eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skołyszyn › Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie - I etapOgłoszenie z dnia 2023-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie – I etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOŁYSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skołyszyn 12

1.5.2.) Miejscowość: Skołyszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-242

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134491729

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skolyszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.skolyszyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie – I etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1668490-c720-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00207291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060798/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143257

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPIR.271.1.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn.: Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie – I etap
2. Zadanie jest dofinansowane Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 – Konkurs „Rosnąca odporność”.
3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ (OPZ), załączniku nr 5 do SWZ (projekt umowy) oraz załączniku nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
4. W ramach zadania należy wykonać:
1) Budowę drogi wewnętrznej / manewrowej.
2) Budowę miejsc postojowych „Kiss&Ride”.
3) Przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 28 Zator-Sanok-Medyka w km 195+343 str. lewa.
4) Budowę chodników.
5) Budowę odwodnienia.
6) Przebudowę ogrodzenia.
7) Przebudowę (przeniesienie słupów oświetleniowych) oświetlenia ulicznego kolidującej z inwestycją.
8) Budowę oświetlenia miejsc postojowych, zatoki manewrowej.
9) Budowę monitoringu wizyjnego.
5. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe – Zamawiający zmniejszył zakres robót do wykonania w oparciu o załączony projekt budowlany. Dokonano podziału zadania na etapy. Bieżące zamówienie obejmuje wykonanie I etapu prac. W I etapie zrezygnowano z wykonania nawierzchni: miejsc postojowych, zatoki manewrowej dla autobusów. Częściowo ograniczono również prace przy odwodnieniu i robotach ziemnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 936419,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 936419,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 936419,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gor-Bud s.c. Mikołajczyk Daniel, Osioł-Zawadowicz Jerzy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7382067336

7.3.4) Miejscowość: Strzeszyn 332

7.3.5) Kod pocztowy: 38-340

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 936419,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.