eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lwówek Śląski › Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 25A

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lwowekslaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-534845ca-cf2c-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00069060/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-534845ca-cf2c-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lwowekslaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl zwaną dalej: „Platforma”, pod adresem:https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski.
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
3. Funkcjonalność Platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
4. W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie za pośrednictwem Platformy. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”,
po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
7.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
7.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 7.3. zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
7.4. włączona obsługa JavaScript,
7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
7.6. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi określone
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr910/2014.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/lwowekslaski

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, z siedzibą w Lwówku Śląskim (59-600) przy al. Wojska Polskiego 25 A;
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z administratorem -Burmistrzem Gminy i Miasta Lwówek Śląski można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora oraz poprzez adres e-mail sekretariat@lwowekslaski.pl, tel. 75 6477888.
3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Administrator : Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@lwowekslaski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4.CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu: - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy Pzp; - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Pzp; - w przypadku wyłonienia wykonawcy - w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów: - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; - Zarządzenie Nr IN.0050.15.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł.
5.ODBIORCY DANYCH: Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: - podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; - osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; - usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów i programów informatycznych, z którymi administrator ma podpisane stosowne umowy powierzenia danych.
6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Z uwagi na charakter świadczonych usług przez podmiot przetwarzający, dane osobowe będą przechowywane w chmurze obliczeniowej, a wszystkie serwery zlokalizowane będą na terenie Unii Europejskiej.
7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane osobowe ujęte w protokole postępowania wraz z załącznikami będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa dane zarejestrowane na platformie zakupowej będą przechowywane a następnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat od dnia
upływu terminu składania ofert. CIĄG DALSZY W "Informacje dodatkowe"

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania luz uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.5.2024.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim” - Przedmiotem zamówienia jest organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję targowiska miejskiego. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) egzekwowanie w odniesieniu do podmiotów korzystających z targowiska obowiązków wynikających z regulaminu
targowiska miejskiego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim,
b) bieżące całoroczne utrzymanie porządku i czystości na terenie targowiska, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a także za
ogrodzeniem targowiska obok działki nr 558 przylegającej do budynku nr 10 przy Alei Wojska Polskiego,
c) wyposażenie nieruchomości w niezbędną ilość pojemników na odpady stałe gwarantującą należyte utrzymanie czystości i porządku oraz zapewnienie odbioru odpadów przez uprawnione podmioty,
d) pobieranie (inkasowanie) opłat targowych, oraz wszelkich opłat publicznych wg zasad ustalonych przez właściwe organy gminy oraz rozliczanie się z tego tytułu z Zamawiającym,
e) bieżące utrzymanie toalety w pawilonie handlowym w godzinach funkcjonowania targowiska,
f) rozliczanie dzierżawcy pawilonu handlowego z opłat wynikających z zużycia energii elektrycznej za dzierżawione

4.2.6.) Główny kod CPV: 79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79993000-1 - Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami

