eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Wielkopolski › "Odcinkowa naprawa dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Grodzisk w roku 2022".Ogłoszenie z dnia 2022-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Odcinkowa naprawa dróg leśnych i dojazdów pożarowych
w Nadleśnictwie Grodzisk w roku 2022”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodzisk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630012930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lasówki 1

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-065

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 444 53 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grodzisk@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odcinkowa naprawa dróg leśnych i dojazdów pożarowych
w Nadleśnictwie Grodzisk w roku 2022”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1254427b-e8fb-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00205267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00201654/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Odcinkowa naprawa dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Grodzisk w roku 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-grodzisk/zamowienia-publiczne2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 22.1 Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Grodzisk
Lasówki 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44-45-301
e-mail: grodzisk@poznan.lasy.gov.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl
22.2 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
22.3 Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
22.4 Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
22.5 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
22.6 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18-19 oraz 96 ust. 74-76 PZP.
22.7 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
22.8 Niezależnie od postanowień pkt 22.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
22.9 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
22.10 Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.Dalsza część postanowień została zawarta w pkt 22.11.-22.14. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.4.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty polegająca na wykonaniu naprawy odcinków dróg leśnych będących drogami wywozowymi lub drogami dojazdowymi do pożaru o nawierzchni gruntowej naturalnej. Istniejące drogi położone są w całości na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Grodzisk. Zakres prac wynika z konieczności profilowania nawierzchni celem dostosowania parametrów i geometrii drogi do warunków ruchu pojazdów wywożących drewno. Prace będą wykonywane na terenie leśnictwa : Porażynko, Sworzyce, Gnin, Wioska, Wąsowo, Róża, Porażyn, Krzewina, Głodno, Rakoniewice.
1) Na całości odcinków, wymagających prac utrzymaniowych należy wykonać następujące czynności:

 Korytowanie mechaniczne nawierzchni.
 Uzupełnianie powstałego koryta drogowe warstwą certyfikowanego kruszywa budowlanego. Grubość warstwy w/w kruszywa po zagęszczeniu: 15 cm.
 Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki kruszywa łamanego naturalnego z wyłączeniem skał osadowych - frakcja 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym o składzie:
• części drobne tj od 0-2 mm około 15 % składu
• części średnie tj. od 2-8 mm około 15% składu
• części duże tj. od 8-31,5 mm około 70 % składu
Uziarnienie w/w kruszywa: 0-31,5 mm.

2) Kruszywo łamane naturalne z wyłączeniem skał osadowych o frakcji 0 – 31,5 mm, zapewnia Wykonawca wraz z dostawą we własnym zakresie.
3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć orzeczenie o jakości oferowanego kruszywa (oświadczenie określające pochodzenie kruszywa, oraz wyniki badania laboratoryjnego poświadczające, że dostarczony materiał nie jest szkodliwy dla środowiska – wydane przez upoważnioną jednostkę).
4) Kruszywo należy dostarczyć samochodem ciężarowym samowyładowczym
i wbudować za pomocą w/w równiarki drogowej samojezdnej i zagęścić przy użyciu walca drogowego samojezdnego.
5) Nawierzchnię drogi należy odpowiednio przygotować z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni przez wyprofilowanie, przy użyciu równiarki drogowej i walca, zapewniające spływ wód poza jezdnię.
6) W miejscach gdzie na drodze stagnuje woda należy odprowadzić wodę z zagłębień i osuszyć wybój przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa musi być odpowiednio odwodniona.ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ODCINKÓW DROGOWYCH DO WYKONANIA:: 16.002,00 m2 (obliczenia: 4572 mb x 3,5 m szer. = 16 002 m2).

4.2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, w tym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 10 SWZ, Szczegółową Specyfikacją Techniczną załącznik nr 11 do SWZ oraz przedmiarem robót - załącznik nr 12 do SWZ, ofertą wykonawcy, obowiązującymi przepisami, polskimi normami budowlanymi, sztuką budowlaną, Ustawą Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 4.10. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1) pkt 7) PZP.
4.11. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.10. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 4.10. objęte będzie wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża oraz wykonanie naprawy odcinków dróg, których szczegółowy opis wykonywania, zawarty został w załączniku nr 10 do SWZ oraz robót podobnych do nich. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 4.10. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.10. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.10. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków technicznych, przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych lub nałożenia na Zamawiającego zobowiązania przez inne organy, służby, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców robót budowlanych w przedmiocie konserwacji i utrzymania dróg leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 4.10. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Grodzisk.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:
Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60%
Kryterium II - Termin wykonania (G) waga 40 %

Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1pkt.)

