eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeńOgłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Oddział zamawiającego: ARP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190044530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Grunwaldzka 472D

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 32 33 101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@arp.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arp.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fca9f84-ccb8-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Invest in Pomerania 2030; Pomorski System Usług Informacyjnych i Doradczych; Pomorski Broker Eksportowy 2030 (PBE 2030) ; Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services (BASCIL); Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks (CIR-CO-WAY); inne projekty

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://arp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://arp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl
2. Pełną obsługę techniczną Platformy zakupowej świadczy firma Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną pod numerem +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), lub pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
5. Ogólne zasady korzystania z Platformy określa SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO, Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zwana w dalszej części Spółką informuje, że:
1) Administrator Danych - Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: Al. Grunwaldzka 472 D, 80 - 309 Gdańsk, tel.: + 48 58 323 31 00, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl).
2) Inspektor Ochrony Danych - Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pana skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: rodo@arp.gda.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
3) Cele i podstawy przetwarzania - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
4) Odbiorcy danych - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień, a także instytucje i podmioty Unii Europejskiej realizujące zadania związane z obsługą Funduszy Europejskich. Nadto, Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, usług archiwizacji i niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu (i uprawnionemu) taką informacją, a także publikowane w BIP oraz na stronie Bazy Konkurencyjności.
5) Okres przechowywania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizowanej przez strony umowy, a także okres obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, związanych z realizowaną umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Nadto, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez Spółkę do upływu terminów wynikających z zawartych umów do dnia 31 grudnia 2034 r.
6) Prawa osób, których dane dotyczą - Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Pana prawo żądania od Administratora:
i. dostępu do swoich danych;
ii. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
iii. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
iv. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
7) Informacja o dobrowolności podania danych - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia a konsekwencje niepodania określonych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.7.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczeń: pisemnych, tłumaczeń pisemnych przysięgłych, redakcji tekstu docelowego, tłumaczeń ustnych konsekutywnych, dokumentów i wydarzeń dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w OPZ – Załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a. Część pierwsza zamówienia:
i. tłumaczenia pisemne w pierwszej grupie językowej z języka polskiego na języki: angielski, francuski i rosyjski oraz z języków: angielskiego i rosyjskiego na język polski;
ii. tłumaczenia pisemne przysięgłe z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski;
iii. redakcja językowa tekstu docelowego przetłumaczonego z języka polskiego na język angielski pod względem stylistycznym, kompozycyjnym, interpunkcyjnym, ortograficznym, składniowym, leksykalnym, a także pod kątem spójności całości treści;
b. Część druga zamówienia: tłumaczenia pisemne w czwartej grupie językowej z języka polskiego na języki: japoński i koreański oraz z języka japońskiego na język polski;
c. Część trzecia zamówienia: tłumaczenia ustne konsekutywne obejmujące języki: angielski, hiszpański.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji co do długości trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego przedłużenia terminu realizacji umowy, za każdym razem o kolejne 12 miesięcy.
2. Skorzystanie z prawa opcji co do długości trwania umowy nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego, złożonego Wykonawcy minimum na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.
3. W razie skorzystania z prawa opcji usługi będą wykonywane na zasadach, przewidzianych dla pierwszego okresu wykonywania usługi z zastrzeżeniem cen określonych w formularzu asortymentowo-cenowym dla danego okresu realizacji usługi.