70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 32 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - cena oferty (brutto) - znaczenie 100 %
2. W kryterium „cena” (Kc) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:
gdzie: Kc = C1 + C2
C1 = cenanajniższa/cenaofertybadanej * 100 pkt * 60%
C2 = wartośćprowizjinajniższa/wartośćprowizjiofertybadanej * 100 pkt * 40%
Nazwa kryterium Opis oceny kryteriów Waga max(pkt)
C1 Cena ryczałtowa wynagrodzenia za zarządzanie targowiskiem (C1) 60
C2 Wartość prowizji za pobrane opłaty przez Zarządcę targowiska (C2 ) 40
gdzie:
C1 – cena ryczałtowa miesięcznego wynagrodzenia za zarządzanie targowiskiem,
C2 – wartość miesięcznej prowizji od pobieranych miesięcznie opłat (wartość służy do porównania ofert), wg stawek wynikających z :
aktualnej uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie
gminy i miasta Lwówek Śląski
- z tym, że wysokość prowizji nie może być większa niż 15% pobieranych opłat.
Zamawiający wymaga, aby wartość procentowa i kwotowa prowizji na potrzeby złożenia oferty została obliczona w odniesieniu do
wartości średniomiesięcznych wpływów z opłaty targowej za grudzień 2022 r. – listopad 2023r. na poziomie 1 749,50 zł brutto.
- cena oferty (brutto) - znaczenie 100 %
W kryterium „cena” (Kc) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:
gdzie: Kc = C1 + C2
C1 = cenanajniższa/cenaofertybadanej * 100 pkt * 60%
C2 = wartośćprowizjinajniższa/wartośćprowizjiofertybadanej * 100 pkt * 40%
Nazwa kryterium Opis oceny kryteriów Waga max(pkt)
C1 Cena ryczałtowa wynagrodzenia za zarządzanie targowiskiem (C1) 60
C2 Wartość prowizji za pobrane opłaty przez Zarządcę targowiska (C2 ) 40
gdzie:
C1 – cena ryczałtowa miesięcznego wynagrodzenia za zarządzanie targowiskiem,
C2 – wartość miesięcznej prowizji od pobieranych miesięcznie opłat (wartość służy do porównania ofert), wg stawek wynikających z :
aktualnej uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski
- z tym, że wysokość prowizji nie może być większa niż 15% pobieranych opłat.
Zamawiający wymaga, aby wartość procentowa i kwotowa prowizji na potrzeby złożenia oferty została obliczona w odniesieniu do wartości średniomiesięcznych wpływów z opłaty targowej za grudzień 2022 r. – listopad 2023r. na poziomie 1 749,50 zł brutto.
Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku następującego działania:
dla części I - K = Kc
dla części II - K = Kc = C1 + C2
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w
Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w określonym terminie ofert dodatkowych.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300 000,00 zł (słownie zł: trzysta tysięcy)
2. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie (na podstawie 1 umowy) polegającą na prowadzeniu bądź
zarządzaniu wg kodów cpv:
79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem
79993000-1 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
70330000-3 Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2023.1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 8 do SWZ.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wzór: Załącznik nr 7 do SWZ.
6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
2. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wzór: Załącznik nr 6 do SWZ; Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia.
4. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2023.462 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna w Bolesławcu nr rachunku nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554 z dopiskiem „Wadium - "Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
Ustawie;
5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina i Miasto Lwówek Śląski;
5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy
załączyć do oferty.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, będzie spełniony,
jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane,dostawy lub usługi, do
których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 i 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i c, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących:
a) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,
b) przedłużenia terminu realizacji zadania oraz wynagrodzenia wykonawcy (do 10 % wynagrodzenia maksymalnego) w przypadku wystąpienia okoliczności formalno–prawnych bądź przedłużającą się procedurą postępowania
o udzielenie zamówienia związanego z realizacją zadania ,
c) zmiany stron umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,
d) zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,
e) zmiany stawki podatku VAT i akcyzy (w przypadku zmian ustawowych),
f) zmiana Podwykonawcy (za zgodą Zamawiającego),
g) ograniczenia lub zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,
h) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych,
i) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego,
j) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa,
k) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o
faktyczny czas opóźnienia,
l) jeżeli wystąpią okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
m) zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1.4 b)
SWZ,
n) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
3. Wszelkie zmiany umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
4. Strona występująca o zmianę zawartej umowy: opisze zaistniałe okoliczności, uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, obliczy koszty zmian, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opisze
wpływ zmian na termin wykonania umowy, wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażona na piśmie.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach.
6. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2. niniejszej umowy, w przypadku zmiany:
6.1. stawki podatku od towarów i usług;
6.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na pod-
stawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.2020.2207 ze zm.);
6.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
CIĄG DALSZY W "Informacje dodatkowe"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski w zakładce dedykowanej postępowaniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

CIĄG DALSZY Z "RODO (obowiązek informacyjny)": 8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Posiada Pani/Pan prawo: −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.; Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu również prawo
wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Źródłem pochodzenia Państwa danych są wszelkie dokumenty składane przez wykonawcę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH: Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych i jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne.
CIĄG DALSZY Z "Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia":
6.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U.2023.46 ze zm.); jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.