eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głubczyce › Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004501970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pocztowa

1.5.2.) Miejscowość: Głubczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4852922 77 4858515

1.5.8.) Numer faksu: 77 4852922 wew.37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@ops.glubczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ops.glubczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e29f3515-c9a7-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00083618/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e29f3515-c9a7-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): §14 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): §14 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KS.26.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością na rzecz osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Głubczyce.
Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością będą świadczone w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.
Szacunkowa ilość godzin usług asystenckich - około 18 332 godzin
Planowana liczba osób objętych usługą wynosi 58 osób:
Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego
wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym,
której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części z uwagi na okoliczność, iż zakres zamówienia tworzy całość w ramach przygotowania i organizacji, a ewentualny podział na części mógłby sprawić, że koszty zamówienia byłyby większe. Brak podziału tego zamówienia na części z uwagi na jego zakres nie wpłynie na ryzyko ograniczenia konkurencyjności w sposób nieuzasadniony, i nie czyni go niedostępnym dla podmiotów z sektora MŚP.
Postępowanie prowadzone jest przy uwzględnieniu tzw. klauzul społecznych przy ocenie ofert.
Zamawiający ze względu na charakter usługi nie przewiduje realizacji zamówienia poprzez podwykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
a. Cena (C) – waga kryterium 60 pkt
b. Doświadczenie asystenta (D) w pracy z osobami niepełnosprawnymi – waga
kryterium 30 pkt
c. Kryterium społeczne (Ks) - 10 pkt
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 pkt
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie łączna cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Doświadczenie asystenta (D) – waga 30 pkt
ilość pełnych miesięcy wykazanych usług w ofercie x
D = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 30 pkt
największa ilość pełnych miesięcy usług wykazanych spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu x
Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie asystenta” dokonana zostanie na podstawie udokumentowanego doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia/ Wykonawcy realizującego zamówienia, dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi – jako przepracowane w okresie ostatnich pięciu lat ilość pełnych świadczonych miesięcy świadczenia ww. usługi.
1) Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. zaświadczeniem,referencjami, umową, świadectwem pracy itp.
3) Kryterium społeczne (Ks) – 10 pkt
Zamawiający przyzna 10 pkt za wykazanie, iż Wykonawca zatrudni i skieruje lub skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia 2 lub więcej osób z katalogu osób określonych w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. a), b), e), f), g) ustawy Pzp tj. osoby/osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i/lub osoby/osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub nie wykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i/lub osoby/osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i/lub inne osoby/osób niż określone w lit. a-e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i/lub osób/osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia.
Zamawiający przyzna 5 pkt za wykazanie, iż Wykonawca zatrudni i skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia 1 osobę z katalogu osób określonych w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit.
3.Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg. poniższego wzoru:
Olp = C + D + Ks
Olp – Ogólna liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium Cena,
Dz - punkty uzyskane w kryterium Doświadczenie asystenta,
Ks - punkty uzyskane w Kryterium Społeczne,
4. Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie oceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg. wzoru opisanego powyżej.
5. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium „Doświadczenie zawodowe” i kryterium społecznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie asystenta (D)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne (Ks)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi wpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności dla podmiotów leczniczych, prowadzenia działalności medycznej lub użytkowania mienia związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował minimum 6 asystentami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia, z których każdy spełnia następujące minimalne wymagania:
− posiada dokument potwierdzający uzyskanie co najmniej jedną z wymienionych kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
− posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe,udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
− biegle posługuje się językiem polskim. Zamawiający poprzez biegłe posługiwanie się językiem polskim przez opiekuna rozumie sprawne i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług, z osobami z ich otoczenia, personelem medycznym i personelem pomocy społecznej. Ponadto opiekun powinien posiadać umiejętność sprawnego i rzetelnego prowadzenia w języku polskim dokumentacji.
− posiada status osoby niekaranej,
− jest sprawna fizycznie i intelektualnie (w przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności, stwierdzona niepełnosprawność nie może ograniczać zdolności do pracy),
− posiada przynajmniej średnie wykształcenie.
3.Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez przedłożenie Referencji podmiotów, z którymi w ramach umowy wykonywał usługi.
4.Wykonawca wskaże stacjonarny punkt obsługi na terenie miasta Głubczyce dla osób/rodzin, u których świadczone będą usługi oraz zapewnienia min. 3 godzin dyżuru w w/w lokalu w ciągu tygodnia.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez przedłożenie pisemnej informacji zawierającej adres lokalu oraz godziny dyżuru.
5.W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie wspólnie ich wiedza i doświadczenie, dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa.
5.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. spółka cywilna,konsorcjum), oświadczenie o spełnieniu warunków, o którym mowa w § 4 ust.1 składa odrębnie każdy z Wykonawców.
5. 2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców,
Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
6.Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, wskazania
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
W przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób wymienionych powyżej, Wykonawca
winien przedłożyć Zamawiającemu, celem akceptacji, pisemny wniosek zawierający dane osoby
zastępującej wraz ze wskazaniem jej kwalifikacji, które nie mogą być niższe niż osoby zastępowanej.
Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca podczas realizacji zamówienia może dokonać zmian w
wykazie asystentów nie więcej niż w wysokości do 30% kadry wskazanej.
7. Wykonawca jest zobowiązany pouczyć pracowników o zachowanie poufności informacji pozyskanych w ramach niniejszej umowy o podopiecznych, w szczególności o korzystaniu przez nich z pomocy społecznej, stanie zdrowia i innych dopełniając obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia osób pełniących funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w zakresie OC i NNW, przy czym zapewnienie ubezpieczenia OC jest obowiązkiem realizatora Programu. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy (na wezwanie) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu obejmują:
1) w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanym w rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 – dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności podmiotów leczniczych, prowadzenia działalności medycznej lub użytkowania mienia związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 5;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, a ponadto:
1) Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub wniosek o dopuszczenie w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami i informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Informacja składana przez wykonawcę, w celu uzyskania dodatkowych punktów w postępowaniu:
1) Wykaz usług składany wraz z ofertą w celu zdobycia dodatkowych punktów w kryterium ,,Doświadczenie asystenta”, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
2) Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, składany wraz z ofertą w celu zdobycia punktów w kryterium ,,Kryterium społeczne”, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie wspólnie ich wiedza i doświadczenie, dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa.
1 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. spółka cywilna,konsorcjum), oświadczenie o spełnieniu warunków, o którym mowa w § 4 ust.1 składa odrębnie każdy z Wykonawców.
2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców,
Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, wskazania
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.