eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › dostawa odczynników do badań biochemicznych i do oznaczania IL-6 oraz dodatkowych parametrów immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa odczynników do badań biochemicznych i do oznaczania IL-6 oraz dodatkowych parametrów immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306331

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szwajcarska 3

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-285

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa odczynników do badań biochemicznych i do oznaczania IL-6 oraz dodatkowych parametrów immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f7886da-d158-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00046758/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.46 Odczynniki do badań biochemicznych i stężenia IL-6 z dodatkowymi parametrami immunochemicznymi wraz z dzierżawą analizatorów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f7886da-d158-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl , w zakresie dotyczącym składania ofert oraz oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platofrmy e-Zamowienia lub e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSM/DZP/381-1080/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1022000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań biochemicznych i do oznaczania IL-6 oraz dodatkowych parametrów immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 817000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena parametrów technicznych i użytkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań biochemicznych i do oznaczania IL-6 oraz dodatkowych parametrów immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 205000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenia z art.125 ust.1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 2 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia z art.125 ust.1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenia wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu medycznego w Polsce i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej należy złożyć świadectwo rejestracji.
b) Oświadczenie Wykonawcy, o posiadaniu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (16-sto punktowa) wystawionych dla każdego odczynnika (preparatu), odrębnie- oparte o rozporządzenie UE 2015/830. Jeżeli przepisy nie wymagają karty charakterystyki dla danego odczynnika (preparatu), należy do oferty dołączyć oświadczenie o braku takiego wymogu,- odpowiednie karty zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego w wersji papierowej. Ponadto wersja papierowa dostarczona wraz z podpisaną umową.
c) Odpowiednie karty katalogowe producenta lub wydruki parametrów technicznych ze strony internetowej producenta analizatora, zawierające w pełnym zakresie potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych oferowanego sprzętu oraz katalogi ( materiały informacyjne) – opisujące szczegółowo właściwości pozostałego , oferowanego przedmiotu zamówienia.
d) Oświadczenie Wykonawcy, o posiadaniu ulotek odczynnikowych dla oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim- okazane na każde żądanie Zamawiającego (w wersji papierowej).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Oświadczenia wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu medycznego w Polsce i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej należy złożyć świadectwo rejestracji.
b) Oświadczenie Wykonawcy, o posiadaniu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (16-sto punktowa) wystawionych dla każdego odczynnika (preparatu), odrębnie- oparte o rozporządzenie UE 2015/830. Jeżeli przepisy nie wymagają karty charakterystyki dla danego odczynnika (preparatu), należy do oferty dołączyć oświadczenie o braku takiego wymogu,- odpowiednie karty zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego w wersji papierowej. Ponadto wersja papierowa dostarczona wraz z podpisaną umową.
c) Odpowiednie karty katalogowe producenta lub wydruki parametrów technicznych ze strony internetowej producenta analizatora, zawierające w pełnym zakresie potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych oferowanego sprzętu oraz katalogi ( materiały informacyjne) – opisujące szczegółowo właściwości pozostałego , oferowanego przedmiotu zamówienia.
d) Oświadczenie Wykonawcy, o posiadaniu ulotek odczynnikowych dla oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim- okazane na każde żądanie Zamawiającego (w wersji papierowej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach:
a) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów,
b) przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową.
c) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji warunków Zamówienia – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.
d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu umowy, dopuszcza się możliwość dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego, o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy, po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowanej w ofercie.
e) Zmiany numeru konta bankowego, na które przelewane jest wynagrodzenie z tyt.
wykonywania niniejszej umowy
f) zmiany pierwotnej wartości umowy do 10% zgodnie z art.455 ust.2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "oferty/wnioski" Platformy e-Zamówienia widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.