eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr.L udwika Błażka w Inowrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092358780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 97

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 525 3545587

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@szpitalino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszozino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dce91ffd-cf21-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_inowroclaw
2) Wszystkie dokumenty i oświadczenia, oraz informacje przekazywania ich opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformyzakupowej.pl https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
3) Sposób rejestracji znajduje się na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 1GB przy max ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.
5) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików PDF.
7) Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: .pdf.
8) Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.
9) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
10) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce: „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
11)W przypadku problemów technicznych w związku z przekazywaniem dokumentów na platformę zakupową Open Nexus należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta pod adresem CWK@platformazakupowa.pl , tel. 22 101 02 02

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu (kod pocztowy: 88-100) przy ul. Poznańskiej 97, reprezentowany przez Dyrektora dr. n. med. Eligiusza Patalasa (tel. 52 35 45 320), adres e-mail: sekr.nacz@szpitalino.pl
2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu pełni Pani mgr Agnieszka Sztuwe, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych telefonicznie pod numerem telefonu: 52 35 45 273, elektroniczne pod adresem e-mail: iodo@szpitalino.pl lub pisemnie na adres siedziby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2194 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: M-3/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę leków cytostatycznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie do 02.08.2024 r. od dnia podpisania umowy.
2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesięcy może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,
4) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 4 częściach
5) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
6) Każda część zamówienia określona będzie dalej w SWZ – mianem od Pakietu Nr 1 do Nr 4.
7) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
8) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33600000-6
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,
10) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
11) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 6 miesięcy
b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.
9) Termin realizacji bieżącego zamówienia – maksymalnie do 24 godzin od chwili złożenia
zamówienia dostawa na cito w ciągu 12 godzin od zgłoszenia zamówienia
UWAGA!!
 W przypadku, gdy dany lek został wycofany z oferty producenta, producent
zakończył jego produkcję, lub wygasła rejestracja leku, Zamawiający informuje,
iż nie należy wyceniać leku z przedmiotowej pozycji i do oferty dołączyć
oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji danego leku. W przypadku
przejściowego braku leku należy podać jego ostatnio obowiązującą cenę i
zaznaczyć, że jest to chwilowy brak produkcji . W przypadku jeśli jest to możliwe
podać w ofercie odpowiednik tego leku.
10) Zaoferowane leki cytostatyczne muszą być zgodne z Katalogiem leków refundowanych
w chemioterapii i programach lekowych - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia
wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r.o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. Nr 122,poz. 696 z późn. zm.)
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość elastycznego wyboru dawek w zakresie opisanym w
załączniku nr 2 do SWZ
12) Wykonawca, który będzie dostarczał leki musi zapewnić dostawy zgodnie wymaganiami dla
cytostatyków tj. z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej określonej Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
(Dz.U.Nr 144 poz. 1216 z dnia 22 września 2002r. oraz na podstawie art. 79 ustawy z dnia
06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne z późn. zm.
13) Zamawiający wymaga, aby na każdej fakturze VAT z lekami cytotoksycznymi, Sprzedawca
zamieścił kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN danego produktu
14) Wykonawca, który będzie dostarczał leki cytostatyczne zapewni dostawy gwarantujące
bezpieczeństwo w transporcie (opakowania muszą być oklejone żółtą taśmą z napisem
„Uwaga leki cytostatyczne”)
15) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

