eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn:

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MONIUSZKI 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-nowosolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn:

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c68ef1b-d0b3-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213482

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/sp nowasol

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania , wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100B, 67-100 Nowa Sól;
- W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Panią Dominiką Hassa, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, jest możliwy pod adresem mailowym iodo@ea24.pl lub nr tel. 668 37 61 36 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie krajowym, wariant 1.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy (w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.3411.03.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn: „Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów"

Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wyszególnionymi poniżej:

Zakres inwestycji obejmuje:

ROBOTY DROGOWE DLA INWESTYCJI „Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów"

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów obejmujący:
- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych ,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na głębokości 4 cm,
- mechaniczne oczyszczenie krawędzi jezdni bitumicznej z piasku i trawy itp. na szerokości do 0,5 m po obu stronach drogi,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P w ilości 150 kg/m2,
- mechaniczne ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 105kg/m2,
- mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie poboczy drogi szerokości 1,0 m z mieszanki tłuczniowo bazaltowej 0/31,5 grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu,
- demontaż tarcz i słuków do znaków drogowych i odwiezienie do magazynu zamawiającego,
- zakup i montaż tablic informacyjnych z logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wymiar 180x120, (projekt tablicy do uzgodnienia z zamawiającym)
Odwodnienie nawierzchni jezdni pozostanie bez zmian, poprzez spadek jezdni na pobocze drogi.
Obecnie droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m jest w złym stanie technicznym, jest uszkodzona w wyniku eksploatacji i nie ma możliwości wprowadzenia transportu zbiorowego. Po wyremontowaniu przedmiotowego odcinka drogi ma zostać wprowadzony ruch autobusów komunikacji międzygminnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dyspozycyjność inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn „Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina"

Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wyszególnionymi poniżej:

Zakres inwestycji obejmuje:

ROBOTY DROGOWE DLA INWESTYCJI „Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina"
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1051F relacji Podbrzezie dolne – Słocina, obejmujący:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na głębokości 4 cm,
- mechaniczne oczyszczenie krawędzi jezdni bitumicznej z piasku i trawy itp. na szerokości do 0,5 m po obu stronach drogi,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P w ilości 150 kg/m2,
- mechaniczne ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 105kg/m2,
- mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie poboczy drogi szerokości 1,0 m z mieszanki tłuczniowo bazaltowej 0/31,5 grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu,
- demontaż tarcz i słupków do znaków drogowych i odwiezienie do magazynu zamawiającego,
- zakup i montaż tablic informacyjnych z logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wymiar 180x120, (projekt tablicy do uzgodnienia z zamawiającym)
Odwodnienie nawierzchni jezdni pozostanie bez zmian, poprzez spadek jezdni na pobocze drogi.
Droga 1051F o nawierzchni bitumicznej i szerokości od 5 m do 5,5 m jest w złym stanie technicznym, posiada widoczne łaty po remoncie cząstkowym masą bitumiczną oraz emulsją i i grysami, jednia jest spękana na całej długości. Posiada odłamane krawędzie jedni, koleiny, dziury oraz deformację. Pobocze z obu stron jest gruntowe o szerokości 1 m, powybijane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:

a) Cena oferty - 60 % (max. 60 pkt.)
b) Dyspozycyjność inspektora nadzoru - 40 % (max. 40 pkt.)

Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad:

1) Ocena kryterium „cena oferty” – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

Cmin
C = ¾¾¾¾¾¾¾ x 100 x 60 %
Co
gdzie :
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,
Co - cena ocenianej oferty,
C - liczba punktów za kryterium ceny.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

2) Ocena kryterium „dyspozycyjność inspektora nadzoru” - będzie przeprowadzana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie obecność na budowie.
Obowiązkiem wykonawcy jest obecność inspektora nadzoru na placu budowy minimum 2 razy w tygodniu. W formularzu ofertowym Wykonawca może zadeklarować dodatkową obowiązkową ilość dni pobytu inspektora na placu budowy. Za każdy dodatkowy dzień, zostaną Wykonawcy przyznane punkty zgodnie z poniższym podziałem:

- za 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu – 40 pkt.
- za 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu – 20 pkt.

