eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi P這ck › 安iadczenie us逝gi Security Operation Center (SOC) dla Wojew鏚zkiego Szpitala Zespolonego w P這cku

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-02-19


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi Security Operation Center (SOC) dla Wojew鏚zkiego Szpitala Zespolonego w P這cku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: WOJEW笈ZKI SZPITAL ZESPOLONY W PΜCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650070

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Medyczna 19

1.5.2.) Miejscowo嗆: P這ck

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - P這cki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 24 364 63 23

1.5.8.) Numer faksu: +48 24 364 63 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wszplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.wszplock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inny zamawiaj帷y

samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi Security Operation Center (SOC) dla Wojew鏚zkiego Szpitala Zespolonego w P這cku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-7960d599-ccb5-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00208577

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-19

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7960d599-ccb5-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@wszplock.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452) (zwane dalej rozporz康zeniem w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych).
Szczeg馧owe informacje w opisie SWZ dzia XVI od pkt 2.6 do pkt 2.17

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty w postaci katalogu

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ w dziale XXIII. Informacje zwi您ane z RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.2910.2.(5/ZP/24).2024.EP

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 180000,00 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

安iadczenie us逝gi Security Operation Center (SOC) dla Wojew鏚zkiego Szpitala Zespolonego w P這cku

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 72000000-5 - Us逝gi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe iwsparcia