2024/2025

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 100%
Razem 100%
1). Punkty za kryterium - CENĘ
Punkty za kryterium - CENĘ
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę leków cytostatycznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie do 02.08.2024 r. od dnia podpisania umowy.
2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesięcy może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,
4) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 4 częściach
5) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
6) Każda część zamówienia określona będzie dalej w SWZ – mianem od Pakietu Nr 1 do Nr 4.
7) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
8) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33600000-6
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,
10) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
11) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 6 miesięcy
b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.
9) Termin realizacji bieżącego zamówienia – maksymalnie do 24 godzin od chwili złożenia
zamówienia dostawa na cito w ciągu 12 godzin od zgłoszenia zamówienia
UWAGA!!
 W przypadku, gdy dany lek został wycofany z oferty producenta, producent
zakończył jego produkcję, lub wygasła rejestracja leku, Zamawiający informuje,
iż nie należy wyceniać leku z przedmiotowej pozycji i do oferty dołączyć
oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji danego leku. W przypadku
przejściowego braku leku należy podać jego ostatnio obowiązującą cenę i
zaznaczyć, że jest to chwilowy brak produkcji . W przypadku jeśli jest to możliwe
podać w ofercie odpowiednik tego leku.
10) Zaoferowane leki cytostatyczne muszą być zgodne z Katalogiem leków refundowanych
w chemioterapii i programach lekowych - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia
wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r.o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. Nr 122,poz. 696 z późn. zm.)
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość elastycznego wyboru dawek w zakresie opisanym w
załączniku nr 2 do SWZ
12) Wykonawca, który będzie dostarczał leki musi zapewnić dostawy zgodnie wymaganiami dla
cytostatyków tj. z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej określonej Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
(Dz.U.Nr 144 poz. 1216 z dnia 22 września 2002r. oraz na podstawie art. 79 ustawy z dnia
06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne z późn. zm.
13) Zamawiający wymaga, aby na każdej fakturze VAT z lekami cytotoksycznymi, Sprzedawca
zamieścił kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN danego produktu
14) Wykonawca, który będzie dostarczał leki cytostatyczne zapewni dostawy gwarantujące
bezpieczeństwo w transporcie (opakowania muszą być oklejone żółtą taśmą z napisem
„Uwaga leki cytostatyczne”)
15) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

2024/2025

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 100%
Razem 100%
1). Punkty za kryterium - CENĘ
Punkty za kryterium - CENĘ
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę leków cytostatycznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie do 02.08.2024 r. od dnia podpisania umowy.
2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesięcy może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,
4) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 4 częściach
5) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
6) Każda część zamówienia określona będzie dalej w SWZ – mianem od Pakietu Nr 1 do Nr 4.
7) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
8) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33600000-6
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,
10) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
11) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 6 miesięcy
b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.
9) Termin realizacji bieżącego zamówienia – maksymalnie do 24 godzin od chwili złożenia
zamówienia dostawa na cito w ciągu 12 godzin od zgłoszenia zamówienia
UWAGA!!
 W przypadku, gdy dany lek został wycofany z oferty producenta, producent
zakończył jego produkcję, lub wygasła rejestracja leku, Zamawiający informuje,
iż nie należy wyceniać leku z przedmiotowej pozycji i do oferty dołączyć
oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji danego leku. W przypadku
przejściowego braku leku należy podać jego ostatnio obowiązującą cenę i
zaznaczyć, że jest to chwilowy brak produkcji . W przypadku jeśli jest to możliwe
podać w ofercie odpowiednik tego leku.
10) Zaoferowane leki cytostatyczne muszą być zgodne z Katalogiem leków refundowanych
w chemioterapii i programach lekowych - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia
wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r.o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. Nr 122,poz. 696 z późn. zm.)
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość elastycznego wyboru dawek w zakresie opisanym w
załączniku nr 2 do SWZ
12) Wykonawca, który będzie dostarczał leki musi zapewnić dostawy zgodnie wymaganiami dla
cytostatyków tj. z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej określonej Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
(Dz.U.Nr 144 poz. 1216 z dnia 22 września 2002r. oraz na podstawie art. 79 ustawy z dnia
06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne z późn. zm.
13) Zamawiający wymaga, aby na każdej fakturze VAT z lekami cytotoksycznymi, Sprzedawca
zamieścił kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN danego produktu
14) Wykonawca, który będzie dostarczał leki cytostatyczne zapewni dostawy gwarantujące
bezpieczeństwo w transporcie (opakowania muszą być oklejone żółtą taśmą z napisem
„Uwaga leki cytostatyczne”)
15) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