Wykonawcy, który nie zaoferuje dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora nadzoru na budowie (np. wpisze 0 lub pozostawi puste pole w formularzu ofertowym) nie zostaną przyznane punkty w w/w kryterium. Oznaczać to będzie, że Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego tj. obecność inspektora nadzoru na placu budowy dwa racy w tygodniu.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + D
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty”
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Dyspozycyjność inspektora nadzoru”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn „Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku z Niedoradza do Otynia"

Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wyszególnionymi poniżej:

Zakres inwestycji obejmuje:


ROBOTY DROGOWE DLA INWESTYCJI „Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku z Niedoradza do Otynia"
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku z Niedoradza do Otynia, obejmujący:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ,
- demontaż słupków drogowych,
- demontaż tarcz znaków drogowych,
- cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-13 cm,
- rozbiórka barier ochronnych stalowych na słupkach w podłożu gruntowym,
- ręczne kopanie rowów dla krawężników i ścianek kątowych,
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,
- oczyszczenie i skropienie warstwy profilującej emulsją asfaltową,
- profilowanie istniejącej jedni masą z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na głębokości 4 cm,
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
- ścianie zawyżonych poboczy, grubość warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm,
- uzupełnianie poboczy mieszanką destruktu asfaltowego i tłucznia 0/31,5 mm,
- oznakowanie poziome jezdni wykonane mechanicznie w technologii grubowarstwowej, linie segregacyjne,
- ustawienie słupków z rur stalowych,
- montaż tarcz znaków drogowych średnich,
- montaż słupków prowadzących U-1a,
- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych,
- krawężniki betonowe najazdowe wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej,
- zakup i montaż tablic informacyjnych z logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wymiar 180x120, (projekt tablicy do uzgodnienia z zamawiającym)
Odwodnienie nawierzchni jezdni pozostanie bez zmian, poprzez spadek jezdni na pobocze drogi.
Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 m, odcinek drogi posiada widoczne koleiny oraz deformację. Występują liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz dziury, które miejscami były łatane na gorąco. Pobocze z obu stron gruntowe o szerokości 1 m powybijane, odwodnienia powierzchniowe, oświetlenie sodowe, punktowe w terenie zabudowanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:

a) Cena oferty - 60 % (max. 60 pkt.)
b) Dyspozycyjność inspektora nadzoru - 40 % (max. 40 pkt.)

Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad:

1) Ocena kryterium „cena oferty” – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

Cmin
C = ¾¾¾¾¾¾¾ x 100 x 60 %
Co
gdzie :
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,
Co - cena ocenianej oferty,
C - liczba punktów za kryterium ceny.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

2) Ocena kryterium „dyspozycyjność inspektora nadzoru” - będzie przeprowadzana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie obecność na budowie.
Obowiązkiem wykonawcy jest obecność inspektora nadzoru na placu budowy minimum 2 razy w tygodniu. W formularzu ofertowym Wykonawca może zadeklarować dodatkową obowiązkową ilość dni pobytu inspektora na placu budowy. Za każdy dodatkowy dzień, zostaną Wykonawcy przyznane punkty zgodnie z poniższym podziałem:

- za 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu – 40 pkt.
- za 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu – 20 pkt.

Wykonawcy, który nie zaoferuje dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora nadzoru na budowie (np. wpisze 0 lub pozostawi puste pole w formularzu ofertowym) nie zostaną przyznane punkty w w/w kryterium. Oznaczać to będzie, że Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego tj. obecność inspektora nadzoru na placu budowy dwa racy w tygodniu.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + D
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty”
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Dyspozycyjność inspektora nadzoru”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dyspozycyjność inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn 4. „Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli"Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wyszególnionymi poniżej:

Zakres inwestycji obejmuje:
ROBOTY DROGOWE DLA INWESTYCJI „Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli"
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli, obejmujący:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ,
- cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-12 cm,
- rozebranie nawierzchni chodnika kostki betonowej gr. 8 cm,
- rozebranie nawierzchni bitumicznej chodników grubości do 6 cm
- demontaż studni wraz obudową żeliwną wpustu deszczowego
- rozebranie podbudowy z tłucznia lub kruszywa łamanego (założono gr. 5 cm) spod chodnika bitumicznego
- rozebranie krawężnika betonowego 30x15 x 100 cm
- rozebranie ławy bet. pod krawężnikami (pow. - 0,06 m2)
- rozebranie obrzeża bet. 30x8 cm
- rozbiórka barier ochronnych stalowych na słupkach w podłożu gruntowym wraz z transpotem do magazynu zamawiającego
- mechaniczne usunięci starych powłok na bazie żywic syntetycznych na kapie chodnikowej na wiadukcie
- transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją
- regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych z wymianą pokryw
- egulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wyminą pokrw na typ ciężki
- regulacja pionowa wpustów kanalizacji deszczowej
- wykonanie studzienki wpustu deszczowego betonowej o śr.500 mm z osadnikiem z syfonem wraz z przykanalikiem, wykonaniem wykopu i jego zasypaniem
- montaż włazu żeliwnego wpustu deszczowego klasy D400
- regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu
- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodnikow grunt kat. II
- oczyszczenie nawierzchni drogowych wraz ze skropieniem emulsją asfaltawą w ilości 0,4 kg/m2
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniozarnistego (koszt zakupu, transportu, wbudowania i zagęszczenia mechanicznego ponosi Wykonawca)
- frezowanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - materiał z rozbiórki na podsypce z miału kamiennego gr. 5 cm
- wykonanie nawierzchni chodnika na wiadukcie grubości minimum 4 mm na bazie Żywic syntetycznych wraz z wyrównaniem i gruntowaniem podłoża
- humusowanie terenów zielonych i poboczy gruntowych z obsianiem mieszanką traw, przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
- stawienie ogrodzenie segmentowego szerokości 2 m z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze szaro czerwonym z wypełnieniem
- montaż tarcz znaków drogowych średnich typu C
- montaż tablic do znaków T22
- zakup i montaż tablic informacyjnych z logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wymiar 180x120, (projekt tablicy do uzgodnienia z zamawiającym)
- ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem 0,07m3
- ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1;3 gr. 10 cm
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego o szerokości 20 cm z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (niefazowanej na podbudowie betonowej grubości 10 cm z zalaniem spoin zaprawa cementową

