eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › PZP.2.2024 - Przeprowadzenie badania CAWI pn. "Eksperyment ankietowy poświęcony subiektywnemu poczuciu wartości danych".

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PZP.2.2024 - Przeprowadzenie badania CAWI pn. „Eksperyment ankietowy poświęcony subiektywnemu poczuciu wartości danych”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polski Instytut Ekonomiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381375093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 87

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-001

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@pie.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pie.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PZP.2.2024 - Przeprowadzenie badania CAWI pn. „Eksperyment ankietowy poświęcony subiektywnemu poczuciu wartości danych”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc3bf6fa-cfed-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00175390/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przeprowadzenie badań przy zastosowaniu technik do gromadzenia danych CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) i/lub CAWI (Computer-Assisted Web Interview) - badania ilościowe.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc3bf6fa-cfed-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
administracja@pie.net.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dc3bf6fa-cfed-11ee-875e-a22221c84ba7

Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
administracja@pie.net.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Polski Instytut Ekonomiczny, 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, tel. 22 628-55-85.
2. Polski Instytut Ekonomiczny ustanowił inspektora ochrony danych osobowych – kontakt ochrona.danych@pie.net.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
A. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
B. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
C. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
D. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
A. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
B. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
C. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 22055,15 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania CAWI pn. „Eksperyment ankietowy poświęcony subiektywnemu poczuciu wartości danych”. Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z następującymi parametrami:

1 Nazwa badania Eksperyment ankietowy poświęcony subiektywnemu poczuciu wartości danych
2 Metoda badawcza ankieta internetowa (CAWI)
3 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu 20 minut
4 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu Zdecydowana większość to pytania zamknięte,
z dominującym typem pytań jednokrotnego wyboru
5 Populacja osoby indywidualne
6 Wielkość próby 1200
7 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badania oraz przygotowanie kompletnego skryptu badania 10 dni roboczych
Uwaga: W tej części Zamawiający wymaga przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Pilotaż powinien odbyć się na podpróbie składającej się z od 50 do 100 osób. Czas wykonania pilotażu nie powinien przekraczać 3 dni roboczych. Pozostałe warunki pilotażu analogiczne do badania głównego.
8 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Stosowanie technik ranodmizacji i split-ballot tak, by część pytań była wyświetlana tylko określonym grupom respondentów. Przy projektowaniu ankiety przygotowanie ich kilku wersji, które się różnią - np. dostarczoną informacją.
Konsultacja metodologiczna kwestionariusza, przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza, dostarczenie wagi poststratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów, raport metodologiczny
z realizacji badania.
Możliwość robienia kilku wersji kwestionariusza na testy AB pewnych hipotez.
9 Orientacyjny termin realizacji badania Marzec 2024 r.
10 Kryteria rekrutacyjne osoby w wieku 18-64 lat
11 Kryteria reprezentatywności próby 1. Płeć (kobieta/mężczyzna) - wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%;
2. Wiek (18-34, 35-44, 45-54, 55-64) - wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%;
3. Wykształcenie (podstawowe/zawodowe /średnie/wyższe) - wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%;
4. Klasa miejscowości zamieszkania: Duże miasto (>200 000 mieszkańców), średnie miasto (200 000 > x > 20 000 mieszkańców), małe miasto (20 000> mieszkańców), wieś; wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%;

2. Kwestionariusz ankiety zostanie przygotowany przez Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy będzie konsultacja metodologiczna i techniczna kwestionariusza, w tym m.in. weryfikacja formatu, długości
i stylu pytań w kontekście ich przydatności w wybranej metodzie gromadzenia danych.
3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
A. Dostarczenie wagi postratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów oraz raportu z realizacji badania,
B. Dostarczenie kompletnej bazy danych z badania w formacie .xlsx

Szczegółowe informacje zawarte w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje zawarte w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).
3. Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada udokumentowane doświadczenie tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej 3 usługi polegające na realizacji badań ilościowych metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI), liczba wywiadów dla każdej usługi nie mniejsza niż 800; wartość każdej usługi wynosiła co najmniej 15 000 złotych brutto (a w przypadku jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi).

Szczegółowe informacje zawarte w SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wraz z ofertą
należy złożyć następujące dokumenty:
A. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według Załącznika nr
2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale V ust. 3 SWZ.
3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień składania, następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (odnoszących się do zdolności technicznej lub zawodowej),
określonych w rozdziale V SWZ, należy złożyć – Załącznik nr 3 „Wykaz usług”, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3
rozdziału V SWZ. Do Załącznika nr 3 „Wykaz usług” należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usług np. referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, protokoły odbioru usług lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy wskazane w wykazie.

Szczegółowe informacje zawarte w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wraz z ofertą
należy złożyć następujące dokumenty:
A. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według Załącznika nr
2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz wstępne oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe,
wskazane w rozdziale V ust. 3 SWZ.
3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień składania, następujących podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (odnoszących się do zdolności technicznej lub zawodowej),
określonych w rozdziale V SWZ, należy złożyć – Załącznik nr 3 „Wykaz usług”, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3
rozdziału V SWZ. Do Załącznika nr 3 „Wykaz usług” należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usług np.
referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, protokoły odbioru usług lub inne dokumenty
potwierdzające doświadczenie Wykonawcy wskazane w wykazie.

Szczegółowe informacje zawarte w SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowe informacje zawarte w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

A. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo doreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z
Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ. (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
7. Udostępniania zasobów. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, przedstawia także oświadczenie
tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca, który w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, powinien wraz z ofertą przedstawić zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę w podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
A. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
B. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
C. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowalne lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Szczegółowe informacje zawarte w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje zawarte w SWZ tj. 5. w Załączniku nr 5 „Projektowane postanowienia umowy”

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z informacją wskazaną w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje o postepowaniu i jego warunkach zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.