eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa sprzątania pomieszczeń Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu - oddział w Ostrowie Wielkopolskim, oddział w Pile oraz oddział w Lesznie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania pomieszczeń Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu – oddział w Ostrowie Wielkopolskim, oddział w Pile oraz oddział w Lesznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000870445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marcelińska 90

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-324

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61 6284000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@poznan.pip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poznan.pip.gov.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania pomieszczeń Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu – oddział w Ostrowie Wielkopolskim, oddział w Pile oraz oddział w Lesznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11e1f033-cbdb-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00208911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11e1f033-cbdb-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu) za pomocą poczty elektronicznej na adres kancelaria@poznan.pip.gov.pl Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu) za pomocą poczty elektronicznej na adres kancelaria@poznan.pip.gov.pl Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
W korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem sprawy określonym w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu z siedzibą: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, tel. 61/628 40 00,
▪ administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@poznan.pip.gov.pl;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer postępowania PZ-POR-A.213.4.2.2024, oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie umowy.
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;*
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; str. 24
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ-POR-A.213.4.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń siedziby oddziału OIP w Ostrowie Wlkp. przez okres 12 miesięcy i 23 dni, począwszy od 8 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r.
Lokalizacja obiektu: ul. Grabowska 29, 63-400 Ostrów Wlkp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

33711900-6 - Mydło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-08 do 2025-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń siedziby oddziału OIP w Pile, przez okres 13 miesięcy począwszy od 1 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. Lokalizacja obiektu: ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

33711900-6 - Mydło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń siedziby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oddział w Lesznie przez okres 12 miesięcy począwszy od 01 października 2024 r. do 30 września 2025 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

33711900-6 - Mydło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-10-01 do 2025-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli posiada aktualną na dzień złożenia ofert opłaconą polisę OC
• Dla części I - na sumę gwarancyjną nie niższą niż 60.000,00 PLN;
• Dla części II - na sumę gwarancyjną nie niższą niż 60.000,00 PLN;
• Dla części III - na sumę gwarancyjną nie niższą niż 60.000,00 PLN;
Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale IX SWZ.
Wykonawca spełni warunek jeżeli: posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług utrzymania czystości tj. należycie realizował lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, trwającą co najmniej przez okres 12 miesięcy o wartości wykonywanej usługi co najmniej: dla Części nr 1 – 40 000,00 zł brutto, dla Części nr 2 – 55 000,00 zł brutto, oraz dla Części nr 3 – 55 000,00 zł brutto oraz przedstawi dowód określający czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, na podstawie 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP
2. oświadczenie wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania art 7 ust 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do złożenia wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że te wykazane usługi zostały wykonane należycie.
a) dla Części 1 - Wykaz musi zawierać co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (co najmniej 2 usługi codziennego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach lub obiektach użyteczności publicznej, w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto potwierdzone dowodami na należyte wykonanie).
b) dla Części 2 - Wykaz musi zawierać co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (co najmniej 2 usługi codziennego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach lub obiektach użyteczności publicznej, w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości co najmniej 55 000,00 zł brutto potwierdzone dowodami na należyte wykonanie).
c) dla Części 3 - Wykaz musi zawierać co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (co najmniej 2 usługi codziennego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach lub obiektach użyteczności publicznej, w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości co najmniej 55 000,00 zł brutto potwierdzone dowodami na należyte wykonanie).
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnej na dzień złożenia kopii opłaconej polisy OC.
• Dla części I - Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 60.000,00 PLN;
• Dla części II - Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 60.000,00 PLN;
• Dla części III - Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 60.000,00 PLN;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
- zobowiązanie do udostępnianie zasobów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- Część 1 – 618,00 zł brutto,
- Część 2 – 788,00 zł brutto,
- Część 3 – 786,00 zł brutto,
Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 09 1010 1469 0005 1813 9120 1000.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji/poręczenia, z treści tej gwarancji/poręczenia powinno wynikać:
- nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwota gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert,
- bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia powinno zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
(każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębne oświadczenie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do wykonywania działalności.
W przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór wg Załącznika nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić w okolicznościach, o których mowa w
art. 454 i art. 455 ust.PZP. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie, w stosunku do treści oferty, dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego oraz terminu płatności i terminu realizacji Umowy:
-zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
-zmiany miejsca świadczenia usługi w przypadku zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w przypadku:
-zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym, przy zachowaniu stałej ceny netto,
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - począwszy od dnia wejścia nowej minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę w 2025 r.
-zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
-zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
-W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów przedmiotu umowy, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Waloryzacja dotyczyć będzie jedynie kosztów pozapłacowych, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS, po jego publikacji, począwszy od stycznia 2025 r.- proporcjonalnie do wzrostu wysokości wskaźnika cen z zastrzeżeniem, że:
-Strony będą uprawnione do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wartość ogłoszonego wskaźnika Prezesa GUS będzie wskazywała na wzrost lub spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej 5 punkty procentowe w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku,
-maksymalna łączna wartość wzrostu lub obniżenia wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa wyżej, to 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz nie może dotyczyć wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku;
-Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej, po dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w
ust. 2 pkt 1-4 niniejszego paragrafu. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:
-przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;
-wykazanie wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.