eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCHOgłoszenie z dnia 2023-05-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308376

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 53 53 207

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@spzozhrubieszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzozhrubieszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://spzozhrubieszow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84932270-ce1a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00205006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083612/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sukcesywny odbiur, transport oraz utylizacja odpadów medycznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157268

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 10/275/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 327337,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów medycznych od Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie według oznaczeń kodowych wskazanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogów odpadów ( Dz. U. z 2020 r. poz. 10).
2. Szacunkowa ilość odpadów medycznych przewidzianych do odebrania, transportu i zagospodarowania przez okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy wynosi 76 125 kg , w tym: 180101 - 25 kg, 180102* - 500 kg, 180103* - 75 000 kg, 180104 - 200 kg, 180106* - 200kg, 180107 - 5kg, 180108* - 5kg, 180109 - 40kg, 180181 - 50kg, 150110* - 50kg, 180182* - 50kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90524100-7 - Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 353524,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 384766,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 353524,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): REMONDIS Medison Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6262478042

7.3.3) Ulica: ul. Puszkina 41

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza/

7.3.5) Kod pocztowy: 42-530

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 353524,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.