eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach WARZYWA I OWOCE NA LIPIEC- GRUDZIEŃ 2022 rOgłoszenie z dnia 2022-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach WARZYWA I OWOCE NA LIPIEC- GRUDZIEŃ 2022 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686486

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Reja 54

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-404

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 222 21 01

1.5.8.) Numer faksu: 32 222 21 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps6.joanna@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dps-myslowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach WARZYWA I OWOCE NA LIPIEC- GRUDZIEŃ 2022 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a760a79-f084-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00214517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00214347/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach WARZYWA I OWOCE NA LIPIEC- GRUDZIEŃ 2022 r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.dps.myslowice.bip.info.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu dostępnego pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznej:
dps6.joanna@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP) (dostępnych pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji”, wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania (numer identyfikacyjny
postępowania generowany przez miniPortal) w informacjach zawartych w SWZ. Dane postępowania
można również wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegóły zawiera SWZ punkt 37

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegóły zawiera SWZ punkt 37

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS/ZP/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa warzyw i owoców na okres 07-12.2022

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione według wzoru: P= (najniższa cena
spośród nieodrzuconych ofert/ cena oferty ocenianej) x waga , gdzie: P oznacza ilość punktów
przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „Cena oferty”, waga stanowi procentowe znaczenie kryterium nr
1. Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert otrzyma 100 punktów i tę ofertę zamawiający
wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, według
powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego - wypełniony
załącznik nr do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio: a) wykonawcy; b) każdego ze
wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki
cywilnej;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. FORMULARZ OFERTOWY musi zawierać oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
2) FORMULARZ CENOWY – stanowiący odpowiednio Załącznik nr 4; Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zaoferować pełny asortyment (wszystkie produkty) objęty niniejszą częścią w ilościach wymaganych przez Zamawiającego, pominięcie, usunięcie lub
przekreślenie produktu może stanowić o niezgodności oferty z treścią SWZ i stanowić podstawę do odrzucenia oferty. W pustych wierszach kolumny 3 formularza cenowego należy wpisać nazwę handlową wyrobu stosowaną przez Wykonawcę, w szczególności gdy jest ona inna niż
określona przez Zamawiającego.
3) OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio: Wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki
cywilnej.
4) PEŁNOMOCNICTWO ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców
(tzw. Konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane elektronicznie przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego
ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. Konsorcjum) wspólnicy
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Każdy ze wspólników
dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze zachodzi najmniej jedna z okoliczności
przewidzianych przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany:
1) strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikające z odrębnych przepisów;
2) wynagrodzenia Wykonawcy (w tym cen jednostkowych) brutto, w przypadku zmiany
przepisów obowiązujących dot. podatku VAT;
3) podwyższenia cen jednostkowych określonego produktu w sytuacji wzrostu cen na rynku.
Niniejsza zmiana może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał i w wysokości nie wyższej niż o
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał publikowany w
Monitorze Polskim (tzw. klauzula waloryzacyjna). W takim przypadku ceny zostaną
podwyższone z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono pismo
wnioskujące o zmianę;
4) nazwy produktu (producenta) pod warunkiem zaoferowania produktów niegorszych
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00313770/01 z dnia 2021-12-14
2021-12-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
jakościowo od dotychczas dostarczanych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub
niższych cen jednostkowych.
Niniejsza zmiana może nastąpić w przypadku :
a) zaprzestania produkcji danego asortymentu przez producenta,
b) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu,
c) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni kalendarzowych,
5) miejsca dostawy
6) treści umowy w sytuacji wynikłej ze zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu jej
zawarcia.
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku
Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej
dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.
3. Jakiekolwiek zmiany nin. umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust.4.
4. Strony uzgadniają możliwość obniżenia ceny jednostkowej określonego produktu
w przypadku obniżenia cen produktów na rynku (np. określenie ceny sugerowanej) lub
udzielenia bonifikaty przez Wykonawcę w stosunku do ceny oferty, na podstawie której została
zawarta niniejsza umowa. Niniejsza zmiana ceny jednostkowej mająca charakter jednorazowej
promocji nie powoduje zmiany treści umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-28 09:40

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.