Odcinki drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokość 7 m, posiadają liczne spękania poprzeczne i podłużne, widoczne są miejsca po remoncie cząstkowym emulsją i grysami oraz masami na gorąco. Widoczne są koleiny oraz spękania siatkowe i pęknięcia nawierzchni na połączeniu mas bitumicznych. Chodniki o szerokości 2,5 -2,7 m o nawierzchni bitumicznej, nierównej i posiadającej spękania poprzeczne, liczne deformacje oraz łaty. Chodnik na wiadukcie wykonany z żywic syntetycznych w wyniku eksploatacji posiada liczne ubytki oraz spękania. Brak pobocza. Chodniki dwustronne. Oświetlenie sodowe punktowe. Odwodnienie wgłębne - kanalizacja ogólnospławna.

Zakres przewidzianych robót:
Łączna długość remontowanych odcinków wynosi 1018 m. Szerokość jezdni zostanie zachowana i będzie wynosić 7 m. Chodniki dwustronne z mas bitumicznych oraz żywic syntetycznych (chodnik znajdujący się na wiadukcie) o szerokości 2,5 - 2,7 m zostaną wyremontowane. Remontowi zostanie także poddana zatoka autobusowa w pobliżu zakładu pracy "Gedia", skrzyżowanie o ruchu okrężnym ul. Staszica z ul. Chałubińskiego.
Po przeprowadzonym remoncie istniejące ciągi piesze zostaną rozdzielone dla ruchu pieszego i rowerowego poprzez odpowiednie oznakowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:

a) Cena oferty - 60 % (max. 60 pkt.)
b) Dyspozycyjność inspektora nadzoru - 40 % (max. 40 pkt.)

Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad:

1) Ocena kryterium „cena oferty” – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

Cmin
C = ¾¾¾¾¾¾¾ x 100 x 60 %
Co
gdzie :
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,
Co - cena ocenianej oferty,
C - liczba punktów za kryterium ceny.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

2) Ocena kryterium „dyspozycyjność inspektora nadzoru” - będzie przeprowadzana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie obecność na budowie.
Obowiązkiem wykonawcy jest obecność inspektora nadzoru na placu budowy minimum 2 razy w tygodniu. W formularzu ofertowym Wykonawca może zadeklarować dodatkową obowiązkową ilość dni pobytu inspektora na placu budowy. Za każdy dodatkowy dzień, zostaną Wykonawcy przyznane punkty zgodnie z poniższym podziałem:

- za 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu – 40 pkt.
- za 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu – 20 pkt.

Wykonawcy, który nie zaoferuje dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora nadzoru na budowie (np. wpisze 0 lub pozostawi puste pole w formularzu ofertowym) nie zostaną przyznane punkty w w/w kryterium. Oznaczać to będzie, że Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego tj. obecność inspektora nadzoru na placu budowy dwa racy w tygodniu.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + D
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty”
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Dyspozycyjność inspektora nadzoru”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dyspozycyjność inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunki zawarte wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działąności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w takcie realizacji zadania będzie dysponował niżej wymienionymi osobami:
- Inspektor nadzoru, który:
● posiada nie mniej niż 3 lata doświadczenia w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy, mierzonego liczbą lat faktycznego sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w zakresie robót drogowych,
● pełnił funkcje nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej branży drogowej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100 PLN) polegającej na wykonaniu robót branży drogowej np. nadzór inwestorski lub kierownik budowy nad budową , przebudową, rozbudową drogi oraz chodników;
● posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;


UWAGA:
W/w warunki należy spełnić osobno dla każdej z 4 inwestycji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp- wg wzoru załącznika do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg wzoru załącznika do SWZ,
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna Wymagany warunek za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie albo jeżeli Wykonawcy spełnia go łącznie.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik
do SWZ
7) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/sp nowasol

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.