4. Liczba i rodzaj zamawianych tłumaczeń uzależniona jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w związku z czym ilości wskazane w Formularzu asortymentowo - cenowym są wielkością szacunkową. Umowa będzie wykonywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z usług, wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 7 w ilościach innych niż tam wskazane.
5. Zamawiający dokona zamówień jednostkowych na wartość łączną nie mniejszą niż 20 % całkowitej ceny danej części zamówienia na dany okres obowiązywania umowy zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy. Pozostałe 80% całkowitej ceny danej części zamówienia na dany okres obowiązywania umowy zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy, Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Łączna wartość zamówień jednostkowych nie przekroczy całkowitej ceny danej części zamówienia na dany okres obowiązywania umowy zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczeń: pisemnych, tłumaczeń pisemnych przysięgłych, redakcji tekstu docelowego, tłumaczeń ustnych konsekutywnych, dokumentów i wydarzeń dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w OPZ – Załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a. Część pierwsza zamówienia:
i. tłumaczenia pisemne w pierwszej grupie językowej z języka polskiego na języki: angielski, francuski i rosyjski oraz z języków: angielskiego i rosyjskiego na język polski;
ii. tłumaczenia pisemne przysięgłe z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski;
iii. redakcja językowa tekstu docelowego przetłumaczonego z języka polskiego na język angielski pod względem stylistycznym, kompozycyjnym, interpunkcyjnym, ortograficznym, składniowym, leksykalnym, a także pod kątem spójności całości treści;
b. Część druga zamówienia: tłumaczenia pisemne w czwartej grupie językowej z języka polskiego na języki: japoński i koreański oraz z języka japońskiego na język polski;
c. Część trzecia zamówienia: tłumaczenia ustne konsekutywne obejmujące języki: angielski, hiszpański.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji co do długości trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego przedłużenia terminu realizacji umowy, za każdym razem o kolejne 12 miesięcy.
2. Skorzystanie z prawa opcji co do długości trwania umowy nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego, złożonego Wykonawcy minimum na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.
3. W razie skorzystania z prawa opcji usługi będą wykonywane na zasadach, przewidzianych dla pierwszego okresu wykonywania usługi z zastrzeżeniem cen określonych w formularzu asortymentowo-cenowym dla danego okresu realizacji usługi.

4. Liczba i rodzaj zamawianych tłumaczeń uzależniona jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w związku z czym ilości wskazane w Formularzu asortymentowo - cenowym są wielkością szacunkową. Umowa będzie wykonywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z usług, wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 7 w ilościach innych niż tam wskazane.
5. Zamawiający dokona zamówień jednostkowych na wartość łączną nie mniejszą niż 20 % całkowitej ceny danej części zamówienia na dany okres obowiązywania umowy zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy. Pozostałe 80% całkowitej ceny danej części zamówienia na dany okres obowiązywania umowy zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy, Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Łączna wartość zamówień jednostkowych nie przekroczy całkowitej ceny danej części zamówienia na dany okres obowiązywania umowy zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczeń: pisemnych, tłumaczeń pisemnych przysięgłych, redakcji tekstu docelowego, tłumaczeń ustnych konsekutywnych, dokumentów i wydarzeń dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w OPZ – Załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a. Część pierwsza zamówienia:
i. tłumaczenia pisemne w pierwszej grupie językowej z języka polskiego na języki: angielski, francuski i rosyjski oraz z języków: angielskiego i rosyjskiego na język polski;
ii. tłumaczenia pisemne przysięgłe z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski;
iii. redakcja językowa tekstu docelowego przetłumaczonego z języka polskiego na język angielski pod względem stylistycznym, kompozycyjnym, interpunkcyjnym, ortograficznym, składniowym, leksykalnym, a także pod kątem spójności całości treści;
b. Część druga zamówienia: tłumaczenia pisemne w czwartej grupie językowej z języka polskiego na języki: japoński i koreański oraz z języka japońskiego na język polski;
c. Część trzecia zamówienia: tłumaczenia ustne konsekutywne obejmujące języki: angielski, hiszpański.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji co do długości trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego przedłużenia terminu realizacji umowy, za każdym razem o kolejne 12 miesięcy.
2. Skorzystanie z prawa opcji co do długości trwania umowy nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego, złożonego Wykonawcy minimum na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.
3. W razie skorzystania z prawa opcji usługi będą wykonywane na zasadach, przewidzianych dla pierwszego okresu wykonywania usługi z zastrzeżeniem cen określonych w formularzu asortymentowo-cenowym dla danego okresu realizacji usługi.

