eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Sukcesywny odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Otwocku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywny odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146378640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 44

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pcz-otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz-otwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e13cd28-d001-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pcz-otwock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pcz-otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://pcz-otwock.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista postępowań PZP”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania (po upływie terminu składania ofert dokumentacja jest dostępna w zakładce „Archiwalne”). W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://pcz-otwock.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę. W przypadku awarii Systemu Wykonawca może porozumiewać się z Zamawiającym również mailowo. Mail wskazany do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia oraz zagadnień proceduralnych: zp@pcz-otwock.pl. Zamawiający wymaga, aby w tytule maila był podany nr sprawy, co ułatwi komunikację pomiędzy stronami postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2024/ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja sukcesywnej usługi polegającej na odbiorze, wywozie specjalistycznym transportem i utylizacji odpadów medycznych zawierających części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (kod 18 01 02); innych odpadów medycznych zawierających żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 (kod 18 01 03), a także innych odpadów niż wymienione w kodzie 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) (kod 18 01 04) oraz odpady medyczne inne niż niebezpieczne (kod 18 01 09) z następujących obiektów Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Otwocku:
• Szpital Powiatowy - 05-400 Otwock, ul. Batorego 44;
• Przychodnia Rejonowa i Specjalistyczna w Otwocku - 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 3;
• Przychodnia Rejonowa w Otwocku - Świdrze 05-400, ul. Mickiewicza 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji finansowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów będących przedmiotem niniejszego postępowania - posiada ważne zezwolenie uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) w zakresie transportu odpadów będących przedmiotem niniejszego postępowania - posiada aktualny wpis do rejestru w ramach bazy danych o odpadach (BDO),
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, składowania i unieszkodliwiania odpadów medycznych, będących przedmiotem niniejszego postępowania,
2) wpis do rejestru w ramach bazy danych o odpadach (BDO) uprawniający do prowadzenia działalności obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych usług żąda złożenia wraz z ofertą wymienionych poniżej przedmiotowych środków dowodowych:
a) aktualne pozwolenie na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (wskazanego w formularzu ofertowym),
b) wydruk komputerowy potwierdzający trasę, zgodnie z wymogiem opisanym w pkt. II. 1 ppkt 3 lit. b SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych usług żąda złożenia wraz z ofertą wymienionych poniżej przedmiotowych środków dowodowych:
a) aktualne pozwolenie na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (wskazanego w formularzu ofertowym),
b) wydruk komputerowy potwierdzający trasę, zgodnie z wymogiem opisanym w pkt. II. 1 ppkt 3 lit. b SWZ.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenie lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Ponadto, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało jakie zakresy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby następujące dokumenty złożył każdy z Wykonawców:
a) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
b) oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przesłanki zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 6 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://pcz-otwock.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.