eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 751 76 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd669db8-cf10-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029405/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa ul.Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd669db8-cf10-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
- adres prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia znajduje się w pkt 3.1) ogłoszenia (adres
strony internetowej prowadzonego postępowania) . Zarówno komunikacja elektroniczna jak i składanie ofert odbywa się przy
wykorzystaniu odpowiednich funkcjonalności udostępnionych na Platformie e-Zamówienia. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zampub@e-swidnik.pl (nie dotyczy
składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia (korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne). Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów
oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r (RODO) dotycząca osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał
Zamawiający, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczna, członka organu zarządzającego
wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Świdnik z siedzibą w Świdniku, ul.Stanisława
Wyspiańskiego 27, 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Świdnik można kontaktować się poprzez e-mail:
iod@e-swidnik.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w trybie podstawowym,4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art.15RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)
nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WINZP 271.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach dokumentacji projektowej pn:
„Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Inwestycję należy wykonać w oparciu o dwie dokumentacje projektowe:
1) Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na którą otrzymano pozwolenia na budowę
2) Budowa sieci kanalizacji deszczowej 315PVC w ulicy Bażantowej w Świdniku – na którą dokonano zgłoszenia robót.
2. Zamówienie w ramach dokumentacji nr 1 obejmuje:
- Wykonanie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m,
- Wykonanie poboczy utwardzonych z betonowych płyt ażurowych 1,0 m wypełnionych kruszywem łamanym
4-31.5mm,
- Wykonanie placu do zawracania,
- Wykonanie zjazdów i dojść do furtek z betonowej kostki brukowej o szerokości
dostosowanej do istniejących bram,
- Wykonanie zieleńców,
- Budowę oświetlenie ulicznego,
- Budowę kanału technologicznego,
- Usunięcie kolizji elektrycznych.
3. Zamówienie w ramach dokumentacji nr 2 obejmuje:
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur 315PVC-U SN8 litych o długości 142,65 m wraz z przykanalikami do wpustów
ulicznych z rur 200PVC-U SN8 litych i odwodnień liniowych o sumarycznej długości 19,35 m.
4. Wykonawca opracuje i wykona organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz stałą organizację ruchu (w przypadku
przekroczenia terminu na wprowadzenie organizacji ruchu, którą dysponuje Zamawiający) wraz z ich zatwierdzeniem w
organie zarządzającym ruchem.
5. Wykonawca wykona i dostarczy geodezyjne pomiary powykonawcze oraz uzyska, w imieniu Zamawiającego, decyzję
pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu w zakresie przystąpienia do użytkowania wydanego przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
6. Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie książki drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów
oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.2005.67.582 z dnia 25 kwietnia 2005 r. z
późniejszymi zmianami).
7. Oświetlenie drogowe.
1) W związku z modernizacją oświetlenia na terenie Miasta Świdnik system do redukcji mocy oprawy musi być kompatybilny
z obecnie zamontowanym systemem sterowania oświetlenia opartym na sterownikach do szafy ASTgsm i sterownikach do
opraw ASTdim lub systemem równoważnym, który będzie spełniał funkcjonalności dla sterownika do szafy:
- obsługa za pomocą dedykowanego portalu www w technologii RWD przystosowanej do obsługi przez komputery
stacjonarne jak i urządzenia mobilne,
- obsługa za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem android za pomocą Wifi,
- zabezpieczenia dostępu do sterownika za pomocą w przypadku www login i hasło, w przypadku komunikacji WiFi hasło z
zabezpieczeniem WPA/WPA2,
- prosta instalacja typu Plug and Play,
- nawiązanie połączenia ze sterownikiem oraz zapis dowolnego parametru,
- możliwość uruchomienia aplikacji www na serwerze fizycznym lub w chmurze
praca w modelu połączeniowym z serwerem, brak konieczności użycia kart SIM z publicznym adresem IP,
- synchronizacja czasu zgodnie z sygnałem GPS,
- automatyczna lokalizacja sterownika na mapie aplikacji www
- wbudowany system obsługi alarmów takich jak: alarm zaniku zasilania, alarmy zmiany stanu obwodów wejściowych,
alarmy parametrów sieci typu przekroczenie prądu, przekroczenie mocy itp.
- archiwizacja alarmów oraz parametrów sieci na serwerze
- obsługa globalnego załączania grup sterowników na podstawie natężenia oświetlenia
automatyczna zmiana czasu lato/zima (możliwość wyłączenia zmiany czasu w przypadku wejścia ustaw regulujących
zmianę czasu)
- poprawki załączeń niezależne dla lata i zimy
- załączenia serwisowe wyjść zdalne lub za pomocą przycisków na sterowniku,
- kanał komunikacji SMS umożliwiający konfiguracje sterownika oraz wykonanie podstawowych czynność typu
załączenia/wyłączenia serwisowe itp.
