eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rząska › Prace konserwacyjno - naprawcze na terenie kompleksu wojskowego w RząsceOgłoszenie z dnia 2023-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace konserwacyjno – naprawcze na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121506645

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Rząska

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-199

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 35wog.szp1@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 35wog.wp.mil.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/35wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka Budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace konserwacyjno – naprawcze na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8643bf00-bd85-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00211608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017709/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace konserwacyjno – naprawcze na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132878

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 8/INFR/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 299964,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych w części podpiwniczonej budynku kuchni/stołówki na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce.

Stan istniejący:
W okresie zwiększonych opadów deszczu lub topnienia śniegu na ścianach piwnic
w magazynach żywności pojawiają się plamy wilgoci lub drobne przecieki wody. Jest to niekorzystne dla stanu technicznego budynku i sanitarnego zmagazynowanej żywności. Naprawa izolacji wymagana jest w trybie pilnym.

Zakres prac remontowych obejmował będzie:
 roboty budowlane;
 roboty rozbiórkowe;
 roboty izolacyjne;
 roboty betonowe i żelbetowe;
 roboty murarskie i murowe;
 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów;
 roboty tynkarskie;
 roboty ziemne i nawierzchniowe;
 roboty budowlane w zakresie układania chodników;

UWAGA:
a) Prace remontowe będą się odbywały w kompleksie czynnym.
b) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu
art. 4, ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990 z późn. zmianami).
c) Realizacja robót remontowych może odbywać się w dni robocze w godzinach od godz. 7.00 do 15.00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej oraz przedstawicielami Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 70602,45 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa części ogrodzenia zewnętrznego na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Krakowskiej
w Rząsce.

Stan istniejący:
Obecnie ogrodzenie zewnętrzne jest ogrodzeniem z przęsłami z paneli z profili stalowych na cokole betonowym. Istniejące ogrodzenie nie spełnia wymagań wojskowych zawartych
w Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych OIN-5/11. Nie posiada także zwieńczenia
w postaci wysięgników z drutem kolczastym a przestrzenie między profilami przekraczają dopuszczalne wymiary. Aktualny stan techniczny elementów stalowych i betonowych ogrodzenia z powodu korozji, spękań i ubytków wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Wobec powyższego podjęto decyzję o remoncie ogrodzenia z uwzględnieniem dostosowania do obowiązujących przepisów o ochronie obiektów wojskowych.

Zakres prac remontowych obejmował będzie:
 roboty rozbiórkowe;
 wykopy;
 zasypanie wykopów z zagęszczeniem;
 usunięcie warstwy humusu;
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża;
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;
 betonowanie;
 zbrojenie;
 izolacje wodoodporne;
 instalowanie wyrobów metalowych;
 zabezpieczenia antykorozyjna staliUWAGA:
a) Prace remontowe będą się odbywały w kompleksie czynnym.
b) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu
art. 4, ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990 z późn. zmianami).
c) Realizacja robót remontowych może odbywać się w dni robocze w godzinach od godz. 7.00 do 15.00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej oraz przedstawicielami Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

4.5.5.) Wartość części: 123333,27 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy nawierzchni miejsc postojowych znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce.

Stan istniejący:
Nawierzchnie miejsc parkingowych z kostki betonowej lub utwardzone z kruszyw naturalnych. Krawężniki i obrzeża betonowe. Jezdnie przylegające do miejsc parkingowych
o nawierzchniach asfaltowych, z kostki betonowej lub żwirowe. Istniejące nawierzchnie w złym stanie technicznym; zapadnięte, gromadzące wodę lub błoto, krawężniki i obrzeża uszkodzone, skorodowane lub występuje ich brak.

Zakres prac remontowych obejmował będzie:
 roboty budowlane w zakresie parkingów;
 roboty budowlane w zakresie budowy dróg;
 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

UWAGA:
a) Prace remontowe będą się odbywały w kompleksie czynnym.
b) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu
art. 4, ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990 z późn. zmianami).
c) Realizacja robót remontowych może odbywać się w dni robocze w godzinach od godz. 7.00 do 15.00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej oraz przedstawicielami Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 106029,24 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79013,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88794,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79013,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Rerak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6771479713

7.3.4) Miejscowość: Skała

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79013,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142231,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 163265,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 142231,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Rerak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6771479713

7.3.4) Miejscowość: Skała

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 142231,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 150541,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 191007,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 150541,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Rerak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6771479713

7.3.4) Miejscowość: Skała

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 150541,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.