eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Wymiana dźwigu osobowego w budynku Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze wraz z dostosowaniem dźwigu i szybu do obowiązujących przepisówOgłoszenie z dnia 2023-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wymiana dźwigu osobowego w budynku Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze wraz z dostosowaniem dźwigu i szybu do obowiązujących przepisów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 231139207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Janusza Korczaka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dcro.org.ol

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcro.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/741079

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana dźwigu osobowego w budynku Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze wraz z dostosowaniem dźwigu i szybu do obowiązujących przepisów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81f56c7a-c71c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00209868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142938

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DI-Z.26.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 425601,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w budynku Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. przy ul. Janusza Korczaka 1 (Pawilon 1A) w Kamiennej Górze wraz z dostosowaniem dźwigu i szybu do obowiązujących przepisów.
Zakres prac obejmuje:
1) Opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej;
2) Uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień umożliwiających wykonanie robót;
3) Zapewnienie kompetentnego kierownictwa budowy
4) Demontaż istniejącego dźwigu wraz z wywozem i utylizacją;
5) Wykonanie robót budowlanych;
6) Dostawa i montaż nowego dźwigu windy wraz z wyposażeniem;
7) Zainstalowanie klapy dymowej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji SSP
8) Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych, uruchomienie zainstalowanych urządzeń oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji/zezwoleń umożliwiających użytkowanie i eksploatację dźwigu windy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, eksploatacyjnej i gwarancyjnej;
10) Instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i bieżącej eksploatacji urządzenia;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Części II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

42521000-4 - Urządzenia do odprowadzania dymu

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45313100-5 - Instalowanie wind

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 420797,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 622134,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 420797,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Winda-Warszawa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 010597881

7.3.3) Ulica: ul. Surowieckiego 12

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-784

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 420797,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.