eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 5

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego
w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323105

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Kard. Wyszyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833133015

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radzyn.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzyn.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd powszechny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedlwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego
w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 5

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9116b4e5-d0e0-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213753

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9116b4e5-d0e0-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę należy złożyć sporządzoną pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Korzystanie z platformy e-zamowienia możliwe jest pod warunkiem spełniania przez
sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia –
posiadanie:
1) Komputera PC o parametrach minimalnych Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, umożliwiających zainstalowanie następującego
oprogramowania:
a) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefoxver. 59.00 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Safari w ver. 11.1 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 11.0 i późniejsze,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge. Zalecane jest używanie najnowszych
wersji przeglądarek,
c) System operacyjny: MS Windows 7 i późniejsze lub OSX/Mac OS 10.10 lub Ubuntu 14.04. lub
2) Tabletu/Telefonu o minimalnych parametrach: 4 rdzenie procesora, 2 GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.03,
umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) Przeglądarka Chrome w ver. 61 i późniejsze
Dla posiadania możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy e-zamówienia może być konieczne wyłączenie w
przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies. Dokumenty sporządza się w
postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych (przykładowo: .rtf, .doc, .docx, .pdf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tif, .png, .zip,
.tar, .gz, .7z.) i przekazuje jako załącznik do: „Formularza do komunikacji” dostępny na Platformie e-zamówienia. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” na Platformie e-Zamówienia wynosi 150 MB (wielkość
ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Szczegółowe informacje - Rozdział XIII-XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Patrz Rozdział II Ochrona danych osobowych SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm. 261.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia całodobowej usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, zgodnie z wymogami określonymi ustawą
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1995).
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik
nr 1 do SWZ oraz wzór umowy ( załącznik Nr 5 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówieni

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. - o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3000 m2, każda usługa realizowana w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy; każda usługa o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w ramach jednej umowy. Przez usługi wykonane należy rozumieć zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zamówień (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 350.000,00 zł brutto.

UWAGA: Zamawiający przyjmuje, że zgodne z definicją wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r., poz. 1225), „budynek użyteczności publicznej” to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny w budynkach użyteczności publicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 r. poz.275 ze zm) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. Nr 6 do SWZ. 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt
2 SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa
powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: : 1)
ważna koncesja na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. - o ochronie osób i mienia (Dz. U z 2021 r., poz. 1995 t.j.).
2) wykaz usług wykonanych (zał. Nr 4) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli Wykonawca przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
3) kopia opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, w Rozdziale XI ust. 8 SWZ (jeżeli
dotyczy), w Rozdziele XII ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy), 3. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tego podmiotu (jeżeli dotyczy) 4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty –
odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 5. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy), inne
dokumenty wymagane w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W treści pełnomocnictwa należy wskazać co najmniej nazwę postępowania, dane wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz zakres czynności, do których umocowanie będzie miał pełnomocnik.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ oraz dokumenty, o których mowa
w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 i 2 SWZ składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie
z innymi Wykonawcami (konsorcjum) wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem jeżeli faktycznie
i konkretnie nie wykonywał wskazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek określony w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 4) SWZ muszą spełniać ci
z Wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ).
5. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tej samej części zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy Pzp. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.