eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Blachownia › Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000932844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 6

1.5.2.) Miejscowość: Blachownia

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-290

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/3270376

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsblachownia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsblachownia.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af73a602-cfeb-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057534/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa produktów mleczarskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af73a602-cfeb-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7) Zamawiający zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach:.doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .xades, .sig.

8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
9) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
10) Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, wskazane w Rozdziale X ust. 4 niniejszej specyfikacji, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, w/w. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dom Pomocy Społecznej
ul. H. Sienkiewicza 6; 42-290 Blachownia
tel. 34/3270376
e-mail: sekretariat@dpsblachownia.pl

2) inspektor ochrony danych osobowych w DPS Blachownia - kontakt: dw_iod@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na jednostkach sektora finansów publicznych;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.226.12.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.
2. Zestawienie oraz szczegółowy opis artykułów mleczarskich zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo- cenowy, który jest jednocześnie załącznikiem do umowy.
3. Cechy dyskwalifikujące dla wszystkich artykułów spożywczych: nalot pleśni, objawy gnilne, uszkodzenia, zabrudzenia, przeterminowanie produktu, cechy fizyczne i organoleptyczne świadczące o przechowywaniu lub transportowaniu w niewłaściwych warunkach.
4. Artykuły mleczarskie będące przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać warunkom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HACCP lub systemu zgodnym z ISO 22000:2005, ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
5. Oferowane artykuły powinny odpowiadać standardowi jakościowemu – dobra jakość, świeże, nieprzeterminowane, spełniające wymogi higieniczno-sanitarne, w pojemnikach lub opakowaniach również o odpowiednich wymaganiach higieniczno-sanitarnych.
6. Każdy z produktów powinien być dostarczany w jego początkowym okresie przydatności do spożycia.
7. Dostarczane produkty mają być najwyższej jakości pod względem właściwości organoleptycznych i odżywczych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania towaru bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika. Nie dopuszcza się pozostawienia towaru bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15430000-1 - Tłuszcze jadalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

Cena – waga 100%

2 W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według wzoru:

Najniższa cena ofertowa brutto
Cena = -------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Cena badanej oferty

3 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów.
4 Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów z wszystkich ważnie złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
A. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
B. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
C. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
D. Zdolności technicznej lub zawodowej, na potwierdzenie czego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży, na wezwanie Zamawiającego, „Wykaz dostaw” (Załącznik nr 5 do SWZ), potwierdzający, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum dwie dostawy artykułów spożywczych podobnych do określonych w przedmiocie zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 złotych brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w rozdziale XIV SWZ w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy, polegające na:
a) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w tym ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zwiększeniu o 10% wartości umowy brutto, o ile stało się to niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostawy oraz prawidłowego funkcjonowania DPS na skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania o zamówienie,
c) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, na następujących zasadach:
a) Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym w którym nastąpiło złożenie wniosku wraz z kosztorysem. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
b) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z kosztorysem i uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika, porównanie ich wysokości oraz przedmiot i wartość dostaw podlegających waloryzacji.
c) Waloryzacja wynagrodzenia może zostać dokonana, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 1,5% w stosunku do wysokości tego wskaźnika
w kwartale zawarcia Umowy, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu cen poszczególnych produktów, jednak nie więcej niż o 12% wartości netto produktu, którego podwyżka dotyczy zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
d) Zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
e) W trakcie trwania Umowy dopuszczalna jest tylko jednokrotna waloryzacja.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
4. Strony niniejszej umowy zobowiązane są do każdorazowego złożenia pisemnej informacji drugiej stronie umowy zmiany dotyczącej siedziby, zmian organizacyjnych oraz wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na obowiązywanie niniejszej umowy, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.