4. Liczba i rodzaj zamawianych tłumaczeń uzależniona jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w związku z czym ilości wskazane w Formularzu asortymentowo - cenowym są wielkością szacunkową. Umowa będzie wykonywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z usług, wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 7 w ilościach innych niż tam wskazane.
5. Zamawiający dokona zamówień jednostkowych na wartość łączną nie mniejszą niż 20 % całkowitej ceny danej części zamówienia na dany okres obowiązywania umowy zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy. Pozostałe 80% całkowitej ceny danej części zamówienia na dany okres obowiązywania umowy zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy, Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Łączna wartość zamówień jednostkowych nie przekroczy całkowitej ceny danej części zamówienia na dany okres obowiązywania umowy zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej:
a) w zakresie części I zamówienia dla tłumaczeń pisemnych w pierwszej grupie językowej - 2 tłumaczy pisemnych języka angielskiego, 1 tłumacza pisemnego języka rosyjskiego, 1 tłumacza pisemnego języka francuskiego, 1 tłumacza przysięgłego języka angielskiego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1326);
b) w zakresie części II zamówienia - 1 tłumacza pisemnego języka koreańskiego, 1 tłumacza języka japońskiego,
przy czym każdy tłumacz pisemny wymieniony w lit. a-b, z wyjątkiem tłumacza przysięgłego, spełnia którykolwiek z warunków określonych w tir. i-v:
i. posiada wykształcenie wyższe na kierunku filologii danego języka lub
ii. legitymuje się certyfikatem C2 lub innym równoważnym na poziomie biegłym w zakresie danego języka zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages), lub
iii. ukończył studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia danego języka, lub
iv. przetłumaczył w swoim dorobku zawodowym co najmniej 1000 stron obliczeniowych (tj. 1800 znaków ze spacjami na stronę) odpowiednio w języku, którego będzie tłumaczem, lub
v. posiada status native speakera w języku, którego będzie tłumaczem oraz:
a. ukończył studia wyższe, minimum 3-letnie, na kierunku filologia polska w kraju lub za granicą, lub
b. ukończył studia wyższe, minimum 3-letnie, na kierunku, gdzie językiem wykładowym był język polski lub
c. legitymuje się certyfikatem C2 lub innym równoważnym na poziomie biegłym w zakresie języka polskiego zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).
c) w zakresie części III zamówienia - 2 tłumaczy ustnego języka angielskiego, 1 tłumacza ustnego języka hiszpańskiego, przy czym każdy tłumacz ustny spełnia którykolwiek z warunków określonych w tir. i-v:
i. posiada wykształcenie wyższe na kierunku filologii danego języka, lub
ii. legitymuje się certyfikatem C2 lub innym równoważnym na poziomie biegłym w zakresie danego języka zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages), lub
iii. ukończył studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia danego języka, lub
iv. przetłumaczył w swoim dorobku zawodowym ustnie co najmniej 300 godzin odpowiednio w języku, którego będzie tłumaczem, lub
v. posiada status native speakera w języku, którego będzie tłumaczem oraz:
a. ukończył studia wyższe, minimum 3-letnie, na kierunku filologia polska w kraju lub za granicą, lub
b. ukończył studia wyższe, minimum 3-letnie, na kierunku, gdzie językiem wykładowym był język polski lub
c. legitymuje się certyfikatem C2 lub innym równoważnym na poziomie biegłym w zakresie języka polskiego zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie wymaga się

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) wykazu osób (w zakresie wskazanym w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.2 SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ),
2) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W postępowaniu nie przewidziano przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ,
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w lit. a, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w lit. a, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 i 5 SWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, według wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ;
e) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
f) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
g) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
h) inne dokumenty wymienione w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp;
2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem);
7) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz ofertowy.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji zamówienia jednostkowego,
2) warunków i terminów płatności,
3) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie jako osoby wyznaczone do realizacji zamówienia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach:
1) w zakresie ust. 1 pkt 1 – 3 w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O wystąpieniu siły wyższej Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W zakresie ust. 1 pkt 3 warunkiem dopuszczalności zmiany osoby jest spełnienie przez nową osobę warunków udziału w postępowaniu, określonych w SWZ, które spełniała osoba zastępowana;
2) w zakresie ust. 1 pkt 2 w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności w sytuacji zmiany stawki VAT, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian;
3) w zakresie ust. 1 pkt 3 w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe wykonywanie zamówienia z udziałem osoby wskazanej w ofercie, przy czym warunkiem dopuszczalności zmiany osoby jest spełnienie przez nową osobę warunków udziału w postępowaniu, określonych w SWZ, które spełniała osoba zastępowana,
4) w zakresie ust. 1 pkt 3 w przypadku, gdy w materiałach przetłumaczonych przez tego samego tłumacza pojawiać się będą podobne błędy, a Zamawiający zawnioskuje o zmianę tej osoby na inną, przy czym warunkiem dopuszczalności zmiany osoby jest spełnienie przez nową osobę warunków udziału w postępowaniu, określonych w SWZ, które spełniała osoba zastępowana.
3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://arp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.