eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzesko › Modernizacja (przebudowa) konstrukcji i pokrycia dachowego w PSP Nr 1 w Brzesku.Ogłoszenie z dnia 2022-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja (przebudowa) konstrukcji i pokrycia dachowego w PSP Nr 1 w Brzesku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368049580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bartosza Głowackiego 57

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 68 63 290

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola1.brzesko@brzesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psp1.brzesko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://psp1.brzesko.pl/profil-nabywcy/zamowienia-powyzej-30-tys-euro

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja (przebudowa) konstrukcji i pokrycia dachowego w PSP Nr 1 w Brzesku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-741d5b7f-c9e4-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00210424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00140084/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzesku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00145135/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PSP1.26.2.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 276115,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji (przebudowie) konstrukcji i pokrycia dachowego w PSP Nr 1 w Brzesku.

2. Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) Demontaż pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową, obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.
b) Demontaż łacenia oraz wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby.
c) Obudowa blachą kominów powyżej powierzchni dachu oraz wyprowadzenie bocznych otworów wentylacyjnych na kominach i obsadzenie kratek wentylacyjnych.
d) Wymiana wyłazów dachowych.
e) Zamocowanie folii paroizolacyjnej oraz montaż kontr łat i łat.
f) Montaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, barierami śniegowymi oraz rynnami i rurami spustowymi.
g) Montaż oraz badania i pomiary instalacji odgromowej.

Elementy z rozbiórki dachu, takie jak: blachy, elementy drewniane - składowane w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Zamawiający określa kolor pokrycia dachowego, ścian kominów, rynien - w kolorze zbliżonym do RAL 3011.

3. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja techniczna (projektowa) - załącznik do SWZ,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik do SWZ,
c) Przedmiary robót z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 374881,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 617216,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 374881,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Blacharskie i Remontowo - Budowlane Jerzy Biel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8691291776

7.3.3) Ulica: Gnojnik nr 454

7.3.4) Miejscowość: Gnojnik

7.3.5) Kod pocztowy: 32-864

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 374881,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.