eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzepiennik Strzyżewski › Polepszenie stanu dróg gminnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Polepszenie stanu dróg gminnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzepiennik Strzyżewski 400

1.5.2.) Miejscowość: Rzepiennik Strzyżewski

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-163

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 653 05 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzepiennik@rzepiennik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzepiennik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Polepszenie stanu dróg gminnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a85cc40-d091-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00051128/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Polepszenie stanu dróg na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a85cc40-d091-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert (wraz z załączonymi do niej dokumentami, w tym m.in.
oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) – za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, dostępnej pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Komunikacja w pozostałym zakresie - za pośrednictwem poczty email (adres:
budownictwo_rzepiennik@poczta.fm).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu wszelka
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej
(drogą elektroniczną): a) Platforma
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, b) poczta
elektroniczna (adres e-mail: budownictwo_rzepiennik@poczta.fm). Szczegółowe informacje na temat trybu komunikacji pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami zawarte są w pkt 8 SWZ. Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane w postępowaniu przez
Wykonawców były opatrywane wymaganym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym) - zgodnie z informacjami określonymi w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w pkt 25 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w pkt 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Modernizacja (remont) dróg gminnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:
- cena 60 %,
- okres gwarancji 40 %.
Oferty otrzymają punkty wg następujących wzorów:
Kryterium cena
P1 = (C1/C2) x 100 pkt x 60 %
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena,
C1 – najniższa cena ze wszystkich ofert,
C2 – cena badanej oferty.
Kryterium okres gwarancji
P2 = (G1/G2) x 100 pkt x 40 %
gdzie:
P2 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium okres gwarancji,
G1 – okres gwarancji badanej oferty,
G2 – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert.
Punkty będą przyznawane za okres gwarancji w przedziale od 36 miesięcy (wymagane minimum) do
60 miesięcy. W przypadku określenia okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy, punkty będą
przyznawane jak dla okresu 60 miesięcy. Niewypełnienie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
pola określającego długość okresu gwarancji będzie traktowane jako udzielenie gwarancji na
minimalny wymagany okres, tj. 36 miesięcy.
Łączna ilość punktów, jaką otrzyma oferta, będzie stanowić suma punktów uzyskanych w każdym z
kryteriów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska największą ilość
punktów. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do każdego z kryteriów może uzyskać maksimum 100
pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16310000-1 - Kosiarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:
- cena 60 %,
- okres gwarancji 40 %.

Oferty otrzymają punkty wg następujących wzorów:

Kryterium cena
P1 = (C1/C2) x 100 pkt x 60 %
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena,
C1 – najniższa cena ze wszystkich ofert,
C2 – cena badanej oferty.

Kryterium okres gwarancji
P2 = (G1/G2) x 100 pkt x 40 %
gdzie:
P2 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium okres gwarancji,
G1 – okres gwarancji badanej oferty,
G2 – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert.

Punkty będą przyznawane za okres gwarancji w przedziale od 12 miesięcy (wymagane minimum) do 24 miesięcy. W przypadku określenia okresu gwarancji powyżej 24 miesięcy, punkty będą przyznawane jak dla okresu 24 miesięcy. Niewypełnienie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie traktowane jako udzielenie gwarancji na minimalny wymagany okres, tj. 12 miesięcy.

Łączna ilość punktów, jaką otrzyma oferta, będzie stanowić suma punktów uzyskanych w każdym z kryteriów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do każdego z kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Zakup koparki wraz z ładowarką

4.2.6.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:
- cena 60 %,
- okres gwarancji 40 %.

Oferty otrzymają punkty wg następujących wzorów:

Kryterium cena
P1 = (C1/C2) x 100 pkt x 60 %
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena,
C1 – najniższa cena ze wszystkich ofert,
C2 – cena badanej oferty.

Kryterium okres gwarancji
P2 = (G1/G2) x 100 pkt x 40 %
gdzie:
P2 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium okres gwarancji,
G1 – okres gwarancji badanej oferty,
G2 – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert.

