eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Zakup i dostawa 2 kompletów laptopów z oprogramowaniem i wyposażeniem.Ogłoszenie z dnia 2022-06-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa 2 kompletów laptopów z oprogramowaniem i wyposażeniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690260330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szopena 51

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 8676 240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rarr.rzeszow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa 2 kompletów laptopów z oprogramowaniem i wyposażeniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd6b39d9-ba4c-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00207418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, IV Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne w oparciu o projekt: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, nr POWR.04.01.00-00-DS10/19.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00131159/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BS.2611.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 9000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego (2 kompletów laptopów) wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Miejsce dostawy siedziba Zamawiającego tj. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, do pokoju nr 313 (II piętro), w budynku jest winda.
Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia określa:
- Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30213100-6 - Komputery przenośne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8452,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12915,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8452,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661744049

7.3.3) Ulica: Kamieniec 102

7.3.4) Miejscowość: Połaniec

7.3.5) Kod pocztowy: 28-230

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8452,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach postępowania stosownie do art. 242 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.). Wybrana oferta jest ofertą, która otrzymała najwięcej punktów w łącznej ocenie ofert. Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwoty: 9 000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.