eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pozna › Zaprojektowanie i wymiana d德igu osobowego w budynku po這穎nym przy ul. Opolskiej 58 w Poznani.

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-02-20

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wymiana d德igu osobowego w budynku po這穎nym
przy ul. Opolskiej 58 w Poznani.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZARZ. KOMUNALNYCH ZASOB紟 LOKALOWYCH SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302538131

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 57

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pozna

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Pozna

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zkzl.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wymiana d德igu osobowego w budynku po這穎nym
przy ul. Opolskiej 58 w Poznani.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-ff53c953-cfe7-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00211217

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-20

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wyst瘼uje limit obj皻o軼i plik闚 lub
spakowanych folder闚 w zakresie ca貫j oferty do ilo軼i 10 plik闚 lub spakowanych folder闚 przy maksymalnej wielko軼i pliku /
folderu 150 MB. W przypadku wi瘯szych plik闚 zaleca si ich spakowanie z podzia貫m na mniejsze paczki np. 150 MB ka盥a. Za
dat przekazania oferty lub wniosk闚 przyjmuje si dat ich przekazania w systemie poprzez klikni璚ie przycisku Z堯 ofert w
drugim kroku i wy鈍ietlaniu komunikatu, 瞠 oferta zosta豉 z這穎na. 2. Zgodnie z 11 ust. 2 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚
z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i
przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie Zamawiaj帷y zamieszcza wymagania dotycz帷e specyfikacji
po陰czenia, formatu przesy豉nych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za po鈔ednictwem
Platformy, tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o
nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna
przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f) Platforma dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
3. Zalecany format przesy豉nych danych, tj. plik闚 o wielko軼i do 75 MB: .pdf
4. Sporz康zanie i przekazywanie informacji musi by zgodne z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady
Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla
dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu udzielenie zam闚ienia publicznego lub
konkursie.
5. Za dat przekazania sk豉danych dokument闚, o鈍iadcze, wniosk闚 (innych ni wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w
post瘼owaniu), zawiadomie, zapyta oraz przekazywanie informacji uznaje si klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do
zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego. Komunikacja poprzez Wy郵ij
wiadomo嗆 umo磧iwia dodanie do tre軼i wysy豉nej wiadomo軼i plik闚 lub spakowanego katalogu (za陰cznik闚). Wyst瘼uje limit
obj皻o軼i plik闚 lub spakowanych folder闚 do ilo軼i 10 plik闚 lub spakowanych folder闚 przy maksymalnej sumarycznej wielko軼i
500 MB.
6. Wszelk korespondencj zwi您an z niniejszym post瘼owaniem nale篡 przekazywa za po鈔ednictwem Platformy.
7. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 komunikowania si z
wykonawcami za po鈔ednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl z tym zastrze瞠niem, i oferta, w tym
o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) i 2) SWZ mog zosta przekazane wy陰cznie za pomoc powy窺zej
Platformy.
8. Ofert, w tym o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, sporz康za si w j瞛yku polskim, pod rygorem
niewa積o軼i, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych, informujemy, 瞠:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zarz康 Komunalnych Zasob闚 Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki
57, 60-770 Pozna (dalej ZKZL), wpisany do Krajowego Rejestru S康owego pod nr 0000483352, NIP: 2090002942, Regon:
302538131. Administruj帷ym danymi jest Prezes Zarz康u Sp馧ki.
2. Do kontakt闚 w sprawie ochrony danych zosta powo豉ny Inspektor Ochrony Danych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa w toku
post瘼owania (do momentu podpisania umowy). Kontakt pisemny za pomoc poczty tradycyjnej na adres Sp馧ki lub e-mail:
iod@zkzl.poznan.pl.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach s przetwarzane w celu wype軟ienia obowi您k闚 prawnych ci捫帷ych na administratorze w
zwi您ku z przeprowadzeniem post瘼owania o udzielenia zam闚ienia na podstawie ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zam闚ie
publicznych (dalej: „Pzp”) oraz przepis闚 wykonawczych tj. Zarz康zenia nr 100 Prezesa Rady Ministr闚 z dn. 30.08.2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiaj帷ego dla jednostek administracji rz康owej oraz wskazania jednostek administracji
rz康owej zobowi您anych do nabywania zam闚ie od centralnego zamawiaj帷ego i w zwi您ku z art. 6 ust.1 lit. c RODO. W ramach
wype軟iania obowi您k闚 prawnych Administrator prowadzi zar闚no w imieniu w豉snym oraz w imieniu i na rzecz jednostek
administracji publicznej post瘼owania o udzielenie zam闚ienia na podstawie przepis闚 prawa. Przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby ww. post瘼owa mie軼i si w zakresie dzia豉lno軼i statutowej ZKZL i jest niezb璠ne, aby ZKZL m鏬 prawid這wo
wype軟ia na這穎ne na niego obowi您ki.
4. Dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o
udzielenie zam闚ienia w spos鏏 gwarantuj帷y nienaruszalno嗆. Je瞠li okres obowi您ywania umowy w sprawie zam闚ienia
publicznego przekracza 4 lata, Administrator, jako zamawiaj帷y, b璠zie przechowywa protok馧 post瘼owania z za陰cznikami przez
ca造 okres jej obowi您ywania. W przypadku zam闚ie wsp馧finansowanych ze 鈔odk闚 UE dane osobowe b璠 przetwarzane przez
okres, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporz康zenia nr 1303/2013.
5. Odbiorc danych osobowych mog by:
1) podmioty publiczne upowa積ione na podstawie obowi您uj帷ych przepis闚, w tym osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona
zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o przepisy Pzp;
2) podmioty 鈍iadcz帷e us逝gi informatyczne dzia豉j帷y na zlecenie Administratora jako Podmiot przetwarzaj帷y;
3) podmioty 鈍iadcz帷e us逝gi pocztowe, dzia豉j帷e na zlecenie Administratora;
4) podmioty 鈍iadcz帷e us逝gi prawne, dzia豉j帷e na zlecenie Administratora;
5) osoby upowa積ione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
6. W zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do:
1) dost瘼u do danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania Pani/Pana danych na podstawie art. 16 RODO;
3) 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
4) Je瞠li uznaj Pa雟two, 瞠 Pa雟twa dane s przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przys逝guje Pa雟twu prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).
7. Dane udost瘼nione przez Pani/Pana nie podlegaj profilowaniu, o kt鏎ym mowa w art. 22 RODO.
8. Administrator danych nie przekazuje ich do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej.
9. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach prawa.
Konsekwencj nieujawnienia danych b璠zie brak mo磧iwo軼i uczestniczenia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przys逝guje Pani/Panu:
1) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest obowi您ek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.201.13.2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zaprojektowanie i wykonanie nowego d德igu osobowego w budynku
po這穎nym przy ul. Opolskiej 58 w Poznaniu tzw. ,,NZOZ”, a w szczeg鏊no軼i:
1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-U篡tkowego (zwanego
dalej PFU): Projektu technicznego oraz innych dokument闚 i opracowa
wskazanych w tre軼i Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem warunk闚,
uzgodnie i pozwole, niezb璠nych do sporz康zenia Projektu technicznego
(zwanych dalej Pozwoleniami), a nadto sporz康zenie STWiOR, BIOZ,
Przedmiaru rob鏒 oraz Szczeg馧owego Kosztorysu Wykonawczego,
2) na podstawie Projektu technicznego, o kt鏎ym mowa w pkt 1 powy瞠j,
zg這szenie w豉軼iwemu organowi rozpocz璚ia rob鏒 budowlanych, w tym
uzyskanie za鈍iadczenia organu o braku sprzeciwu do prowadzenia rob鏒,
3) pe軟ienie czynno軼i nadzoru autorskiego nad realizacj rob鏒,
stanowi帷ych przedmiot Umowy w zakresie sporz康zonej w ramach Umowy
Dokumentacji (zwane dalej Nadzorem autorskim),
4) realizacja rob鏒 budowlanych na podstawie Dokumentacji wraz z
uzyskaniem dopuszczenia do eksploatacji i rejestracji platform dla os鏏
niepe軟osprawnych
w Urz璠zie Dozoru Technicznego, a ponadto wykonanie dokumentacji
powykonawczej, o kt鏎ej mowa w 8 ust. 5 pkt 4 lit. a Umowy (zwanej dalej
Dokumentacj Powykonawcz).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