Punkty będą przyznawane za okres gwarancji w przedziale od 12 miesięcy (wymagane minimum) do 24 miesięcy. W przypadku określenia okresu gwarancji powyżej 24 miesięcy, punkty będą przyznawane jak dla okresu 24 miesięcy. Niewypełnienie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie traktowane jako udzielenie gwarancji na minimalny wymagany okres, tj. 12 miesięcy.

Łączna ilość punktów, jaką otrzyma oferta, będzie stanowić suma punktów uzyskanych w każdym z kryteriów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do każdego z kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – Zakup przyczepy

4.2.6.) Główny kod CPV: 34223300-9 - Przyczepy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:
- cena 60 %,
- okres gwarancji 40 %.

Oferty otrzymają punkty wg następujących wzorów:

Kryterium cena
P1 = (C1/C2) x 100 pkt x 60 %
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena,
C1 – najniższa cena ze wszystkich ofert,
C2 – cena badanej oferty.

Kryterium okres gwarancji
P2 = (G1/G2) x 100 pkt x 40 %
gdzie:
P2 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium okres gwarancji,
G1 – okres gwarancji badanej oferty,
G2 – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert.

Punkty będą przyznawane za okres gwarancji w przedziale od 12 miesięcy (wymagane minimum) do 24 miesięcy. W przypadku określenia okresu gwarancji powyżej 24 miesięcy, punkty będą przyznawane jak dla okresu 24 miesięcy. Niewypełnienie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie traktowane jako udzielenie gwarancji na minimalny wymagany okres, tj. 12 miesięcy.

Łączna ilość punktów, jaką otrzyma oferta, będzie stanowić suma punktów uzyskanych w każdym z kryteriów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do każdego z kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część I - Zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca musi wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 5 robót rodzajowo porównywalnych z
przedmiotem niniejszego postępowania (obejmujące roboty w zakresie nawierzchni z masy
bitumicznej) o wartości brutto co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy, 00/100 zł)
każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Część I -Wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Część I - 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy, 00/100 złotych).
Dla części II, III i IV wadium nie jest wymagane.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje
dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zawarte są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Pierwsza transza płątności w formie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5,06 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy Pzp. Dla Części I Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w następujących sytuacjach: w przypadku zaistnienia konieczności zmiany terminu umownego wykonania robót, ze względu na działanie siły wyższej (np. niekorzystnych warunków pogodowych, powódź, stan zagrożenia itp.) nie pozwalającej na realizację prac zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych lub powodującą przestoje; w razie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót (szczególnie takich jak roboty dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia powodujące przesunięcia robót podstawowych); zmiany dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie prowadzącej do zmiany przedmiotu zamówienia, a koniecznej tj. wad projektowych których Wykonawca nie miał obowiązku sprawdzić, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zamówienia – w tym przypadku dopuszcza się również zmianę terminu wykonania robót; zmiany przepisów prawnych wpływających na zakres lub przedmiot umowy; dostosowanie zapisów umowy do zaleceń i interpretacji instytucji oraz podmiotów zewnętrznych, w szczególności dotyczące odbiorów i rozliczeń; zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT; zmian korzystnych dla zamawiającego. Dla Części II, III i IV Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w następujących sytuacjach: w przypadku zaistnienia konieczności zmiany terminu umownego wykonania zamówienia, ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych (np. kataklizmy, stany zagrożenia, stany wyjątkowe lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia); w przypadku zaistnienia konieczności zmiany terminu umownego wykonania zamówienia, ze względu na zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu umowy; w przypadku zaistnienia konieczności zmiany terminu umownego wykonania zamówienia, ze względu na wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny; zmiany przepisów prawnych wpływających na zakres lub przedmiot umowy; zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT; zmian korzystnych dla zamawiającego (w szczególności: skrócenia terminu wykonania zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.