eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przyłęk › Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów nad Wisłą.Ogłoszenie z dnia 2023-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów nad Wisłą.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYŁĘK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BN

1.5.2.) Miejscowość: Przyłęk

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-704

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 677 30 16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@przylek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przylek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przylek.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów nad Wisłą.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe91d6b1-ce1c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00213172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047093/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów nad Wisłą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156227

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 516549,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów nad Wisłą”.

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, zlokalizowanego na działce nr ewid. 173/2 w miejscowości Grabów nad Wisłą, gm. Przyłęk. Dodatkowo przewiduje się budowę piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego o wysokości 4,0 m oraz elementów małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci (zagospodarowanie terenu).

W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi:

BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ
Jedno pole o wymiarach 20,00m x 40,00m, powierzchnia pola netto: 800m2. Boisko do gry w piłkę ręczną – kształt prostokąta o wymiarach 20,00m x 40,00m, obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Dłuższe linie nazywają się bocznymi, krótsze – końcowymi. Odcinek linii końcowej pomiędzy słupkami bramki nazywa się linią bramkową. W połowie długości pole jest podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska.

Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości:
- wzdłuż linii bocznych – 1,0 m.
- wzdłuż linii końcowych – 1,0 m.

Wyposażenie boiska:
 Bramka stacjonarna metalowa do piłki ręcznej 3 x 2 m z tulejami montażowymi umożliwiającymi demontaż – 2 sztuki (montaż wg. zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).

BOISKO DO TENISA
Jedno pole: kształt prostokąta o wymiarach 10,97m x 23,77m każde. Powierzchnia netto każdego pola 260,76m2. W połowie długości pole będzie podzielone linią środkową na dwa równe pola. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00cm należą do powierzchni boiska. Wyposażenie kortu stanowi siatka rozpięta na słupkach. Słupki mocowane w odległości 91,5cm od linii bocznej kortu.

Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości :
- wzdłuż linii bocznych – 7,06m.
- wzdłuż linii końcowych – 10,61m.

Wyposażenie kortu:
 Słupki wolnostojące, stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane
z profili zamkniętych, lakierowane. Słupki powinny posiadać regulacje wysokości zawieszenia siatki i mechanizm naciągu siatki;
 Tuleje stalowe do słupków umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż
(2 szt.);
 Pokrywy na tuleje zamykające otwory montażowe po zdjęciu słupków w celu umożliwienia gry w piłkę ręczną - demontowane (2 szt. );
 siatka do tenisa całosezonowa ( 1 szt.).

BOISKO DO GRY W SIATKÓWKĘ
Dwa pola – kształt prostokąta o wymiarach 9,00m x 18,00m każde. Powierzchnia netto każdego pola 162m2. W połowie długości pole będzie podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Na każdym polu w odległości 3,00 m od linii środkowej wyznaczona jest równolegle do niej linia ataku długości 9,00 m i szerokości 5 cm. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska. Słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone min. 50cm od linii bocznych na przedłużeniu linii środkowej (projektowana jest odległość 100cm od linii bocznej boiska do osi słupka).

Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości:
- wzdłuż linii bocznych – 7,70 m / 11,59m.
- wzdłuż linii końcowych – 3,55 m.

Wyposażenie pojedynczego boiska:
 Słupki wolnostojące, stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane
z profili zamkniętych, lakierowane. Słupki powinny posiadać regulacje wysokości zawieszenia siatki i mechanizm naciągu siatki;
 Tuleje stalowe do słupków umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż
(2 szt.);
 Pokrywy na tuleje zamykające otwory montażowe po zdjęciu słupków w celu umożliwienia gry w piłkę ręczną - demontowane (2 szt. );
 siatka do siatkówki całosezonowa ( 1 szt.).


BOISKO DO KOSZYKÓWKI
Dwa pola: kształt prostokąta o wymiarach 15,00m x 22,10m każde. Powierzchnia netto każdego pola 331,50m2. W połowie długości pole będzie podzielone linią środkową na dwa równe pola. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00cm należą do powierzchni boiska. Wyposażenie boiska stanowią kosze zamontowane na stojaku (statywie) o regulowanej wysokości zawieszenia tablicy.

Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości:
- wzdłuż linii bocznych – 4,70m/5,59m.
- wzdłuż linii końcowych – 1,49m.

Wyposażenie pojedynczego boiska:
 Stojak (statyw) do tablicy do koszykówki dł. wysięgnika 1,60 m, jednosłupkowy - 2 szt.
 Tuleje do stojaka do koszykówki – 2 szt.
 Tablice do koszykówki wykonane ze sklejki wodoodpornej lub 18 mm–180x105 cm.-2 szt.
 Kosz - 2 szt.
 Siatka do kosza – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.05.2023 r. do godz. 10:00, złożono nw. oferty:

WYKONAWCY
1. PROVOL Sp. z o.o. Sp.k.
Przeginia 415A
32-049 Przeginia
1 120 634,00 zł (CENA BRUTTO)
60 miesięcy (DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI)

2. ROBOTY ZIEMNE - BUDOWLANE Janusz Mróz
ul. Jana III Sobieskiego 41 lok. 30
05-120 Legionowo
1 097 122,73 zł (CENA BRUTTO)
60 miesięcy (DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI)

3. EVERSPORT Sp. z o.o.
ul. Kiersnowskiego 12/20
03-161 Warszawa
1 087 188,21 zł (CENA BRUTTO)
60 miesięcy (DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI)

Ceny ww. ofert przewyższają kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 610 000,00 zł brutto i w tym przypadku nie mógł jej zwiększyć.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1087188,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1120634,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.