eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podegrodzie › "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna za Szkołą Podstawową w systemie zaprojektuj - wybuduj" II

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna za Szkołą Podstawową
w systemie zaprojektuj - wybuduj” II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PODEGRODZIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121849380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 248

1.5.2.) Miejscowość: Podegrodzie

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-386

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgk.podegrodzie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zgkpodegrodzie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna za Szkołą Podstawową
w systemie zaprojektuj - wybuduj” II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd00f4b8-d14c-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00024536/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna –Osiedle za SP w systemie zaprojektuj, wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd00f4b8-d14c-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zgk.podegrodzie.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zgk.podegrodzie.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 31. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z siedzibą w Urzędzie Gminy Podegrodzie reprezentowany przez Dyrektora, pod adresem, 33-386 Podegrodzie 248, tel. 0-18 448-49-54 e-mail: sekretariat@zgk.podegrodzie.pl, strona internetowa: www.podegrodzie.pl, BIP: https://bip.malopolska.pl/zgkpodegrodzie, e-mail: iodo@zgk.podegrodzie.pl
• inspektor ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu dostępny pod adresem e-mail: iodo@podegrodzie.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna za Szkołą Podstawową w systemie zaprojektuj - wybuduj” II prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGK-ZP.271.1.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu i budowa odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o orientacyjnej łącznej długości około 310 mb z rur PVC SN8 Ø 200 x 5,9 mm SN8 Lita, PVC SN8 Ø 160 x 4,7 mm SN8 Lita. (sieć zbudowana z rur PVC litych o sztywności obwodowej SN8, łączonych na kielichy z uszczelkami). Główną sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wybudować z rur PVC SN8 Ø 200x5,9 mm (około 260 mb) i PVC SN8 Ø 160x4,7mm (około 50 mb), Przedmiot zadania należy wykonać zgodnie z załącznikiem mapowym załączonym do PFU. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie zaprojektowana i zbudowana z rur PVC litych, o sztywności obwodowej SN8, łączonych na kielichy z uszczelkami. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie montowana w wykopach otwartych. Studzienki kanalizacji sanitarnej do średnicy Ø 425 należy zaprojektować i wykonać z tworzywa sztucznego. Należy również wykonać projekty przyłączy kanalizacyjnych o orientacyjnej długości około 50 mb z PVC SN8 Ø 160 x 4,7 mm, zakończonych studzienką rewizyjną około 1,0 m za granicą działki, (od projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej do zewnętrznej ściany budynku).

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezna będzie realizowana na terenie prywatnych posesji, częściowo na terenach zielonych i w pasie drogi wewnętrznej prywatnej. Planuje się, że przebieg inwestycji będzie projektowany w miejscowości Brzezna, na działkach o numerach ewidencyjnych: 662/10, 687/13, 684/2, 672/1, 672/2, 672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 673/5, 673/6, 662/14, 662/13, 661/9, 661/10, 661/16, 661/15, 662/8, 687/5, 687/15, 687/4, 687/3, 687/6, 660/10, 660/20, 660/12 położonych w miejscowości Brzezna gmina Podegrodzie.
Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje:
 wykonanie map do celów projektowych,
 uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień do realizacji inwestycji,
 wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej,
 uzgodnienia przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej,
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia,
 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenie o ukończeniu inwestycji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7, 8, 9 do SWZ.
4.4. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:
a) urządzić zaplecze robót,
b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,
c) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,
d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),
e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych.
Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych/usług w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach tożsamych z warunkami zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 23.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena - w złotych – 60 %,
b) Termin płatności faktur – w dniach – 20 %,
c) Okres rękojmi i gwarancji – w miesiącach – 20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Termin płatności faktur – w dniach

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: c) Okres rękojmi i gwarancji – w miesiącach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że:
aa) dysponuje osobą, która posiada stosowne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
bb) dysponuje osobą, która posiada stosowne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiednie do zakresu i charakteru zamówienia oraz ma uprawnienia do kierowania robotami,
cc) Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 927).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
11.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) zaświadczenia, z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 11 pkt. 11.1 ppkt. 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
10.2. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
10.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.9. Do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ - wygenerowany z Platformy e-Zamówienia),
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ).
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 19.9. lit. b) zdanie pierwsze, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ust. 3 Pzp) – jeżeli dotyczy (załącznik nr 5 do SWZ),
d) w sytuacji wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
e) w sytuacji oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

27.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje, również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).
3.1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie § 1 pkt. 1 Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00 złotych netto udzielanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu na dostawy, usługi i roboty budowlane, a także Zarządzenia nr 836/2022 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 3 marca 2022 roku prawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu pełnomocnictwa w tym zakresie, a także art. 362 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).
3.2. W związku z treścią art. 362 pkt. 1 Ustawy, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dobrowolnie stosuje przepisy Ustawy (oraz przepisy wykonawcze do ustawy), w tym dotyczące trybu podstawowego bez negocjacji, z wyłączeniem przepisów dotyczących środków ochrony prawnej.
3.3. Tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwana „Ustawą” lub „Ustawą PZP”, albo „Pzp”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Pełna informacja znajduje się w SWZ z załącznikami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.