eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie - FW/ZM/21/2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie – FW/ZM/21/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Fabryka Wody sp. z o.o. w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368786194

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czesława 9

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-504

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 607 900 412

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@fabrykawody.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fabrykawody.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie – FW/ZM/21/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4e22052-ccb9-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00207372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f4e22052-ccb9-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz wymiana informacji odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej „platformą”, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem
platformy, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@fabrykawody.eu (nie dotyczy składania ofert).
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na platformie ani logowania.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na platformie.
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 r. poz. 2415 ze zm.).
2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podmiotowych
środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu za pośrednictwem
platformy przyjmuje się datę ich przekazania na platformę.
4. W przypadku korzystania z poczty elektronicznej, za datę złożenia dokumentów lub innych informacji przyjmuje się moment ich pojawienia się w systemie teleinformatycznym (serwerze) odbiorcy prowadzonym i kontrolowanym przez odbiorcę, tj. w momencie przyjęcia ich przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych.
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.
Dz.U. 2022 poz. 1233) Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy do komunikacji wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa regulamin platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1, ze zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Czesława 9,
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
3) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
4) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
7) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
8) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FW/ZM/21/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, wymienionego i opisanego w Załączniku nr 1a do SWZ oraz wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SWZ), do obiektu przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie pn. Park Wodny Fabryka Wody – Nowa Gontynka i/lub obiektu przy ul. Czesława 9 w Szczecinie.
Zakres przedmiotu zamówienia:

Lp. Nazwa Ilość sztuk
1 Serwer typ 1 1
2 Serwer typ 2 1
3 Macierz dyskowa NAS 1
4 Komputer All in One 24” 23
5 Notebook 15,6” typ 1 1
6 Notebook 15,6” typ 2 13
7 Listwa antyprzepięciowa zasilająca (5 gniazd, 3m) 35
8 Monitory 27” wraz z kablem HDMI 16
9 Drukarka laserowa monochromatyczna 9
10 Komplet klawiatura i mysz bezprzewodowa 11
11 Niszczarki dokumentów klasy P4 8
12 Przełączniki sieciowe LAN 5
13 Kabel LAN RJ45-RJ45 UTP kat. 5e 5m 30
14 Kabel LAN RJ45-RJ45 UTP kat. 5e 3m 30
15 Kabel LAN RJ45-RJ45 UTP kat. 5e 10m 5
16 Kabel LAN RJ45-RJ45 UTP kat. 5e 1m 10
17 Oprogramowanie Microsoft Office Home & Business 2021
wersja językowa polska 37
18 Oprogramowanie DameWare Mini Remote Control 12 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy w zakresie:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
przy czym Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
przy czym Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
przy czym Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku;
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie zdolności technicznej (posiadanego doświadczenia zawodowego):
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każda.
Każda z wykazanych dostaw musi dotyczyć odrębnego, wykonanego kontraktu (musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym zamawiającym/odbiorcą).
W przypadku:
• składania oferty przez podmiot, który zdobył doświadczenie jako podmiot wspólnie realizujący zamówienie (np. członek konsorcjum), warunek doświadczenia zostanie uznany za spełniony jedynie wtedy, gdy zamówienie o wymaganym zakresie faktycznie zostało zrealizowane przez ten podmiot,
• składania oferty wspólnej warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości,
• gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów; Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem spełnienia wymaganego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r., poz. 1689, 1705), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ) – o ile dotyczy,
w przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
w przypadku oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden, wspólny wykaz;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami, wymaga aby Wykonawca – wraz z ofertą – złożył stosowne deklaracje i/lub certyfikaty i/lub wydruki i/lub oświadczenia producenta lub Wykonawcy, potwierdzające wymagane parametry – odpowiednie dokumenty oraz artykuły, których wymóg dotyczy zostały wskazane w formularzu asortymentowym, stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ.
Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą one spełnianie określonych przez Zamawiającego wymagań.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

deklaracje i/lub certyfikaty i/lub wydruki i/lub oświadczenia producenta lub Wykonawcy, potwierdzające wymagane parametry .

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, składające się na ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, zawierający m.in.:
a) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
ww. oświadczenie należy złożyć jedynie w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie Wykonawcy wskazujące część zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcom – ze wskazaniem firmy (nazwy) podwykonawcy, o ile jest na tym etapie znana,
ww. oświadczenie należy złożyć jedynie w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom,
c) oświadczenie Wykonawcy o poleganiu na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby,
ww. oświadczenie należy złożyć jedynie w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby,
d) oświadczenie Wykonawcy wskazujące podmiotowe środki dowodowe, które Zamawiający posiada,
2) formularz asortymentowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ,
w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b do SWZ,
składane jedynie w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
5) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7) dokument potwierdzający wniesienie wadium – o ile wadium zostało przewidziane,
8) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 8 Rozdziału V SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu decyduje moment wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
3. Wadium utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo – jeżeli nie jest to możliwe – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Fabryka Wody Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin nr: Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Nr 03 1130 1176 0022 2155 3020 0002 – z dopiskiem wadium w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby spółki Fabryka Wody sp. z o.o. w Szczecinie”;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462 i 1672).
6. Beneficjentem poręczeń i gwarancji bankowych musi być Zamawiający:
Fabryka Wody Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia stosowną informację Wykonawcy są zobowiązani podać na Załączniku nr 1 do SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej powinno jednoznacznie wskazywać:
1) postępowanie, którego dotyczy,
2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) podmiot pełniący funkcję pełnomocnika,
4) czynności, do których umocowany jest pełnomocnik.
4. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kierował będzie do pełnomocnika.
5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został opisany w Rozdziale V SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, natomiast badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców – oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.
9. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
10. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile zabezpieczenie zostało przewidziane).
11. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wpisują dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, nie pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
3. Zmiany, o których mowa w ustępie poprzedzającym mogą dotyczyć:
1) terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
2) wysokości wynagrodzenia,
3) przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe zasady wprowadzania zmian do umowy opisane zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497, 1859) tj.:
1) art. 7 ust. 1 pkt 1 – Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy;
2) art. 7 ust. 1 pkt 2 – Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2022 r., poz. 593 i 655 oraz 2023 r., poz. 180, 326)) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy;
3) art. 7 ust. 1 pkt 3 – Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120, 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.