokładne oczyszczenie i osuszenie uszkodzonego miejsca,
-ewentualne uzupełnienie podbudowy tłuczniem, klińcem lub chudym betonem,
-skropienie lepiszczem asfaltowym dna i krawędzi ubytku,
-wypełnienie ubytku masą mnieralno-asfaltową i zagęszczenie,
-oblanie krawędzi ubytku bitumem,
-zasypanie piaskiem oblanych krawędzi ubytku
2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bez względu na głębokość ubytku – 2 000,00 m2 obejmuje:
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania remontu,
-dokładne oczyszczenie i osuszenie uszkodzonego miejsca,
-skropienie powierzchni emulsją asfaltową,
-rozsypanie grysu frakcji 2-5 mm lub 5-8 mm,
-zagęszczenie warstwy i usunięcie nadmiaru grysu.
3) Wypełnienie szczelin, szwów i pęknięć elastyczną masą zalewową – 100,00 mb obejmuje:
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania wypełnienia,
-oczyszczenie uszkodzonego miejsca sprężonym powietrzem,
-ogrzanie uszkodzonego miejsca palnikiem,
-wypełnienie elastyczną masą zalewową i zasypanie piaskiem,
UWAGA:
Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej w Rozdz. III pkt. 1 SWZ ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres robót będzie większy niż określono powyżej w pkt III 1 SWZ Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową otoczoną na gorąco bez względu na głębokości ubytku - 4 000,00 m2 obejmuje:
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania remontu,
-obrysowanie ubytku liniami prostymi i wycięcie uszkodzonych miejsc prostopadle do nawierzchni,
-usunięcie wyciętego materiału,
-wywiezienie wyciętego materiału wraz z utylizacją,
-dokładne oczyszczenie i osuszenie uszkodzonego miejsca,
-ewentualne uzupełnienie podbudowy tłuczniem, klińcem lub chudym betonem,
-skropienie lepiszczem asfaltowym dna i krawędzi ubytku,
-wypełnienie ubytku masą mnieralno-asfaltową i zagęszczenie,
-oblanie krawędzi ubytku bitumem,
-zasypanie piaskiem oblanych krawędzi ubytku
2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bez względu na głębokość ubytku – 4 000,00 m2 obejmuje:
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania remontu,
-dokładne oczyszczenie i osuszenie uszkodzonego miejsca,
-skropienie powierzchni emulsją asfaltową,
-rozsypanie grysu frakcji 2-5 mm lub 5-8 mm,
-zagęszczenie warstwy i usunięcie nadmiaru grysu.
3) Wypełnienie szczelin, szwów i pęknięć elastyczną masą zalewową – 200,00 mb obejmuje:
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania wypełnienia,
-oczyszczenie uszkodzonego miejsca sprężonym powietrzem,
-ogrzanie uszkodzonego miejsca palnikiem,
-wypełnienie elastyczną masą zalewową i zasypanie piaskiem,

Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
2) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
3) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej w Rozdz. III pkt. 1 SWZ ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres robót będzie większy niż określono powyżej w pkt III 1 SWZ Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową otoczoną na gorąco bez względu na głębokości ubytku - 4 000,00 m2 obejmuje:
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania remontu,
-obrysowanie ubytku liniami prostymi i wycięcie uszkodzonych miejsc prostopadle do nawierzchni,
-usunięcie wyciętego materiału,
-wywiezienie wyciętego materiału wraz z utylizacją,
-dokładne oczyszczenie i osuszenie uszkodzonego miejsca,
-ewentualne uzupełnienie podbudowy tłuczniem, klińcem lub chudym betonem,
-skropienie lepiszczem asfaltowym dna i krawędzi ubytku,
-wypełnienie ubytku masą mnieralno-asfaltową i zagęszczenie,
-oblanie krawędzi ubytku bitumem,
-zasypanie piaskiem oblanych krawędzi ubytku
2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bez względu na głębokość ubytku – 4 000,00 m2 obejmuje:
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania remontu,
-dokładne oczyszczenie i osuszenie uszkodzonego miejsca,
-skropienie powierzchni emulsją asfaltową,
-rozsypanie grysu frakcji 2-5 mm lub 5-8 mm,
-zagęszczenie warstwy i usunięcie nadmiaru grysu.
3) Wypełnienie szczelin, szwów i pęknięć elastyczną masą zalewową – 200,00 mb obejmuje:
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania wypełnienia,
-oczyszczenie uszkodzonego miejsca sprężonym powietrzem,
-ogrzanie uszkodzonego miejsca palnikiem,
-wypełnienie elastyczną masą zalewową i zasypanie piaskiem,

Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
2) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
3) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami: 1. Cena brutto 60%: Kryterium to dotyczy zaoferowanej w Formularzu ofertowym całkowitej ceny za
wykonanie zamówienia. 2. Okres gwarancji i rękojmi 20%: Kryterium to dotyczy zaoferowanego w Formularzu ofertowym okresu
gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane w ramach realizacji poszczególnych zleceń w ramach przedmiotu zamówienia.
Liczba punktów za okres gwarancji i rękojmi będzie wyliczana w następujący sposób: 12 m-cy-0 pkt, 18 m-cy10 pkt, 24 m-ce-20 pkt.
Termin przystąpienia do realizacji zlecenia 20%: Kryterium to dotyczy zaoferowanego terminu przystąpienia do realizacji zlecenia
wykonania poszczególnych robót objętych przedmiotowym zamówieniem. Liczba punktów za termin przystąpienia do realizacji
zlecenia będzie wyliczana w następujący sposób: 1 dzień-20 pkt, 2 dni-10 pkt, 3 dni-0 pk

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji zlecenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie nawierzchni bitumicznej drogi, o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto.
b) Wykonawca dysponuje, albo będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową (licząc wstecz od terminu składania ofert), a także posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
2. Uprawnienia budowlane osoby wskazanej w pkt 1 lit. b) powinny być zgodne z ustawą z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.). Zamawiający dopuszcza możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów, które potwierdzają spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów Prawa budowlanego i ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Z treści tego zobowiązania (albo innych dowodów) powinien wynikać:
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego;
b) Sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
c) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w który upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
- Wzór wykazu wykonanych robót stanowi Załącznik nr 4 do SWZ
b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 3a i Załącznik nr 3b do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu (na wzorze Załącznika nr 3a do SWZ) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (na wzorze Załącznika nr 3c do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

eżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w
postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do pliku ZIP zawierającego ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 455 ustawy oraz wskazanym we Wzorze umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4cf5f77e-cf2d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na ofertę składają się:
a) Formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Uwaga! Formularz ofertowy należy podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg. załącznika nr 3a do SWZ o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. załącznika nr 3b do SWZ.
c) Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego wraz z dokumentem potwierdzającym dostęp do tych zasobów o którym mowa w załączniku 3 c do SWZ – jeżeli ma zastosowanie.
d) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli ma zastosowanie. Pełnomocnictwo składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
e) Uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, opisane w ust. 3 powyżej – jeżeli ma zastosowanie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.