eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › "Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim" realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim” realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wołowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Piastowski 2

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim” realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f64b29da-cfe7-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211275

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00067959/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja dróg na terenie Powiatu Wołowskiego wraz z nadzorem inwestorskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
W sytuacjach awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl
Szczegółowy zakres w Rozdz. 15 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie za- mieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Szczegółowy zakres w Rozdz. 15 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.2)Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:-art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp’’, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,-podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.5)Okres przechowywania danych:a)w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia za- kończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,b)w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:-przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,-dane zawarte na umowie– do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,-w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,6)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.8)Posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9)Nie przysługuje Pani/Panu:a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod- stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.272.6.2024.RD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji drogowej pn. „Modernizacja dróg powiatowych w Powiacie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim”, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1) Przedmiotem zamówienia w części 1 jest wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegających na remoncie nawierzchni odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 31,983 km;

Część 1 - wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim
1. Zakres robót objętych modernizacją obejmuje miedzy innymi:
1) utwardzenie poboczy frezowinami (zebranie nadmiaru ziemi – zawyżone pobocza)
2) wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi
3) wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni z betonu asfaltowego

2. Zakres zamówienia podzielony został na 8 odcinków:
1) Odcinek 1: DP 1274D Wińsko – gr. powiatu trzebnickiego dł. 10,3 km ,KL drogi Z
2) Odcinek 2: DP 1277D Wińsko – Smogorzówek dł. 5,02 km, KL drogi Z
3) Odcinek 3: DP 1113D Rudawa – Smogorzów Wielki dł. 2,55 km, KL drogi Z
4) Odcinek 4: DP 1275D Wińsko – Kozowo dł. 1,607 km, KL drogi Z
5) Odcinek 5: DP 1114D Głębowice – Pełczyn dł. 5,44 km, KL drogi Z
6) Odcinek 6: DP 1353D gr. pow. trzeb. – Godzięcin dł. 3,653 km, KL drogi Z
7) Odcinek 7: DP 1291 D od. Naborów – DW 341 dł. 1,876 KL drogi Z
8) Odcinek 8: DP Pogalewo Wielkie – Pogalewo Małe (dawna DW 341) dł. 1,537 KL drogi Z

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentów SWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia, Przedmiaru robót, map sytuacyjnych oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego i wiedzą techniczną;
2) Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem wraz z wyniesieniem oznakowania tymczasowego w terenie;
3) Opracowanie Projektu stałej organizacji ruchu dla wyniesionych progów zwalniających, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem wraz z wykonaniem oznakowania stałego w terenie;
4) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót;
5) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu;
6) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych;
7) Opracowanie planu BIOZ (jeżeli jest wymagane).

4. Szczegółowy zakres robot dla części 1 zawiera Opis przedmiotu zamówienia i Przedmiar robót, stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI 1 zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium oceny:

l.p. Kryterium Waga – udział w ocenie
1. Cena (C) 60% = 60 pkt
2. Okres gwarancji (G) 40% = 40 pkt

1) Kryterium „Cena” (C)
Ocena w ramach kryterium będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 18 SWZ i podanej przez wykonawcę w Formularzu oferty.
Zamawiający na potrzeby oceny ofert będzie brał pod uwagę jako „Cenę” (C) łączną sumę ofertową.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena brutto najniższej z ocenianych ofert
Liczba punktów = …............................................................................... x 60
Cena brutto oferty badanej


2) Kryterium „Okres gwarancji” (G)
Ocena w ramach kryterium dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji i rękojmi.
Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:
Wykonawca, który zaoferował:
-okres gwarancji – co najmniej 36 miesiące (wymagane) otrzymuje: 0 pkt
-okres gwarancji – co najmniej 48 miesięcy otrzymuje: 20 pkt
-okres gwarancji – co najmniej 60 miesięcy otrzymuje: 40 pkt