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj帷y b璠zie kierowa si kryterium najni窺zej ceny.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o ile zosta造 one okre郵one przez zamawiaj帷ego.
2. O zam闚ienie mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki udzia逝 w post瘼owaniu okre郵one w art. 112 ust 2 ustawy Prawo zam闚ie publicznych dotycz帷e:
2.1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym;
Okre郵enie warunku:
Zamawiaj帷y wymaga, aby wykonawcy prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz lub zawodow byli wpisani do jednego z rejestr闚 zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w kt鏎ym maj siedzib lub miejsce zamieszkania.
2.2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚/w ;
Okre郵enie warunku: nie dotyczy
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Okre郵enie warunku:
• warunek zostanie uznany za spe軟iony, je郵i wykonawca sk豉daj帷y ofert wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn min. 200.000 z.
W przypadku sumy gwarancyjnej okre郵onej w innej walucie do przeliczenia warto軼i b璠zie si przyjmowa這 kurs NBP z dnia publikacji og這szenia o zam闚ieniu, a je郵i w tym dniu nie og豉sza si kursu NBP to z dnia kolejnego, w kt鏎ym dokonuje si og這szenia kursu.
2.4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Okre郵enie warunku:
• warunek zostanie uznany za spe軟iony, je郵i wykonawca sk豉daj帷y ofert wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, nale篡cie wykona lub wykonuje us逝g SOC oraz us逝g uruchomienia i utrzymania systemu klasy SIEM dla min. 3 podmiot闚;
• warunek zostanie uznany za spe軟iony je瞠li wykonawca sk豉daj帷y ofert wyka瞠, 瞠 spe軟ia wymagania normy PN- EN ISO 9001:2015 lub r闚nowa積e;
• wykonawca musi dysponowa osobami, kt鏎e b璠 skierowane przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnymi za 鈍iadczenie us逝g, posiadaj帷ymi kwalifikacje zawodowe, o kt鏎ych mowa w par. 1 ust. 1 pkt 4 rozporz康zenia Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie warunk闚 organizacyjnych i technicznych dla podmiot闚 鈍iadcz帷ych us逝gi z zakresu cyberbezpiecze雟twa oraz wewn皻rznych struktur organizacyjnych operator闚 us逝g kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpiecze雟two;
• wykonawca musi dysponowa nast瘼uj帷ymi narz璠ziami, wyposa瞠niem zak豉du oraz urz康zeniami technicznymi w celu wykonania zam闚ienia publicznego:
- pomieszczeniem lub zespo貫m pomieszcze przeznaczonych do 鈍iadczenie us逝gi z zakresu cyberbezpiecze雟twa z prawem do wy陰cznego korzystania, kt鏎e b璠 wyposa穎ne w 鈔odki bezpiecze雟twa fizycznego i technicznego, o kt鏎ych mowa w par. 1 ust. 1 pkt 6 i par. 2 ust. 2 rozporz康zenia Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie warunk闚 organizacyjnych i technicznych dla podmiot闚 鈍iadcz帷ych us逝gi z zakresu cyberbezpiecze雟twa oraz wewn皻rznych struktur organizacyjnych operator闚 us逝g kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpiecze雟two;
- sprz皻em komputerowym oraz wyspecjalizowanymi narz璠ziami informatycznymi umo磧iwiaj帷ymi wykonywanie zada, o kt鏎ych mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporz康zenia Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie warunk闚 organizacyjnych i technicznych dla podmiot闚 鈍iadcz帷ych us逝gi z zakresu cyberbezpiecze雟twa oraz wewn皻rznych struktur organizacyjnych operator闚 us逝g kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpiecze雟two;
- redundandnymi 鈔odkami 陰czno軼i umo磧iwiaj帷ymi prawid這w i bezpieczn wymian informacji z podmiotami, dla kt鏎ych 鈍iadcz us逝gi, oraz w豉軼iwym Zespo貫m Reagowania na Incydenty Bezpiecze雟twa Komputerowego dzia豉j帷ym na poziomie krajowym, o kt鏎ym mowa w par. 2 ust. 2 rozporz康zenia Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie warunk闚 organizacyjnych i technicznych dla podmiot闚 鈍iadcz帷ych us逝gi z zakresu cyberbezpiecze雟twa oraz wewn皻rznych struktur organizacyjnych operator闚 us逝g kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpiecze雟two.
3. Ocena warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o przekazane Zamawiaj帷emu przez Wykonawc o鈍iadczenia i dokumenty wymagane w SWZ w systemie „spe軟ia/nie spe軟ia”.
4. Spos鏏 spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia ich spe軟iania polega na: zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby.
Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, musi wykaza, 瞠 udost瘼nione zasoby pozwalaj mu na wykazanie spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
W odniesieniu do warunku dotycz帷ego kwalifikacji zawodowych i do鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je郵i podmioty te wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
5. Spos鏏 spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
a) Warunek dotycz帷y zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym musi spe軟ia ka盥y wykonawca sk豉daj帷y ofert wsp鏊n.
b) W odniesieniu do warunku dotycz帷ego kwalifikacji zawodowych i do鈍iadczenia, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
c) W przypadku, o kt鏎ym mowa w lit. b, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenia lub dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia:
1) o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (w o鈍iadczeniu w豉snym), w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego w SWZ (przyk豉dowy wz鏎 – za陰cznik nr 7 do SWZ).
2) dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego:
a) informacja z wykaz闚 okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014,
b) informacja z listy rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: O鈍iadczenia lub dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
1) wykonawca prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz lub zawodow sk豉da dokument potwierdzaj帷y, 瞠 jest wpisany do jednego z rejestr闚 zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed jego z這瞠niem
2) dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn min. 200.000 z.
3) wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y.
Okres za kt鏎y wykazane s us逝gi liczy si wstecz od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.
Je瞠li wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g wykonanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy us逝g, w kt鏎ych wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch, w kt鏎ych wykonywaniu bezpo鈔ednio uczestniczy lub uczestniczy.
(przyk豉dowy wz鏎 – za陰cznik nr 6 do SWZ).
4) certyfikat potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca spe軟ia wymagania normy PN- EN ISO 9001:2015 lub r闚nowa積e

