eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki › NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PRALNICZEJ PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY DLA SP ZOZ OBORNIKI

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PRALNICZEJ PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
DLA SP ZOZ OBORNIKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@szpital.oborniki.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.oborniki.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Obornikach

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PRALNICZEJ PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
DLA SP ZOZ OBORNIKI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0046452e-cfcb-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00035779/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi pralniczej dla SP ZOZ w Obornikach na okres 24 m-cy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0046452e-cfcb-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej, na której udostępniane będą m.in. zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.bip.szpital.oborniki.info
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0046452e-cfcb-11ee-875e-a22221c84ba7

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania opisane w pkt X w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisane w pkt XXIII w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU/02/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pralniczej przez okres 24 miesięcy dla SP ZOZ Oborniki.
2. W zakres wykonywanej usługi wchodzą:
a) pranie odkażanie (dezynfekcja), wybielanie, prasowanie, maglowanie bielizny: oddziałowej, operacyjnej, noworodkowej i dziecięcej (białej, zielonej i kolorowej) z wyjątkiem odzieży ochronnej personelu wymagane jest prasowanie oraz innego asortymentu takiego jak: koce, poduszki, zasłony, materace, odzież ochronna i robocza oraz inny asortyment dotyczący prania mogący się pojawić w okresie obowiązywania umowy.
b) wykonywanie usług szwalniczych (naprawy rzeczy porwanych, odprutych kieszeni, uzupełnienie oderwanych guzików itd.),
c) odbiór brudnej bielizny z siedziby Zamawiającego w 3 dni robocze (poniedziałek, środa, piątek) - wzór formularza spisu asortymentu do prani stanowi załącznik Nr 1 do SWZ,
d) przywóz czystej bielizny do siedziby Zamawiającego jw.
f) Zamawiający określa przedmiot zamówienia w kilogramach w całym okresie obowiązywania umowy - załączniku Nr 2 do SWZ – Formularz cenowy,
g) Zamawiający na podstawie wykonania w roku 2023 podaje średnie ilości prania:
dziennie - ok. 150,00 kg
miesięcznie - ok. 4500,00 kg
rocznie - ok. 54000,00 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ZASADY OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena oferty - 80 % - max 80 pkt
2) Jakość usługi - 20 % - max 20 pkt, gdzie:
Sposób oceny ofert w zakresie „jakość usługi”, szczegółowy opis oceny w SWZ roz. XIV.
2. Ocenie wg podanych wyżej kryteriów zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.
3. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób :
a) Wykonawca oblicza cenę poprzez pomnożenie ceny jednostkowej netto x ilość sztuk i jest to wartość netto, następnie poda wartość brutto i jest to suma wartości netto i kwoty podatku VAT;
b) Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
-) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
-) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę;
c) Cena netto oferty zawiera całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy i obowiązuje do końca jej trwania;
d) Cena winna być określona z uwzględnieniem ewentualnych upustów oraz promocji jakie Wykonawca oferuje na cały okres trwania umowy;
e) Wykonawca określi wartość netto i brutto każdego Pakietu osobno.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp ( załącznik nr 4 do SWZ):
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.
2) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dokument wystawiony przez Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzający, że Wykonawca oraz pralnia w której wykonywane będą usługi spełnienia wymagania w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych, dla jednostek służby zdrowia tym samym spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 469). Spełnienie wymagań będzie weryfikowane przez Zamawiającego poprzez analizę przedłożonych dokumentów.
b) Referencje np. Instytutu Matki i Dziecka potwierdzające, że stosowane w pralni Wykonawcy środki do prania bielizny noworodkowo – dziecięcej są zgodne z obowiązującym prawem w tym zakresie.
c) Opinia PZH na środki używane do dezynfekcji i prania, które mają spełniać wymogi zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie (ustawa o produktach biobójczych i inne).
d) Zamawiający wymaga, aby pralnia posiadała najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji, Wykonawcy powinni posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością i środowiskiem, co najmniej w zakresie kompleksowych usług prania, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz renowacji i kompletowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia lub inny równoważny.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa :
a) Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
4) zdolność techniczna i zawodowa :
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (jest w trakcie realizacji), co najmniej 3 usługi z zakresu wykonywania usługi pralniczej dla jednostek zamkniętych tj. jednostek szpitalnych o wartości min. 300.000,00 zł wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (np. Referencje, opinie itp) – spis wg załącznika nr 6 do SWZ.
b) Potwierdzona aktualna opinia lub dokument równoważny wydany przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotycząca dopuszczenia do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.a. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
2.a. zaświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 190 ust1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem
3.a. zaświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 usta.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.b. dokument wystawiony przez Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzający, że Wykonawca oraz pralnia w której wykonywane będą usługi spełnienia wymagania w zakresie warunków higieniczno- sanitarnych, dla jednostek służby zdrowia tym samym spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 469).
2.b. Referencje np. Instytutu Matki i Dziecka potwierdzające, że stosowane w pralni Wykonawcy środki do prania bielizny noworodkowo – dziecięcej są zgodne z obowiązującym prawem w tym zakresie.
3.b. Opinia PZH na środki używane do dezynfekcji i prania, które mają spełniać wymogi zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie (ustawa o produktach biobójczych i inne).
4.b Wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością i środowiskiem w pralni, co najmniej w zakresie kompleksowych usług prania, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz renowacji i kompletowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia lub inny równoważny.
5.b. Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
6.b. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (jest w trakcie realizacji), co najmniej 3 usługi z zakresu wykonywania usługi pralniczej dla jednostek zamkniętych tj. jednostek szpitalnych o wartości min. 300.000,00 zł wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (np. Referencje, opinie itp) – spis wg załącznika nr 6 do SWZ.
7.b. Potwierdzona aktualna opinia lub dokument równoważny wydany przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotycząca dopuszczenia do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

f.1. Zaakceptowany wzór umowy głównej – według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ.
f.2. Zaakceptowany wzór umowy najmu – według wzoru stanowiącego zał. nr 5.1 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli Wykonawca nie złoży PRZEDMIOTOWYCH środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
a) Formularz oferty – wygenerowany na Platformie e-Zamówienia
b) Formularz cenowy – według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia – według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SWZ;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SWZ; e) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnym.
f) PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:
f.1. Zaakceptowany wzór umowy głównej – według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ.
f.2. Zaakceptowany wzór umowy najmu – według wzoru stanowiącego zał. nr 5.1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZANE DO UMOWY
1. Szczegółowe warunki i ustalenia zawarte są we wzorze umowy - stanowiącym załącznik Nr 5 i Nr 5.1.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 308 ustawy Pzp.
3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.
4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnych ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulacją współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0046452e-cfcb-11ee-875e-a22221c84ba7

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.