eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Świadczenie usług transportu sanitarnegoOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportu sanitarnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320481747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Gryfino

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.8.) Numer faksu: 519389119

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-gryfino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-gryfino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu sanitarnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9900805-c433-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy Zamawiającego https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino
2. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
3. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą
w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.
2. Wykonawca do założenia konta w systemie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub e-dowodu.
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy, dostępny na Platformie w zakładce
„e-learning”, znajdującej się na pionowym pasku Menu po lewej stronie ekranu.
4. W zakładce „e-learning” znajdują się także instrukcja obsługi Platformy (Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP) oraz filmy instruktażowe – prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Platformy (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). W zakładce „weryfikacja oprogramowania do podpisu” Wykonawca ma możliwość złożenia testowego (próbnego) podpisu elektronicznego, służącego sprawdzeniu poprawności skonfigurowania komputera Wykonawcy w tym zakresie.
5. Korzystanie z Platformy możliwe jest na dwa sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
6. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy.
8. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Zamawiający wskazuje format .pdf jako zalecany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest:
Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. ul. Parkowa 5; 74-100 Gryfino tel. 519 096 707
email: sekretariat@szpital-gryfino.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Inspektor Danych Osobowych Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 39; 74-100 Gryfino, tel. 519 389 151, email: iod@szpitalgryfino.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.
4. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan zobowiązana / zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w pkt. 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
1) pracownicy merytoryczni;
2) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
3) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne;
4) podmioty świadczące obsługę prawną;
5) podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki;
6) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
7) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana / zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZG.ZP.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie transportu pacjentów w pozycji siedzącej i/lub leżącej z zespołem podstawowym na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla każdej części Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – waga kryterium (WC) 60 %
Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena
------------------------------------------ x 100 pkt
cena zaoferowana w badanej ofercie

Liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PC = C x WC, gdzie
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w poszczególnych częściach w kryterium „cena”
C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”
WC – waga kryterium „cena”
Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
2) Czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług (U) – waga kryterium (Wu) 40%
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę czasu przystąpienia do zleconych usług w następujący sposób:
1) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie od 76 minut do 90 minut od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 0 pkt;
2) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie od 51 minut do 75 minut od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 25 pkt;
3) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie od 26 minut do 50 minut od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 50 pkt;
4) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie do 25 od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 100 pkt.
Liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „okres gwarancji” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PU = U x WU, gdzie
PU – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w poszczególnych częściach
w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”
U – liczba punktów przyznana w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”
WU– waga w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”.
Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług wskazany przez Zamawiającego, tj. od 76 minut do 90 minut. Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje wydłużenie okresu czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług o inne okresy czasu (progi) niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do najbliższego progu w dół, np. w razie zaoferowania wydłużenia czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług powyżej 90 minut, Zamawiający przyzna 0 pkt.
Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punktów,
z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.
3. Całkowita liczba punktów przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = (PC )+ (PU), gdzie
P – całkowita liczba punktów przyznana danej ofercie,
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”,
PU – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”,
4. Za ofertę najkorzystniejszą w poszczególnych częściach będzie uważana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Najwyższą liczbę punktów przyznanych ofercie wg powyższych kryteriów jest 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie transportu pacjentów w pozycji siedzącej i/lub leżącej z zespołem specjalistycznym na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla każdej części Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – waga kryterium (WC) 60 %
Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena
------------------------------------------ x 100 pkt
cena zaoferowana w badanej ofercie

Liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PC = C x WC, gdzie
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w poszczególnych częściach w kryterium „cena”
C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”
WC – waga kryterium „cena”
Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
2) Czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług (U) – waga kryterium (Wu) 40%
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę czasu przystąpienia do zleconych usług w następujący sposób:
1) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie od 76 minut do 90 minut od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 0 pkt;
2) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie od 51 minut do 75 minut od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 25 pkt;
3) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie od 26 minut do 50 minut od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 50 pkt;
4) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie do 25 od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 100 pkt.
Liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „okres gwarancji” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PU = U x WU, gdzie
PU – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w poszczególnych częściach
w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”
U – liczba punktów przyznana w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”
WU– waga w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”.
Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług wskazany przez Zamawiającego, tj. od 76 minut do 90 minut. Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje wydłużenie okresu czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług o inne okresy czasu (progi) niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do najbliższego progu w dół, np. w razie zaoferowania wydłużenia czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług powyżej 90 minut, Zamawiający przyzna 0 pkt.
Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punktów,
z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.
3. Całkowita liczba punktów przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = (PC )+ (PU), gdzie
P – całkowita liczba punktów przyznana danej ofercie,
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”,
PU – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”,
4. Za ofertę najkorzystniejszą w poszczególnych częściach będzie uważana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Najwyższą liczbę punktów przyznanych ofercie wg powyższych kryteriów jest 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie transportu krwi, materiałów biologicznych, dokumentacji medycznej
i wyników badań na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla każdej części Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – waga kryterium (WC) 60 %
Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena
------------------------------------------ x 100 pkt
cena zaoferowana w badanej ofercie

Liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PC = C x WC, gdzie
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w poszczególnych częściach w kryterium „cena”
C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”
WC – waga kryterium „cena”
Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
2) Czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług (U) – waga kryterium (Wu) 40%
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę czasu przystąpienia do zleconych usług w następujący sposób:
1) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie od 76 minut do 90 minut od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 0 pkt;
2) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie od 51 minut do 75 minut od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 25 pkt;
3) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie od 26 minut do 50 minut od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 50 pkt;
4) jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi w terminie do 25 od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 100 pkt.
Liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „okres gwarancji” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PU = U x WU, gdzie
PU – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w poszczególnych częściach
w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”
U – liczba punktów przyznana w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”
WU– waga w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”.
Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług wskazany przez Zamawiającego, tj. od 76 minut do 90 minut. Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje wydłużenie okresu czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług o inne okresy czasu (progi) niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do najbliższego progu w dół, np. w razie zaoferowania wydłużenia czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług powyżej 90 minut, Zamawiający przyzna 0 pkt.
Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punktów,
z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.
3. Całkowita liczba punktów przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = (PC )+ (PU), gdzie
P – całkowita liczba punktów przyznana danej ofercie,
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”,
PU – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług”,
4. Za ofertę najkorzystniejszą w poszczególnych częściach będzie uważana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Najwyższą liczbę punktów przyznanych ofercie wg powyższych kryteriów jest 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do wykonywania zleconych usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca, składając ofertę wykaże spełnianie poniższych warunków dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – dla każdej z trzech części:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest zarejestrowany jako podmiot leczniczy w zakresie transportu sanitarnego, tj. wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – dla każdej z trzech części:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 50 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – dla każdej z trzech części:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie i prawidłowo ukończył, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usługi transportu sanitarnego o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł rocznie.
W sytuacji, gdy ww. zakres usług będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo usługę niezbędną do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
2. Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku udziału
w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość
w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania uznaje się datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XX SWZ dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia o aktualności informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. jest zarejestrowany jako podmiot leczniczy w zakresie transportu sanitarnego, tj. wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu.
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, np. odpis lub zaświadczenie o wpisie do ww. rejestru (na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
c) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości co najmniej 50 000,00 zł.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 2 SWZ.
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów,
5) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdziału XIX pkt 3 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 1 (wzór zobowiązania – załącznik nr 5 do SWZ);
6) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznik nr 3 do SWZ);
7) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznik nr 4 do SWZ);
8) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru – załącznik nr 6 do SWZ);
9) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wg wzoru – załącznik nr 10 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
2. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo / a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie te osoby.
5. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonego podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
2. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczeń na wierzytelnościach wynikających z niniejszej umowy. Powyższe zastrzeżenie, do spraw związanych z realizacją umowy, dotyczy również ustanowienia przez Wykonawcę zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów z zakresie zarządzania płynnością.
3. Czynności dokonane niezgodnie z ust. 1 będą uznane za nieważne względem Zamawiającego i mogą stanowić podstawę dla Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. W postępowaniu, obok podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazanych w ustawie PZP, zastosowanie mają również obligatoryjne podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.