eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Świadczenie usług transportu sanitarnegoOgłoszenie z dnia 2023-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług transportu sanitarnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320481747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Gryfino

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.8.) Numer faksu: 519389119

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-gryfino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-gryfino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu sanitarnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9900805-c433-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141302

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZG.ZP.04.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 332428,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie transportu pacjentów w pozycji siedzącej i/lub leżącej z zespołem podstawowym na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 125325,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie transportu pacjentów w pozycji siedzącej i/lub leżącej z zespołem specjalistycznym na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 67483,07 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie transportu krwi, materiałów biologicznych, dokumentacji medycznej
i wyników badań na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 139620,13 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w części 1 podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP, z uwagi na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 124 410,00 zł brutto.
W związku z tym, iż oferta złożona za cenę 357 084,00 zł brutto, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz z uwagi na fakt, iż Zamawiający obecnie nie ma możliwości finansowych na zwiększenie kwoty do ceny złożonej oferty, zmuszony jest unieważnić przedmiotową część.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w części 2 podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy PZP, z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty. Do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 09:00, tj. do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w części 3 podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP, z uwagi na to, iż oferta złożona przez Wykonawcę Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lidia Karpierz – MEDITRANS z siedzibą w Gryfinie została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 2 pkt b, z uwagi na brak spełnienia warunków udziału w postępowania, a także cena kolejnej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 138 600,00 zł brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.