17.2 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 % Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto
C = ------------------------------------------------ x 100pkt x waga kryterium tj. 60 %
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

2) Kryterium II - Termin wykonania (T)– waga 40 %.
W ramach kryterium Termin wykonania (T) Wymagany przez Zamawiającego
maksymalny termin wykonania to 90 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający
przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty za skrócenie terminu wykonania w następujący
sposób:
Skrócenie Termin wykonania o 1 dzień = 2 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 2 dni = 4 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 3 dni = 6 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 4 dni = 8 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 5 dni = 10 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 6 dni = 12 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 7 dni = 14 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 8 dni = 16 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 9 dni = 18 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 10 dni = 20 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 11 dni = 22 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 12 dni = 24 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 13 dni = 26 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 14 dni = 28 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 15 dni = 30 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 16 dni = 32 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 17 dni = 34 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 18 dni = 36 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 19 dni = 38 pkt.
Skrócenie Termin wykonania o 20 dni = 40 pkt.
Termin wykonania nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia zawarcia umowy –
(maksymalny termin wymagany przez Zamawiającego). Za każdy dzień skrócenia
terminu wykonania Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe 2 punkty w kryterium
„Termin wykonania”.
W sytuacji w której wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferty –
załącznik nr 1 liczby dni skrócenia terminu wykonania, Zamawiający do oceny oferty
przyjmie najdłuższy możliwy termin, 90 dni od dnia zawarcia umowy, a Wykonawca uzyska 0 pkt w kryterium „Termin wykonania”.17.3 Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 17.2., obliczona wg wzoru:

O = C + T - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
T- wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin wykonania

17.4 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na konserwacji i/lub budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie dróg, na kwotę co najmniej: 300 000,00 zł brutto każda robota;
b. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej 1 szt. równiarki drogowej samojezdnej o mocy min. 120 KM; - co najmniej 1 szt. walca drogowego samojezdnego o wadze min. 12 ton;
c. Zamawiający nie określa warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 PZP - (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 8 do SWZ).10.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 10.3. lit b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
10.6. Dokument, o którym mowa w pkt 10.5. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
10.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.5., zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt. 10.6. stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
b) dowody określające, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych stanowi załącznik nr 7 do SWZ),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14.4 W terminie składania ofert określonym w pkt 15.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
b) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót załącznikiem nr 12 do SWZ odpowiednio pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
c) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
• Wykonawcę,
• Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, o ile dotyczy,
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 10.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
f) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 14.4. lit f) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt 10.13.-10.22 SWZ,
h) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
i) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
12.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BOŚ nr 14 1540 1056 2105 8312 9540 0005 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Odcinkową naprawę dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Grodzisk w roku 2022”.
12.4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
12.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
12.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 12.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
12.7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
12.7 Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.9. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 10.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych w tym zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy w szczególności ze względu na zasady wiedzy technicznej, udokumentowanych zatwierdzonym protokołem konieczności,
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, jeżeli opóźnienie przekroczy termin przewidziany w przepisach prawa na załatwienie sprawy, oraz nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym Zamawiający w przypadku braku szczegółowych lub odmiennych regulacji wynikających z przepisów prawa, regulaminów lub innych postanowień danego podmiotu przyjmuje 30 dniowy termin załatwienia sprawy;
W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany oraz w przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające faktyczne przesłanki przedłużenia terminu.
2) ograniczenie przedmiotu zamówienia lub wykonanie robót zamiennych w zakresie zmian materiałów i technologii na materiały i technologie spełniające parametry techniczne lub na materiały i technologie o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy, jeżeli takie zmiany w szczególności:
a) zapewnią prawidłową realizację Umowy,
b) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,
c) zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,
d) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu.
e) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej,
f) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.
3) roboty dodatkowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia
4) obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 niniejszej umowy.
5) zmiany osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 12) Umowy lub zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, posiadających niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, na inne osoby pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowe osoby spełniają wymagania w tym warunki udziału, określone w Umowie i SWZ,
6) zmiany podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w SWZ,
7) zmiany wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT,
8) zmiany umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.