eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych, części i akcesoriów do urządzeń kopiująco-drukujących będących na stanie Uniwersytetu Medycznego w LublinieOgłoszenie z dnia 2022-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych, części i akcesoriów do urządzeń kopiująco-drukujących będących na stanie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ALEJE RACŁAWICKIE 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-059

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 448 52 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joannabronisz1@umlub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umlub.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych, części i akcesoriów do urządzeń kopiująco-drukujących będących na stanie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a19bce83-c072-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00205146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089290/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00128021/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UM-ZP-262-13/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 1 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących marki Konica Minolta i Develop.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30192113-6 - Wkłady drukujące

30192320-0 - Taśmy do drukarek

4.5.5.) Wartość części: 286011,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 2 – Materiały eksploatacyjne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do SWZ – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30192113-6 - Wkłady drukujące

30192320-0 - Taśmy do drukarek

4.5.5.) Wartość części: 525338,97 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 3 – Części i akcesoria do drukarek i kserokopiarek
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1b do SWZ – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3 (zwanymi również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30192113-6 - Wkłady drukujące

30192320-0 - Taśmy do drukarek

4.5.5.) Wartość części: 101633,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 333396,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 333396,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 333396,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Automatyka Biurowa Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272454261

7.3.3) Ulica: Al. Prymasa Tysiąclecia 103

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-424

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 333396,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
Uzasadnienie faktyczne:
Do przedmiotowego postępowania w zakresie Zadania nr 2, w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia 05.05.2022 r. do godziny 11:00, wpłynęły dwie oferty, Wykonawcy Automatyka Biurowa Sp. z o. o. i Wykonawcy TonaTuszu.pl Sp. z o. o..
Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że
postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, polegającą na nieprecyzyjnym opisie
przedmiotu zamówienia. Błędy w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą nieprawidłowego wskazania modelu/typu urządzenia, w którym powinien być zastosowany wkład barwiący/drukujący oraz
symbolu/numeru katalogowego/pojemności tonera oferowanego przez producenta urządzenia, opisanych w poz. 29, poz. 168, poz. 169, poz. 170, poz. 171, poz. 174, poz. 175 i poz. 176, Załącznika nr 1a do SWZ - Formularza cenowego/Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2. Nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementach. Tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia, mógł mieć wpływ na sporządzenie oferty, zaoferowanie innego produktu, niż oczekiwany przez Zamawiającego oraz prawidłowe skalkulowanie ceny
oferty.
Mając na uwadze powyższe, postępowanie unieważniono, jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 480160,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 540509,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli (...) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
żadnej oferty”.
Uzasadnienie faktyczne:
Do przedmiotowego postepowania w zakresie Zadania nr 3, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia
05.05.2022 r. do godziny 11:00, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Z uwagi na brak złożonych ofert w zakresie Zadania nr 3, postępowanie unieważniono, jak na wstępie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.