2024/2025

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 100%
Razem 100%
1). Punkty za kryterium - CENĘ
Punkty za kryterium - CENĘ
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę leków cytostatycznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie do 02.08.2024 r. od dnia podpisania umowy.
2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesięcy może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,
4) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 4 częściach
5) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
6) Każda część zamówienia określona będzie dalej w SWZ – mianem od Pakietu Nr 1 do Nr 4.
7) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
8) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33600000-6
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,
10) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
11) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 6 miesięcy
b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.
9) Termin realizacji bieżącego zamówienia – maksymalnie do 24 godzin od chwili złożenia
zamówienia dostawa na cito w ciągu 12 godzin od zgłoszenia zamówienia
UWAGA!!
 W przypadku, gdy dany lek został wycofany z oferty producenta, producent
zakończył jego produkcję, lub wygasła rejestracja leku, Zamawiający informuje,
iż nie należy wyceniać leku z przedmiotowej pozycji i do oferty dołączyć
oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji danego leku. W przypadku
przejściowego braku leku należy podać jego ostatnio obowiązującą cenę i
zaznaczyć, że jest to chwilowy brak produkcji . W przypadku jeśli jest to możliwe
podać w ofercie odpowiednik tego leku.
10) Zaoferowane leki cytostatyczne muszą być zgodne z Katalogiem leków refundowanych
w chemioterapii i programach lekowych - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia
wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r.o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. Nr 122,poz. 696 z późn. zm.)
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość elastycznego wyboru dawek w zakresie opisanym w
załączniku nr 2 do SWZ
12) Wykonawca, który będzie dostarczał leki musi zapewnić dostawy zgodnie wymaganiami dla
cytostatyków tj. z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej określonej Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
(Dz.U.Nr 144 poz. 1216 z dnia 22 września 2002r. oraz na podstawie art. 79 ustawy z dnia
06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne z późn. zm.
13) Zamawiający wymaga, aby na każdej fakturze VAT z lekami cytotoksycznymi, Sprzedawca
zamieścił kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN danego produktu
14) Wykonawca, który będzie dostarczał leki cytostatyczne zapewni dostawy gwarantujące
bezpieczeństwo w transporcie (opakowania muszą być oklejone żółtą taśmą z napisem
„Uwaga leki cytostatyczne”)
15) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

2024/2025

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 100%
Razem 100%
1). Punkty za kryterium - CENĘ
Punkty za kryterium - CENĘ
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy produktów leczniczych (leków), w tym minimum jedna o wartości:
200 000.00 zł dla Pakietu Nr 1
55 000.00 zł dla Pakietu Nr 3
20 000.00 zł dla Pakietu Nr 2
10 000.00 zł dla Pakietu Nr 4

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (w tym minimum jedna o wartości:
200 000.00 zł dla Pakietu Nr 1
50 000.00 zł dla Pakietu Nr 3
20 000.00 zł dla Pakietu Nr 2
10 000.00 zł dla Pakietu Nr 4
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenie o terminie ważności przedmiotu zamówienia (minimum 6 miesięcy)
2) aktualne karty charakterystyki dla każdej substancji niebezpiecznej, jeśli charakterystyka ulegnie zmianie w czasie trwania umowy to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualna do Zamawiającego.
4) oświadczenie o terminie ważności oferowanych leków (Wykonawca gwarantuje, że w dniu
dostawy leków do Zamawiającego pozostawał będzie ich termin ważności, nie krótszy niż 2/3
terminu określonego przez Producenta)
3) świadectwa rejestracji/dopuszczenia do obrotu oferowanych leków cytostatycznych zgodnie z wymogami określonymi ustawą Prawo farmaceutyczne ustawą z dnia 06.09.2001r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271). (w formie oświadczenia o posiadaniu świadectw rejestracji dopuszczających do obrotu oferowane leki i udostępnieniu ich na wezwanie zamawiającego podczas badania ofert.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych śr. dowodowych.
4. Termin wykonania zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
3 000.00 zł dla Pakietu Nr 1
300.00 zł dla Pakietu Nr 2
800.00 zł dla Pakietu Nr 3
160.00 zł dla Pakietu Nr 4
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 30.03.2024 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank PKO BP, numer rachunku 43 1020 1462 0000 7302 0358 9496. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy mogą zostać wprowadzone w myśl art. 455 Prawa Zamówień Publicznych i wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany te dotyczyć mogą:
a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
c) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
d) zmiany stawek podatku VAT,
e) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
g) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, zostanie zmieniona tylko wartość podatku VAT
oraz wartość brutto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.