eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dł. ok. 1100m - Etap I

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dł. ok. 1100m - Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250864066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staszica 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd-ostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd-ostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dł. ok. 1100m - Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4e0c501-cccf-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00207387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00057038/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dł. ok. 1100 m - Etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowejzakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: (62) 735 51 66, fax.: (62) 735 51 65, e-mail: biuro@pzd-ostrow.pl, 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować poprzez e-mail: urszula.rybnik@mwlibra.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp,5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania w sprawie zamówienia publicznego przez okres 5 lat - zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono postępowanie, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.261.3.2024.10

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dł. ok. 1100m - Etap I” (od km 0+000 do km 0+456) zwane w dalszej treści niniejszej SWZ „przedmiotem zamówienia”.

Zamówienie obejmuje m.in. niżej wymieniony zakres:
 roboty pomiarowe,
 zwężenie istniejącej jezdni,
 rozbiórka istniejących chodników, zjazdów,
 ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych,
 wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 6,0 m,
 wykonanie miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej,
 wykonanie peronów autobusowych z betonowej kostki brukowej,
 wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej,
 wykonanie opaski wzdłuż krawędzi jezdni z betonowej kostki brukowej,
 wykonanie opaski między miejscami postojowymi a ścieżką rowerową,
 wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej,
 wykonanie odwodnienia – wpusty deszczowe z przykanalikami,
 wykonanie ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej,
 wykonanie odwodnienia liniowego na wybranych zjazdach indywidualnych,
 wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.
 inwentaryzacja powykonawcza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 224 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmujących m.in.: roboty pomiarowe, zwężenie istniejącej jezdni, rozbiórka istniejących chodników, zjazdów, ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 6,0 m, wykonanie miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, wykonanie peronów autobusowych z betonowej kostki brukowej, wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej, wykonanie opaski wzdłuż krawędzi jezdni z betonowej kostki brukowej, wykonanie opaski między miejscami postojowymi a ścieżką rowerową, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej, wykonanie odwodnienia – wpusty deszczowe z przykanalikami, wykonanie ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, wykonanie odwodnienia liniowego na wybranych zjazdach indywidualnych, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, inwentaryzacja powykonawcza jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 została oszacowana na 369 646,07 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość - okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu - dot. zdolności technicznej lub zawodowej: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się
o udzielenie zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
co najmniej jedną (1) robotę budowlaną odpowiadającą zakresowi i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości minimum
500 000,00 zł brutto.

b) Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osoby, które będą dostępne na etapie realizacji zamówienia i będą spełniać następujące wymagania: kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie wymaganym do realizacji zadania lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 7 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ; 2) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ; 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (aktualne na dzień składania ofert) – Załącznik nr 3 do SWZ; 4) Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę – Załącznik nr 4 do SWZ; 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy – Załącznik nr 5 do SWZ; 6) Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. 7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy – (składają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) – Załącznik nr 6 do SWZ; 8) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7, 9) Wykaz osób - Załącznik nr 8; 10) Projekt umowy - Załącznik nr 9.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium w wysokości
6 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, – Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SWZ.5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w Projekcie umowy.
1. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, która spowodowana będzie:
a) wystąpieniem niesprzyjających warunków realizacji przedmiotu umowy w szczególności:
 siły wyższej (np.: niesprzyjające warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny,
pożar, powódź, epidemie, strajki, stan klęski żywiołowej, zarządzenia władz itp.);
 warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0֯ C, wiatru uniemożliwiającego pracę maszyn budowlanych, gwałtownych opadów deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
 warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;
 niewypałów i niewybuchów;
 wykopalisk archeologicznych;
 odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
 odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach branżowych warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);
b) koniecznością wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,
c) gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień podobnych, które wstrzymują lub opóźnią realizację przedmiotu umowy,
d) koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach branżowych,
e) zmianami w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zgodnie z §6 ust. 3 ...........PEŁEN ZAKRES ZMIAN ZAWARTO W § 18 PROJEKTU UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastosuje wobec Wykonawców dodatkowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia, wynikające z wejścia w życie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.