eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skołyszyn › Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie - I etapOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie – I etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOŁYSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skołyszyn 12

1.5.2.) Miejscowość: Skołyszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-242

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134491729

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skolyszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.skolyszyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie – I etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1668490-c720-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143257

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060798/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty lub oświadczenia wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub
oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca , albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. Składanie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn. Aktualna instrukcja składania oferty poprzez platformę zakupową dostępna jest pod adresem: https://drive.google.com/file//1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania.
Zamawiający informuje także, że przesyłana przez wykonawcę informacja / wiadomość środkiem komunikacji elektronicznej (wskazana powyżej) w przypadku skrzynki e-mail będzie generowała automatycznie odpowiedź zwrotną, potwierdzającą datę, godzinę otrzymanych informacji.
Wykonawca składający ofertę, zadając pytanie lub prosząc udzielenie wyjaśnień związanych z postępowaniem (SWZ) jest proszony
w jej treści o podanie swoich danych identyfikujących możliwość skorzystania z tych środków komunikacji elektronicznej. Pozwoli to na sprawny przebieg postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy. Zamawiający dopuszcza kontakt poprzez środek komunikacji elektronicznej platformę zakupową:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn
- limit objętości plików lub spakowanych folderów do 10 plików o maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB
lub w sytuacjach awaryjnych -
na skrzynkę e-mail: przetargi@skolyszyn.pl - pojemność jednej wiadomości na skrzynce - do 20 MB;
Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr postępowania oraz dane identyfikujące wykonawcę. Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05).
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach:
- .com
- .exe
- .bat
- .msi.
W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób sporządzania oferty, załączników, dokumentów i oświadczeń określony został Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz.U.z 2020 r. poz. 2452).
Zamawiający dopuszcza także – przed terminem składania ofert zadawanie pytań/żądanie wyjaśnień do swz czy prowadzonego postępowania poprzez środek komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn przy niniejszym postępowaniu lub awaryjnie poprzez skrzynkę e-mail:
przetargi@skolyszyn.pl.
Pozostałe szczegóły i wytyczne zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy pn.:
"Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie - I etap" Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Skołyszyn, 38 - 242 Skołyszyn 12 , tel. 13 / 449 10 62 - 64;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skołyszyn jest Pan Radosław Ramut, email:iod@skolyszyn.pl , tel. 13 /449 17 24;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie - I etap”, Nr GPIR.271.1.10.2023 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zawarcia umowy, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
______________________
− * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPIR.271.1.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn.: Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie – I etap
2. Zadanie jest dofinansowane Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 – Konkurs „Rosnąca odporność”.
3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ (OPZ), załączniku nr 5 do SWZ (projekt umowy) oraz załączniku nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
4. W ramach zadania należy wykonać:
1) Budowę drogi wewnętrznej / manewrowej.
2) Budowę miejsc postojowych „Kiss&Ride”.
3) Przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 28 Zator-Sanok-Medyka w km 195+343 str. lewa.
4) Budowę chodników.
5) Budowę odwodnienia.
6) Przebudowę ogrodzenia.
7) Przebudowę (przeniesienie słupów oświetleniowych) oświetlenia ulicznego kolidującej z inwestycją.
8) Budowę oświetlenia miejsc postojowych, zatoki manewrowej.
9) Budowę monitoringu wizyjnego.
5. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe – Zamawiający zmniejszył zakres robót do wykonania w oparciu o załączony projekt budowlany. Dokonano podziału zadania na etapy. Bieżące zamówienie obejmuje wykonanie I etapu prac. W I etapie zrezygnowano z wykonania nawierzchni: miejsc postojowych, zatoki manewrowej dla autobusów. Częściowo ograniczono również prace przy odwodnieniu i robotach ziemnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –Zamawiający nie określa;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa (wymagania pkt 2.2).
Każdy z wykonawców, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert składa wstępne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru- załącznik nr 3 do SWZ).
2.2 Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zrealizował) co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, przebudowy obiektów użyteczności publicznej, takich jak: parkingi, miejsca postojowe, parki, place wielkopowierzchniowe, drogi publiczne (o długości minimum 1000 mb) - o wartości co najmniej 500 000,00 PLN każda
2.3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
2.4 Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2.5. Zamawiający, zgodnie z art. 274 ustawy Pzp będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2.2 – 2.3, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, Zamawiający odstępuje od wzywania do złożenia oświadczenia);
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, art. 109 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p.; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast informacji, o której mowa w pkt 3 - Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5) W postępowaniu Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przy złożeniu oferty:
1. Ofertę (wypełniony formularz oferty załącznik nr 1 do SWZ, wykaz cen (zał. nr 1a do SWZ) oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) i braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ) z postępowania, a także inne wymagane oświadczenia, o których mowa w ust. 2 - składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:
2.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2.2. Wypełniony wykaz cen (załącznik nr 1a do SWZ).
2.3. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego .
2.4 Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
2.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr
6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2.6. Wstępne oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ - wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
2.7. Wstępne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
2.8. W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do wykluczenia oświadczenia składają wszyscy wykonawcy, w zakresie spełnienia warunków udziału ten wykonawca który spełnia dany warunek – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
2.9. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składać będzie tylko Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. W treści przelewu należy podać nazwę zadania zabezpieczonego wadium (może być skrót) z określeniem ewentualnych części zamówienia, jeżeli dotyczy. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Pozostałe wymagania dotyczące wadium zawiera SWZ - Rozdział IX

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Warunki zmian treści Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, w poniższych przypadkach:
a) niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,
b) konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,
c) wystąpienia działań żywiołów powodzi, wiatru, pożaru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie Umowy,
d) nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie,
e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki określone w pkt. 2,
i) wystąpienia robót dodatkowych.
Przedłużenie terminu wykonania robót następuje o czas obejmujący ilość dni niewykonywania robót z wyżej wymienionych przyczyn, udokumentowanych
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
2) Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a wynikających ze stwierdzonych wad tych dokumentów lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta; Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem robót podstawowych a kosztorysem uwzględniającym zmiany. Roboty mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego wraz z kosztorysem różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;
c) wystąpienia robót dodatkowych – w przypadku: konieczności wykonania robót, których nie można było przewidzieć w oparciu o dokumentację projektową oraz STWiORB, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak również w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji bądź innych obiektów budowlanych - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem robót podstawowych a kosztorysem uwzględniającym zmiany. Roboty dodatkowe mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego wraz z kosztorysem różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn. Aktualna instrukcja składania oferty poprzez platformę zakupową dostępna jest pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. zmian umowy:
d) wystąpienia robót zamiennych – roboty zamienne mogą zostać wprowadzone na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę, o konieczności wykonania robót zamiennych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dla robót podstawowych, o którym mowa a kosztorysem robót zamiennych. Na wniosek Wykonawcy i Projektanta roboty zamienne mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego zawierającego zestawienie robót zamiennych wraz z kosztorysem różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego;
e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3) Zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia jest możliwa
w przypadku:
a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do treści oferty w oparciu o warunki określone w pkt 2, jeżeli zmiana powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia, które nie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu szczegółowego zestawienia rzeczowo – finansowego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;
b) zmiany (obniżenie lub podwyższenie) stawki podatku VAT na roboty budowlane Strony wprowadzą zmiany do Umowy w zakresie należnego wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez uwzględnienie obowiązującej stawki podatku VAT dla zakresu robót wykonywanych po dniu wejścia w życie zmiany tej stawki.
2. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 4 Umowy, powodującej zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7, bądź terminu wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym będzie sporządzenie aneksu do Umowy.
3. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.