eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Przebudowa Pawilonu III

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa Pawilonu III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292936

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliwicka 33

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-201

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@psychiatria.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://psychiatria.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Pawilonu III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22b9025c-ccb9-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00032972/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Kompleksowa przebudowa modelu lecznictwa psychiatrycznego wraz z modernizacją infrastruktury

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik [w zakładce dotyczącej postępowania do wyszukania po znaku sprawy (numerze referencyjnym)] i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj. odbioru danych za pośrednictwem Platformy, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; 6) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.; 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do postępowania: 1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Instrukcje
korzystania z Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z
Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE)
nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek pytań technicznych związanych z działaniem Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta pod numerem tel. 22/101-02-02, cwk@platformazakupowa.pl. Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji
elektronicznej znajduje się w rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, zwanym dalej Administratorem, jest: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik; 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym
Wykonawca ma prawo kontaktować się w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iodo@psychiatria.com lub telefonicznie 32/43-28-171. Pełny tekst klauzuli informacyjnej zawiera rozdział 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZp.380.3.9.2024.DPr.91

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Pawilonu III zlokalizowanego na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku realizowana na zasadzie zaprojektuj i buduj, tj. sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskanie pozwolenia na budowę przy spełnieniu warunków określonych w SWZ oraz realizacja inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zakres prac został podzielony na zakres podstawowy i prawo opcji. Zakres i zasady skorzystania z prawa opcji zostały szczegółowo opisane w Projekcie umowy (Załączniku nr 3 do SWZ). Wykonawca jest zobowiązany wycenić maksymalny zakres prawa opcji.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego;
3) skorzystanie z prawa opcji będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego;
4) Zamawiający, w zależności od potrzeb, może odstąpić od zamiaru skorzystania z prawa opcji, skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części;
5) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym czasie i zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem do umowy - zamówieniem;
6) Zamawiający zastrzega, że czas na podjęcie realizacji zadania w ramach prawa opcji od momentu przesłania oświadczenia woli - zamówienia, przez Wykonawcę, nie może przekroczyć 2 dni; Wykonawca zgłasza gotowość do rozpoczęcia prac pisemnie; termin realizacji zamówienia rozpoczyna bieg od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy;
7) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ, umowie i załącznikach do niej;
w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
8) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 zł brutto. Za robotę budowlaną o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną polegającą na przebudowie budynków.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga:
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej BZP, na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, tj.: odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
c) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem) stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pb oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), a także z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności. Równocześnie osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, winna spełniać warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury).
d) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pp oraz zgodnie z ustawą z dnia15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, a także z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.
e) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pb oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, a także z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

Opis uprawnień dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie
1) Przez prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Pb, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2) W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

3) Na podstawie art. 104 ustawy Pb osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
4) Zakres uprawnień budowlanych będzie odczytany zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie przez Wykonawcę daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

Uwaga:
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę ww. funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; okres, o którym wyżej mowa, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (wykonanie dokumentacji projektowej) lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty (Załącznik nr 2 do SWZ);
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby;
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ, składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;
2) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - oświadczenie należy złożyć według wymogów Załącznika nr 6 do SWZ; oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym;
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe składa odpowiednio Wykonawca/y, który/zy wykazuje/ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu umowy (Załącznika nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę zainteresowanego złożeniem oferty w postępowaniu jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 23.02.2024 r. Zbiórka odbędzie się w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku (siedzibie Zamawiającego) - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, w Budynku Administracji, przy Dziale Projektów (II piętro, pokój nr 20) o godz. 10:00. Zainteresowani Wykonawcy powinni w wyznaczonym miejscu i czasie czekać na pracownika/ów Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.