71248000-8 - Nadz鏎 nad projektem idokumentacj

50750000-7 - Us逝gi wzakresie konserwacji wind

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45313000-4 - Instalowanie wind iruchomych schod闚

45313100-5 - Instalowanie wind

45223000-6 - Roboty budowlane wzakresie konstrukcji

45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

45000000-7 - Roboty budowlane

42416100-6 - Windy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 147 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi
kryteriami oceny ofert:
Lp. Opis kryterium oceny Waga kryterium
(%)
I. Cena brutto oferty 90%
II. Termin gwarancji 10%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a. wykaza, 瞠 zrealizowa (zako鎍zy), jako strona umowy, nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie zwi您ane z opracowaniem dokumentacji projektowej, kt鏎ej przedmiotem by remont lub przebudowa windy lub platformy dla os鏏 niepe軟osprawnych, o warto軼i nie mniejszej ni
6 000,00 PLN brutto,
b. wykaza, 瞠 zrealizowa (zako鎍zy), jako strona umowy, nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie zwi您ane z remontem lub przebudow windy lub platformy dla os鏏 niepe軟osprawnych, o warto軼i nie mniejszej ni 70 000,00 PLN brutto,
c. dysponowa w czasie trwania umowy co najmniej 1 osob mog帷 wykonywa samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacji w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: o鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnosz帷ym si do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz
w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8–10 ustawy Pzp - wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a. wykazu, 瞠 zrealizowa (zako鎍zy), jako strona umowy, nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie zwi您ane z opracowaniem dokumentacji projektowej, kt鏎ej przedmiotem by remont lub przebudowa windy lub platformy dla os鏏 niepe軟osprawnych, o warto軼i nie mniejszej ni
6 000,00 PLN brutto, wz鏎 wykazu stanowi Za陰cznik nr 6 do SWZ
b. wykazu, 瞠 zrealizowa (zako鎍zy), jako strona umowy, nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie zwi您ane z remontem lub przebudow windy lub platformy dla os鏏 niepe軟osprawnych, o warto軼i nie mniejszej ni 70 000,00 PLN brutto, wz鏎 wykazu stanowi Za陰cznik nr 6a do SWZ
c. o鈍iadczenia o dysponowaniu w czasie trwania umowy osob lub osobami mog帷ymi wykonywa samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

3. Ofert sporz康za si w j瞛yku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z za陰cznikiem nr 1 do SWZ.
WRAZ Z OFERT WYKONAWCA JEST ZOBOWI╴ANY ZΜ玆:
1) o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ – Za陰cznik nr 2 i nr 3 do SWZ,
2) zobowi您anie podmiotu trzeciego (Za陰cznik nr 4 do SWZ) oraz o鈍iadczenia podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ – za陰cznik nr 2 i nr 3 do SWZ (je瞠li dotyczy),
3) dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy),
4) dokument stwierdzaj帷y ustanowienie przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (je瞠li dotyczy),
5) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia o鈍iadczenie,
z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty / us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (w zakresie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale VI pkt 5 SWZ) – za陰cznik nr 5 do SWZ (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
a) o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w Rozdziale VIII SWZ sk豉da z ofert ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. O鈍iadczenie te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia,
b) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie,
z kt鏎ego wynika kt鏎e roboty wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. O鈍iadczenie nale篡 z這篡 wg wzoru, stanowi帷ego Za陰cznik nr 3 do SWZ,
3. Je瞠li zosta豉 wybrana oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y, przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, mo瞠 膨da kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem ich niewa積o軼i. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy
wymaga przedstawienia Zamawiaj帷emu okoliczno軼i uprawniaj帷ych do dokonania tej zmiany.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian postanowie zawartej Umowy w nast瘼uj帷ych przypadkach i na okre郵onych
warunkach:
1. gdy zachodz okoliczno軼i okre郵one w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 PZP,
2. dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wyst徙ienia si造 wy窺zej lub innych
okoliczno軼i, niele膨cych po stronie Wykonawcy, uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie.
W闚czas termin realizacji przedmiotu Umowy, na wniosek Wykonawcy, mo瞠 ulec wyd逝瞠niu o czas wyst瘼owania tych
okoliczno軼i oraz o czas niezb璠ny do usuni璚ia konsekwencji dzia豉nia powy窺zych okoliczno軼i.
3. W przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i skutkuj帷ych konieczno軼i zmiany Umowy z przyczyn, o kt鏎ych mowa w
niniejszym paragrafie Strona zobowi您ana jest do niezw這cznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony. Je瞠li
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 zaistnia貫 okoliczno軼i nie stanowi podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowi您any jest do
realizacji przedmiotu Umowy na warunkach zawartych w Umowie.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: ofert wraz z za陰cznikami nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem "Formularza do z這瞠nia oferty" dost瘼nego na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan Po wypa軟ieniu Formularza sk豉dania oferty lub wniosku i do陰czenia wszystkich wymaganych za陰cznik闚 nale篡 klikn望 przycisk "Przejd do podsumowania"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, zobowi您any b璠zie do wniesienia zabezpieczenia
nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 5% ceny brutto oferty
(z podatkiem VAT).
- Wykonawcom, a tak瞠 innemu podmiotowi, je瞠li ma lub mia interes w uzyskaniu zam闚ienia oraz poni鏀 lub mo瞠
ponie嗆 szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj帷ego przepis闚 ustawy, przys逝guj 鈔odki ochrony prawnej okre郵one szczeg馧owo w dziale IX ustawy PZP (art. 505–590 ustawy PZP).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.