- rejestracja zmiany stanu wyjść w pamięci sterownika, jak i na serwerze,
2) oraz funkcjonalności sterownika do opraw:
- interfejs sterujący DALI / 1-10V,
- przedziały redukcji mocy min. ilość 4,
- rozdzielczość poziomu mocy: 10% +/- 5%,
- rozdzielczość wprowadzanych przedziałów: min. 30 minut,
- wejście wyzwalające: 230V AC,
- stopień ochrony: IP20 (opcjonalnie IP67),
- możliwość montażu w oprawie oświetleniowej,
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz,
- temperatura pracy: min. -30 / +80 stopni Celsjusza
Powyższe należy ująć w kosztach ogólnych budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbywać się będzie w sposób wskazany w sekcji 14 SWZ na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert - cena 60%, okres gwarancji i rękojmi 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie posiada doświadczenie niezbędnego do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert min. dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej, każda na kwotę min. 500 000 zł (brutto).
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się
na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.
2) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w posiadanej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
2) wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).
2. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz.700 z późn.zm.).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.6) pkt 1 ogłoszenia, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w sekcji 5.6) pkt 2 ogłoszenia– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem).
5.Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy dotyczącego niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, potwierdzającego także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z 2023r., poz. 1497).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedstawić:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
b) oświadczenie składane na podstawie art.117 ust. 4 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ).
2. Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia podano w sekcji 5.4 ogłoszenia
3.Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany w Umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie i na warunkach:
2.1 Wykonanie robót zamiennych w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie,
jakościowo i technicznie.
2.2 Zwiększenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia o:
1) roboty w ilości większej niż to wynika z przedmiaru,
2) wykonanie robót nieujętych w dokumentacji na skutek błędu oraz robót dodatkowych, których wykonanie jest potrzebne
do wykonania przedmiotu zamówienia i których z przyczyn technicznych, gospodarczych lub ekonomicznych nie należy
oddzielić od zamówienia podstawowego.
2.3 Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadkach:
1) gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub społecznych,
2) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia (roboty
zaniechane lub zmniejszenie ilości robót).
2.4 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie
wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,
2) konieczności wykonania robót w sytuacjach określonych w ust. 2.1 i 2.2 - wynagrodzenie za wykonanie roboty ustalane
będzie zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 1), 2) i 3),
3) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach określonych w ust. 2.3 - wynagrodzenie za wykonanie roboty
ustalane będzie zgodnie z §12 ust. 5 pkt 4) i 5).
2.5 Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi, które to uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z
technologią i przepisami BHP – utrzymującymi się przez okres co najmniej 3 dni,
2) ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót
i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby,
3) niemożnością prowadzenia prac ze względu na okresową ochronę miejsc gniazdowania ptaków oraz miejsc
stanowiących ich ostoję lub miejsce żerowania oraz w innych przypadkach wstrzymania prac związanych z ochroną
gatunkową zwierząt,
4) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu zamówienia,
5) zwiększeniem zakresu rzeczowego, o ile nie będzie ich można wykonywać równolegle z zamówieniem,
6) wadami dokumentacji projektowej, gdy konieczność ich usunięcia wymaga wprowadzenia zmian przez projektantów,
uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych, itp.,
7) działaniem siły wyższej w rozumieniu postanowień Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym terminie
– o czas działania siły wyższej oraz
o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
8) niemożliwością wykonywania prac ze względu na protesty społeczne związane
z wykonywaniem robót budowlanych – o czas zablokowania prac oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
9) niemożliwością wykonywania prac ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy spowodowane epidemią koronawirusa,
w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach,
10) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów
budowlanych,
11) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
(ciąg dalszy w sekcji IX - pozostałe informacje)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składać należy poprzez Platformę e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy z rubryki 7.4 "Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia":
12) wydłużeniem minimalnych terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego,
pomimo dopełnienia przez Wykonawcę
i Zamawiającego należytej staranności,
13) prowadzonymi równolegle robotami budowlano-montażowymi przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację
zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu potwierdzony wpisem Inspektora do
dziennika budowy,
14) następstwem wprowadzenia zmian w przepisach prawa.
Fakty te muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora, lub informacja o nich przekazana
Zamawiającemu na piśmie.
W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, Strony ustalą nowe terminy z
tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia równy będzie okresowi
uzasadnionej przerwy lub przestoju.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2.5 pkt 1) - 14) jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę
i uzyskanie zgody drugiej Strony Umowy.
4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dotyczącego robót, o których mowa w ust. 2.1, 2.2, 2.3 wraz z propozycją
wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego
ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót, zarówno w przypadku
odmowy jak i akceptacji żądania zmiany.
5. Powyższe zmiany można wprowadzić za zgodą obu stron, w formie aneksu.
6. Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie awarii,
szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego.
7. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień, a Strony
zobowiązują się w takim przypadku niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienie innym, prawnie wiążącym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.