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wraz z ofert nast瘼uj帷ych przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie, 瞠 oferowane us逝gi - dotyczy 鈍iadczenia us逝gi Security Operation Center (SOC) - spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego wymagania i cechy oraz, kt鏎e s niezb璠ne do przeprowadzenia post瘼owania:
4.1. Certyfikat PN- EN ISO/IEC 27001 w zakresie System Zarz康zania Bezpiecze雟twem Informacji lub r闚nowa積e;
4.2. O鈍iadczenie wykonawcy, 瞠 us逝ga SOC b璠zie realizowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpiecze雟twa w zakresie wsparcia operator闚 us逝g kluczowych, rozporz康zenia Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie warunk闚 organizacyjnych i technicznych dla podmiot闚 鈍iadcz帷ych us逝gi z zakresu cyberbezpiecze雟twa oraz wewn皻rznych struktur organizacyjnych operator闚 us逝g kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpiecze雟two, a dzia豉nia i procesy operacyjne b璠 realizowane zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO/IEC 27001 lub r闚nowa積e, PN-EN ISO 22301 lub r闚nowa積e oraz dokumentem RFC 2350 publikowanym przez organizacj Internet Engineering Task Force (IETF);
(przyk豉dowy wz鏎 – za陰cznik nr 9 do SWZ)
4.3. wykaz rozwi您a r闚nowa積ych stosownie wraz z jego opisem lub normami oraz dowody potwierdzaj帷e r闚nowa積o嗆 – dotyczy rozwi您a r闚nowa積ych, o kt鏎ych mowa w dziale II pkt.5 SWZ w przypadku ich oferowania przez Wykonawc.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Je瞠li wykonawca nie z這篡 przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych wraz z ofert lub z這穎ne przedmiotowe 鈔odki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj帷y wzywa do ich z這瞠nia lub uzupe軟ienia w wyznaczonym terminie. Zamawiaj帷y nie wzywa do ich z這瞠nia lub uzupe軟ienia, je瞠li przedmiotowy 鈔odek dowodowy s逝篡 potwierdzeniu zgodno軼i z cechami lub kryteriami okre郵onymi w opisie kryteri闚 oceny ofert lub pomimo z這瞠nia przedmiotowego 鈔odka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz przes豉nki uniewa積ienia post瘼owania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Dokumenty lub o鈍iadczenia wymagane w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚 (np. konsorcja , sp馧ki cywilne).
1. wymagane w za陰czeniu do oferty
1.1. potwierdzaj帷e spe軟ianie przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiot闚
1.1.1. o鈍iadczenie wskazane w pkt X lit. A pkt. 2 i lit. B niniejszej SWZ (o鈍iadczenie w豉sne) sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie w zakresie wskazanym w pkt. X B pkt. 1 lit. b SWZ
1.1.2. o鈍iadczenie podmiot闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zgodnie z postanowieniami pkt V ppkt 5 lit. c SWZ
1.2. pe軟omocnictwo do reprezentowania wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj zgody obu stron oraz sporz康zenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i oraz zapewnienia zgodno軼i z art. 454 i 455 ustawy – Prawo zam闚ie publicznych.
2. Przewiduje si nast瘼uj帷e mo磧iwo軼i zmiany umowy po podpisaniu przez obie strony stosownego aneksu do umowy w formie pisemnej polegaj帷e na:
a) zmianie formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiot闚 reprezentuj帷ych pod warunkiem, 瞠 pod wzgl璠em prawnym nie prowadz one do zmian stron umowy,
b) zmianie postanowie umowy w przypadku zaistnienia okoliczno軼i tzw. „si造 wy窺zej” tj. wydarze i okoliczno軼i nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, niezale積ych od dobrej woli i intencji kt鏎ejkolwiek ze stron umowy, kt鏎e uniemo磧iwiaj jednej ze stron wywi您anie si z postanowie zawartej umowy lub powoduj ra膨c strat dla kt鏎ejkolwiek ze stron umowy. Gdy okoliczno軼i „si造 wy窺zej” uniemo磧iwiaj jednej ze stron umowy wywi您anie si ze swych zobowi您a umownych, strony umowy mog rozwi您a umow w ca這軼i lub w cz窷ci bez odszkodowania.
c) zmianie os鏏 odpowiedzialnych za realizacj przedmiotu zam闚ienia,
d) ustaleniu odmiennych zasad rozliczenia wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy, w szczeg鏊no軼i zmiany okres闚 rozliczeniowych,
e) zmianie terminu realizacji umowy w przypadku, o kt鏎ym mowa w 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust 2 ustawy Pzp – powy窺za zmiana jest dopuszczalna z jednoczesn mo磧iwo軼i wprowadzeniem do umowy zapis闚, o kt鏎ych mowa w art. 436 pkt. 4 ustawy,
f) zmianach w Umowie, kt鏎e nie b璠 istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp
g) zmianach w Umowie , o kt鏎ych mowa w art. 455 ustawy Pzp.
3. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmiany umowy w przypadku zmiany w obowi您uj帷ych przepisach prawa maj帷ych wp造w na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiaj帷ego skutkuj帷ej nie mo磧iwo軼i realizacji przedmiotu umowy.
4. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmiany umowy w przypadku powstania nadzwyczajnych okoliczno軼i (nie b璠帷ych „si陰 wy窺z”), gro膨cych ra膨c strat, kt鏎ych strony nie przewidzia造 przy zawarciu umowy;
5. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmiany umowy w przypadku wyst徙ienia niezgodno軼i pomi璠zy zapisami umowy, a tre軼i oferty i/lub SWZ.
6. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA na podstawie art. 439 ustawy Pzp - zgodnie z za陰cznikiem do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-02-27 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-03-27

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.