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

-Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
-Jeżeli Wykonawca przedstawi okres gwarancji inny niż punktowane okresy gwarancji, to punkty będą przyznane za osiągnięcie pułapu punktowanych liczby miesięcy, tj. np. za 37 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą; np. za 49 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 punktów, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
-Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW: Kryterium Cena + Kryterium Okres Gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji drogowej pn. „Modernizacja dróg powiatowych w Powiacie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim”, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2) Przedmiotem zamówienia w części 2 jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Część 2 – pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim.
Zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawcą, związanych z realizacją przedmiotu umowy zawiera min.:
1) udział przy przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót przez Zamawiającego;
2) sprawowanie kontroli zgodności robót budowlanych z dokumentacją SWZ i zgłoszeniem i innymi decyzjami, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz Umową o realizację robót i harmonogramem robót;
3) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego (co najmniej 1 raz w miesiącu, lub częściej w zależności od potrzeb) i innych niezbędnych instytucji (w przypadku takiej konieczności);
4) kontrolowania terminowości wykonania robót w stosunku do harmonogramu robót i potwierdzania ich należytego wykonania w stosownych protokołach odbioru robót, np. sprawdzania zestawień wykonawcy zadania inwestycyjnego, wartości zakończonych i odebranych robót wraz z potwierdzeniem kwot do wypłaty;
5) składania comiesięcznych sprawozdań z postępu robót. W sprawozdaniu należy przedstawić szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku inwestycji oraz analizę zgodności postępu robót z harmonogramem;
6) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych prac i przekazywanie ich do użytkowania,
9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,
10) przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem,
11) udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót,
12) dokonanie odbiorów robót,
13) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż jeden raz dziennie oraz na każde żądanie Zamawiającego, a także w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych,
14) wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,
15) opiniowanie wniosków od wykonawcy robót budowlanych oraz ich przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu, w szczególności w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a także ustalania sposobu wykonania tych robót, w terminie 5 dni od złożenia przez wykonawcę zadania inwestycyjnego stosownego wniosku,
16) opracowywania opinii dotyczących ewentualnych wad wykonanych robót budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunięcia
17) prawo żądania od kierownika budowy lub kierownika robót wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
18) kontrolę jakości używanych materiałów łącznie z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
19) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w wykonanych robotach oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
20) dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu,
21) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązany jest do:
a) stwierdzenia gotowości do odbioru,
b) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru,
22) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
23) pobyt na terenie realizacji inwestycji w każdym przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba (nie rzadziej jednak niż raz dziennie) w okresie realizacji robót budowlanych oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
25) potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych,
26) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
27) udział w czynnościach przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
28) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy robót budowlanych przez cały okres budowy.
29) Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania obowiązków, których zakres został określony w niniejszej umowie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333), dokumentacją SWZ oraz przepisami BHP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI 2 zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium oceny:
1) Cena 100%
2) Ocena w ramach kryterium będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 18 SWZ i podanej przez wykonawcę w Formularzu oferty.
3) Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 100 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cena brutto najniższej z ocenianych ofert
Liczba punktów = …............................................................................... x 100
Cena brutto oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) dolności technicznej lub zawodowej:
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w poniżej przedstawionym zakresie:

DLA CZĘŚCI 1 – wykonanie robót budowlanych
a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane obejmującą swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda.
Wykonawca nie może sumować robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
W przypadku, gdy ww. zakres zadania budowlanego będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo zadanie budowlane, o którym mowa powyżej.
Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót na wezwanie Zamawiającego.
b) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę do pełnienia funkcji Kierownika robót, która:
-posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-posiada min. 5 - letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień,
-pełniła funkcję Kierownika robót/budowy przy realizacji minimum jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej, o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto, od rozpoczęcia robót do ich zakończenia na stanowisku Kierownika robót/budowy. Przez zakończenie robót należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
-należy do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego.
DLA CZĘŚCI 2 – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru
c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego, co najmniej jedną usługę pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru na inwestycji podobnej do będącej przedmiotem zamówienia o wartości min. 1.000.000,00 zł.

Wykonawca nie może sumować robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku usług na wezwanie Zamawiającego.

d) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru, która:
-posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień),
-pełniła funkcję Inspektora nadzoru przy realizacji minimum jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej, o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto, od rozpoczęcia robót do ich zakończenia na stanowisku Inspektora nadzoru. Przez zakończenie robót należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu,
-należy do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeśli nie wskaże danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ – załącznik nr 6 do SWZ;
b) Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów: oświadczenie Wykonawcy – na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 lit. c) SWZ – załącznik nr 7 do SWZ;
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 lit. b i c) SWZ – załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę Wykonawcy powinny składać się co najmniej następujące dokumenty (wskazane w Rozdziale 12 ust. 1 SWZ):
1) Formularz ofertowy dla wybranej części zamówienia (załącznik nr 1a lub 1b do SWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy wskazane w rozdziale 12 ust. 1 pkt 1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ);
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby wskazane w rozdziale 12 ust. 1 pkt 2 SWZ (załącznik nr 3 do SWZ, jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego wskazane w rozdziale 12 ust. 1 pkt 3 SWZ (załącznik nr 4 do SWZ, jeżeli dotyczy);
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (w przypadku gdy dotyczy);
6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień rozdziału 10 SWZ;
7) Potwierdzenie wpłaty wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed terminem składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) – DLA CZĘŚCI 1.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje data i godzina uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, wraz z ofertą, oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.
5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, musi ono spełniać następujące wymogi:
1) musi być wystawione na Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów;
2) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy pzp.
7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane w postępowaniu);
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla CZĘŚCI 2.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy – załączniku nr 9a i 9b do SWZ.
2. Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena (5 ofert z najniższą ceną, które nie podlegają odrzuceniu)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.