eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › "Świadczenie usług odławiania, przewożenia i przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2024-2026"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług odławiania, przewożenia i przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2024-2026”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Starachowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009892

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Radomska 45

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@starachowice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług odławiania, przewożenia i przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2024-2026”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee821d90-cbf3-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00208261

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037335/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Świadczenie usług odławiania, przewożenia i przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2024-2026

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee821d90-cbf3-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
poczty elektronicznej: zamowienia@starachowice.eu (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”:
instrukcje interaktywne https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/
filmy edukacyjne https://ezamowienia.gov.pl/filmy/
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości
(przycisk „dodaj załącznik”). Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii
związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. Zamawiający dopuszcza komunikację
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@starachowice.eu (UWAGA!
Nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń lub oraz innych dokumentów i informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na Platformę e-Zamówienia lub datę i godzinę wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.
Szczegółowe informacje na temat komunikacji w postępowaniu określa instrukcja interaktywna „Komunikacja w postępowaniu”, która
jest dostępna na Platformie e-Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/
Ofertę należy złożyć zgodnie z instrukcją interaktywną „Oferty, wnioski i prace konkursowe”, która jest dostępna na Platformie-
Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/ (więcej w pkt. 12 SWZ)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Starachowicach,
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, tel. (41) 273-82-75.
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach jest Pan Wojciech Gawęcki; e-mail: wojciech.gawecki@starachowice.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Świadczenie usług odławiania, przewożenia i przyjmowania bezdomnych zwierząt
do schroniska w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2024-2026"
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy);
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których
mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2024.HE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 430495,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odławiania, przewożenia i przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2024-2026 tj.:
a) odławianie,transport, przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Starachowice,
b) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom,
c) zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno - bytowych przetrzymywanym zwierzętom,
d) obligatoryjne wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przez weterynarza z którym Gmina ma podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, a w przypadku szczeniąt i kociąt nie poddanych tym zabiegom z uwagi na młody wiek, Zamawiający zapewnia taką możliwość osobie, która zaadoptowała zwierzę, w okresie do roku od daty adopcji w gabinecie lekarza aktualnie obsługującego Gminę w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych ,
e) prowadzenie 14 dniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt,
f) prowadzenie działań mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów – osób chętnych do adopcji,
g) przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego,
h) utylizacja padłych zwierząt,
i) wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierząt do schroniska zawierających w szczególności datę przyjęcia, opis przyjętych zwierząt do schroniska.
Dla właściwej realizacji przyjętego przedmiotu zamówienia:
a) Każdorazowe przywiezienie zwierzęcia do Schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego, po telefonicznym uzgodnieniu terminu przekazania zwierzęcia. Zleceniobiorca dopuszcza zlecenie telefoniczne, przesłanie zlecenia faxem lub mailem, przed dostarczeniem zwierzęcia do schroniska.
b) Zleceniobiorca będzie posiadać urządzenia i środki służące do wyłapywania i humanitarnego traktowania zwierząt i środki do humanitarnego poskramiania i przetrzymywania zwierząt;
c) Zleceniobiorca zapewni odpowiednie warunki zoohigieniczne dla każdego gatunku bezdomnego zwierzęcia w okresie ich przetrzymywania;
d) Zleceniobiorca transportując zwierzęta winien spełniać wymagania wynikające z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, w tym m.in. w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwierząt, pozwalający uniknąć zranienia ich ciał i cierpienia, chroniący zwierzęta od ekstremalnych temperatur, pozwalający na utrzymanie czystości i dezynfekcji, itp.;
e) Zleceniobiorca prowadzić będzie akcję adopcyjną zwierząt bezdomnych będących przedmiotem usług realizowanych na podstawie niniejszej umowy;
f) Zleceniobiorca prowadzić będzie rejestr (kartotekę) odłowionych zwierząt bezdomnych, zawierający informacje dotyczące: gatunku, pokroju, daty i miejsca odłowu, wykonanych zabiegów weterynaryjnych, decyzji dotyczącej dalszego losu zwierzęcia, dokumentacji fotograficznej oraz uwagi, itp.
Wykonawca gwarantuje, że warunki i sposób postępowania z bezdomnymi zwierzętami, w trakcie realizacji usługi nie będzie naruszał przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, jej aktów wykonawczych, obowiązującego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice oraz innych przepisów lokalnych regulujących postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za naruszenie wyżej wymienionych przepisów.
Działalność jaką prowadzi Wykonawca powinna spełniać wymagania zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
Podmiot winien być pod nadzorem powiatowego Lekarza Weterynarii, być wpisany
do rejestru oraz posiadać nadany nadaniu weterynaryjny numer identyfikacyjny. 
Podmiot musi prowadzić kociarnię.
Podmiot winien posiadać podpisaną i aktualnie obowiązującą umowę przynajmniej
z jednym lekarzem weterynarii (dot. chipowania przyjmowanych zwierząt).
Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedstawienia:
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (Podstawa prawna: Art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Uchwała NR III/14/2015z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Starachowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – dostępna na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach);
kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu wraz z oświadczeniem, że pojazd ten przystosowany jest do przewozu żywych zwierząt domowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia, tj. z: usługami weterynaryjnymi oraz czasowym przetrzymywaniem zwierząt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji usługi odłowu bezdomnych zwierząt przez Wykonawcę od chwili otrzymania dyspozycji od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji usługi odłowu bezdomnych zwierząt agresywnych, chorych lub kontuzjowanych przez Wykonawcę od chwili otrzymania dyspozycji od Zamawiającego lub zgłoszenia przez Policję, Straż Miejską lub służby weterynaryjne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki:
posiadać zdolność techniczną lub zawodową tj.:
a) wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch zamówień polegających na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt i przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska
o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 złotych rocznie (brutto) każda.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
(więcej w pkt 6 SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzonego wg załącznika - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE.
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług,
w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch zamówień polegających na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt i przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska
o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 złotych rocznie (brutto) każda.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Wymóg złożenia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
b) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia
z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp,
c) oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
Oferta winna zawierać co najmniej:
1) wypełniony interaktywny „Formularz Ofertowy”
2) wypełniony formularz „KALKULACJA CENY”
3) wypełniony formularz „Dodatkowe kryteria”
4) wypełnione formularze oświadczeń – załączniki nr 2 i 3
5) wypełnione formularze oświadczeń – załączniki nr 2a i 3a, jeśli dotyczy
6) zobowiązanie innego podmiotu (zgodnie z pkt 7 ppkt 5 SWZ), jeśli dotyczy
7) uzasadnienie zastrzeżonych w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli dotyczy (zgodnie z pkt 12 ppkt 16 SWZ),
8) pełnomocnictwo – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z pkt 7 ppkt 5 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa wyżej.
Podstawy dotyczące wykluczenia wskazane w niniejszej SWZ każdy z Wykonawców musi wykazać odrębnie w składanej
ofercie (dotyczy oświadczeń i deklaracji), czy w trakcie procedury badania i oceny ofert.
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w części SWZ odnoszącej się do wymaganych warunków udziału.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek w formularzu ofertowym dokładnie wskazać dane (nazwa firmy,
adres) wszystkich Wykonawców.
Zasady składania ofert wspólnych regulują zapisy pkt 12 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.