eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA PRACOWNIKÓW RONOgłoszenie z dnia 2022-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA PRACOWNIKÓW RON

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302067654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bukowska 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-811

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 261574802

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 14wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA PRACOWNIKÓW RON

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9fe5bea-e8b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00205272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042263/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup przedmiotów odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników RON

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest dostępny na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Sposób składania oferty, jej wycofania jest przedstawiony na stronie https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view oraz na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oznaczonej jako: SKŁADANIE OFERT W POSTĘPOWANIACH: 1. Instrukcja: Pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL). – załącznik nr 8 do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznani u, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest wyznaczony przez Komendanta inspektor ochrony danych osobowych tel. 261-577-445;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA PRACOWNIKÓW RON”, nr sprawy 23/z/2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy (w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
* * Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/z/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1
Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej dla pracowników RON.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników RON i ratowników medycznych 14 WOG i jednostek będących na zaopatrzeniu. Szczegółowy wykaz asortymentowo – ilościowy oraz wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 - formularzu cenowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie dystrybucji zawierają:
- formularz cenowy - załącznik nr 2 (zadanie nr 1 i 2) do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18443300-9 - Nakrycia głowy

18424000-7 - Rękawice

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

18212000-8 - Płaszcze

18200000-1 - Odzież wierzchnia

18323000-9 - Szelki

18330000-1 - Koszulki i koszule

18410000-6 - Odzież specjalna

33734000-4 - Okulary

18110000-3 - Odzież branżowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy, tj.:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości zakupu będącej przedmiotem zamówienia (umowy) w ramach prawa opcji o maksymalnie 90% netto wartości umowy na zakup dodatkowych ilości towarów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy za określone w nim ceny jednostkowe w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia lub w związku z brakiem rozmiarowym w danym asortymencie, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 15.11.2022 r.
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 i 2, Zamawiający będzie się kierował kryterium:
K1 - cena brutto oferty
K2 – Termin dostawy
K3 – Okres gwarancji
Oferta najkorzystniejsza to oferta, która otrzyma najwyższą łączną ocenę punktową ze wszystkich kryteriów, tj. K1 + K2 + K3.
Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2
Obuwie ochronne dla pracowników RON.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników RON i ratowników medycznych 14 WOG i jednostek będących na zaopatrzeniu. Szczegółowy wykaz asortymentowo – ilościowy oraz wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 - formularzu cenowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie dystrybucji zawierają:
- formularz cenowy - załącznik nr 2 (zadanie nr 1 i 2) do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18813200-3 - Pantofle

18830000-6 - Obuwie ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy, tj.:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości zakupu będącej przedmiotem zamówienia (umowy) w ramach prawa opcji o maksymalnie 90% netto wartości umowy na zakup dodatkowych ilości towarów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy za określone w nim ceny jednostkowe w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia lub w związku z brakiem rozmiarowym w danym asortymencie, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 15.11.2022 r.
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 i 2, Zamawiający będzie się kierował kryterium:
K1 - cena brutto oferty
K2 – Termin dostawy
K3 – Okres gwarancji
Oferta najkorzystniejsza to oferta, która otrzyma najwyższą łączną ocenę punktową ze wszystkich kryteriów, tj. K1 + K2 + K3.
Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy zadania nr 1:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
• zdolności technicznej i zawodowej:
W celu wykazania że posiada zdolność techniczną i zawodową Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw (dwie umowy) na dostawę odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto. Z czego jedna dostawa opiewać winna na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto, a druga na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy dowody (poświadczenia), że powyższa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VI SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy zadania nr 1
• wykaz dostaw - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje) – załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. 1) Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – dotyczy zadania nr 1 i 2
2) Certyfikat na materiał bakteriostatyczny dla poz. 40-47, 51 w zadaniu nr 1

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych podlegających uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 ustawy składanych celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia:
1) Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – dotyczy zadania nr 1 i 2
2) Certyfikat na materiał bakteriostatyczny dla poz. 40-47, 51 w zadaniu nr 1

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wg wzoru załącznika nr 3 i 4 do SWZ składa każdy z Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena spełnienia warunku z rozdz. VI z art. 108 ust. 1
i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy oraz z art. 7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego dotyczyć będzie każdego z Wykonawców, a z rozdz. VII ust. 1 - SWZ dotyczyć będzie jednego lub łącznie wszystkich wykonawców (dostawy nie sumują się, tzn., np. wykonanie przez dwóch wykonawców po jednej dostawie nie potwierdza spełnienia warunku).
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelki kontakt prowadzony będzie wyłącznie z wskazanym w ofercie Pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – wg załącznika nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w treści umowy zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) konieczności dostosowania się przez Zamawiającego do przepisów o ochronie informacji niejawnych skutkujących koniecznością dokonania zmian w przedmiocie zamówienia realizowanym przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy,
2) zmian w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia uwarunkowanej zmianą planu finansowego Zamawiającego; konieczności wprowadzenia korekt zmniejszających zakres przedmiotu zamówienia na skutek zmniejszenia otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych przydzielonych w ramach planu finansowego na dany rok budżetowy, uprzednio zaplanowanych i zapotrzebowanych przez Zamawiającego na zabezpieczenie realizacji usług,
3) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto – w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana podatku VAT,
4) zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy w szczególności
w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych,
5) zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców –
w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę
w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji podwykonawcy,
6) wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych, uzasadnionych i niezależnych od stron umowy.
7) Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej (w postaci aneksu) pod rygorem nieważności.
8) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
9) Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.
10) W przypadku gdy po zawarciu umowy wskazany towar w przedmiocie umowy zostanie wycofany z produkcji i sprzedaży (konieczne będzie przedstawienie stosownych dokumentów: oświadczenie producenta o zaistnieniu takiej okoliczności), zastąpiony będzie innym, zaakceptowanym przez Zamawiającego, o nie gorszych parametrach i nie wyższej cenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 1 do SWZ),
b) formularz cenowy (załącznik nr 2 - w zależności od zadania),
c) przedmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale IV niniejszej SWZ,
d) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SWZ).
g) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. f) składa każdy z Wykonawców.
h) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – wg załącznika nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
2. Oferta oraz oświadczenie Wykonawcy muszą być złożone w oryginale.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.