eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu UTM dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu w ramach trwającego projektu - II etap", RPKP.02.0100-04-001/18"Ogłoszenie z dnia 2023-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu UTM dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu w ramach trwającego projektu – II etap”, RPKP.02.0100-04-001/18”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr.L udwika Błażka w Inowrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092358780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 97

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@szpitalino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszozino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu UTM dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu w ramach trwającego projektu – II etap”, RPKP.02.0100-04-001/18”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-581f1029-c89b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00211359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, RPKP.02.0100-04-001/18

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146196

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: M-11/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu UTM dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w ramach trwającego projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, RPKP.02.0100-04-001/18”, zgodnie z parametrami określonymi w załącznikach nr 2 i 2a do SWZ.
2. W skład dostawy wchodzą:
Zadanie nr 1 – Urządzenie przenośne (40szt.)
Zadanie nr 2 – UTM (2szt.)
3. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
4. Wspólny Słownik Zamówień:
30213200-7 - Komputer tablet
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
5. Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

UWAGA
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213200-7 - Komputer tablet

4.5.5.) Wartość części: 237398,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu UTM dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w ramach trwającego projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, RPKP.02.0100-04-001/18”, zgodnie z parametrami określonymi w załącznikach nr 2 i 2a do SWZ.
2. W skład dostawy wchodzą:
Zadanie nr 1 – Urządzenie przenośne (40szt.)
Zadanie nr 2 – UTM (2szt.)
3. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
4. Wspólny Słownik Zamówień:
30213200-7 - Komputer tablet
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
5. Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

UWAGA
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 6504,07 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244376,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 287278,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244376,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Infocomp Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8790169021

7.3.3) Ulica: ul. Szosa Chełmińska 191

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244376,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6396,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6396,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6396,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFOCOMP SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8790169021

7.3.3) Ulica: ul. Szosa Chełmińska 191

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6396,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.